Завантажити: docpdf

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Шановні дописувачі!

Спочатку просимо надіслати Вашу статтю, рецензію та довідку про автора (ів), оформлені за наведеними нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією журналу «Технічні науки та технології». Після отримання позитивного відгуку прохання сплатити вартість статті і надіслати весь пакет документів.

 

1. Для публікації статті у журналі «Технічні науки та технології» необхідно в обов’язковому порядку подати:

– електронний варіант статті, оформленої за зразком (Додаток А);

– рецензію на статтю за підписом доктора наук (зовнішню);

– довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток Б). Звертаємо Вашу увагу, що ім’я та по батькові автора(ів) подаються повністю;

– квитанцію скановану про сплату вартості публікації наукової статті;

 структуровану анотацію.

 

2. Вимоги до наукової статті.

Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню збірника.

Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, англійською.

Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 5 повних сторінок, максимум – 10 сторінок (остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).

Стаття подається у роздрукованому вигляді, а також надсилається електронною поштою на адресу: tst.technical.sj@gmail.com. Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP.

У разі подання статті українською або російською мовою обов’язкове надання перекладу статті англійською мовою (відповідно до п. 2.9. Наказу “Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.2012 р. № 1111) або структурованої анотації (1500-2000 знаків) англійською мовою. (Times New Roman, 12 пткурсив) (Додаток Г).

У разі подання статті англійською мовою обов’язкове надання перекладу статті українською мовою та структурованої анотації (1500-2000 знаків) українською та англійською мовами (Times New Roman, 12 пткурсив).

 

3. Вимоги до структурованої анотації (розміщується на Web-сторінці журналу).

Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті.

Анотація повинна бути обсягом 1500–2000 знаків і подаватися окремим файлом двома мовами: мовою самого рукопису (українська, російська) та англійською мовою. Структурними елементами анотації повинні бути такі:

– актуальність теми дослідження (Urgency of the research);

– постановка проблеми (Target setting);

– аналіз останніх досліджень і публікацій (Actual scientific researches and issues analysis);

– виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining);

– постановка завдання (The research objective);

– викладення основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);

– висновки відповідно до статті (Conclusions).

Без наявності розширеної анотації рукописи до розгляду не прийматимуться. Анотації передаються на рецензування разом із самою науковою статтею.

Приклад оформлення розширеної структурованої анотації наведено у Додатку Г.

 

4. Параметри сторінки повинні бути такими:

Формат А4 (210×297 мм).

Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.

Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ. УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ!

 

5. Структура статті. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.

5.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу.

– порожній рядок

5.2. Ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища записуються в один рядок).Дані про авторів подаються трьома мовами.

5.3. Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами.

– порожній рядок

5.4. Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг – 600–1000 знаків з пробілами). У статті подаються анотації трьома мовами: українською, російською, англійською (Додаток А).

5.5. Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість ключових слів – 5–7. Після ключових слів (кожною з мов) вказувати загальну кількість таблиць, рисунків та використаних джерел (Додаток А).

– порожній рядок

5.6. Основний текст – Times New Roman, кегель 12, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см, одинарний інтервал.

Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи – розділи (Times New Roman, кегель 12, напівжирний):

Постановка проблеми.

- Аналіз останніх досліджень і публікацій.

- Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

- Мета статті.

- Виклад основного матеріалу.

- Висновки і пропозиції.

- Список використаних джерел.

Після назви розділів ставиться крапка і продовжується текст самої статті.

 

Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Відповідальність за наведені показники несе автор.

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

 

Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії)

Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. Шрифт рисунків Times New Roman, кегель 12, курсив. Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока.

Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах статті. Якщо у статті є лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву розміщують послідовно під ілюстрацією.

Наприклад:

 

а б

Рис. 3. Види скінченних елементів: 
а – 6-вузловий плоский скінченний елемент і б – 10-вузловий об’ємний

скінченний елемент

Таблиці

Цифровий матеріал, що наводиться у статті, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Розмір тексту таблиць – кегель 12. Усі таблиці повинні мати заголовки. Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, кегель 12, курсив). Усі графи таблиць повинні мати назву.

Наприклад:

Таблиця 1

Граничні значення режимів різання

№ досл.

Vк, м/с

Vдет=Vк/60

t, мм

Qгр, мм2

az, мкм

az max

n/nріз

1

20

333

0,033

11

5,32

10,17

10/6

2

40

667

0,033

13

3,04

5,83

11/7

3

60

1000

0,028

18

2,01

3,78

15/10

4

80

1333

0,026

26

1,64

3,07

19/12

5

90

1500

0,025

38

1,59

2,84

25/16

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: «Закінчення табл. 1».

Формули

Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил.

Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту.

Стиль формул: хімічні формули набирають прямим шрифтом. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не виходячи за поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифрування літерних позначень величин у формулах. Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation для WINDOWS.

Наприклад:

Пропонується зношення круга визначати пропорційним кількості зрізів більших граничного значення (az)max:

,(0)

де k1<1, k2>1 – показники ступенів при товщині зрізу;

F(az.), (1–F(az.)) – значення інтегральної функції розподілення розрахункової товщини зрізів, які визначають частку товщини зрізів, менших та більших вказаного граничного значення az. Інтегральна функція розподілу ймовірностей товщини стружок була знайдена за моделлю процесу шліфування в роботі [7].

– порожній рядок

5.7. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 5, 2009), розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в основному тексті статті.

– порожній рядок

5.8. Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголовком: References), відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.) або вимогам системи BGN/HCGN (для російської мови).

Примітка: після транслітерованої назви праці латинськими літерами зазначається переклад англій­ською мовою у квадратних дужках.

 

Заголовок «Список використаних джерел» і «References» слід розміщувати посередині рядка, шрифт Тіmes New Roman, кегель 12, напівжирний, а список джерел – 11 кегель (Додаток А).

Для транслітерування літератури (References) пропонуємо скористатися online-конвекторами:

- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia та ін.;

- для російської мови: http://translit-online.ru/pasport.html

http://translit.net/ru/zagranpasport/

 

Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел наведено у Додатку В.

6. Обов’язково у кінці статті подаються дані про авторів (трьома мовами):

– прізвище, ім’я та по батькові (повністю) – кегель 8, напівжирний;

– науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 8;

– місце роботи автора (ів) та адреса організації – кегель 8;

– електронна адреса автора (ів) (Додаток А) – кегель 8.

- ID (у системі наукової ідентифікації), якщо автор (и) зареєстрований (і) у ORCIDResearcherID або у SCOPUS.

Наприклад: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ResearcherID:

Scopus Author ID:

 

7. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у журналі «Технічні науки та технології» є платним. Вартість публікації 1 сторінки наукової статті становить 50 грн (прохання обов’язково уточнювати вартість публікації). Оплата підтверджується квитанцією.

 

8. Реквізити для оплати

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Чернігівський національний технологічний університет.

р/р: 31254264106996, банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172.

Код ЗКПО: 0546 0798.

Призначення платежу: за публікацію статті в журналі «Технічні науки та технології» від _______(ПІБ).

9. Контактна інформація.

Матеріали поштою надсилати на адресу: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1, к. 242 (науково-дослідна частина).

Всі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути відсканованими.

Контактна особа: Кормило Ірина Миколаївна.

Тел. роб.: (04622) 3-42-44.

Тел. моб.: (093) 592-78-12.

E-mail: tst.technical.sj@gmail.com.

 

Науковий журнал «Технічні науки та технології» розміщено на сайті Чернігівського національного технологічного університету, де можна переглянути останні номери видання: http://tst.stu.cn.ua/

 

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.

Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи,
що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

 

 

 

Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів (рецензії, довідки про авторів тощо) як згоду дописувача (ів) щодо передачі авторського права на використання твору (тиражування, розповсюдження т. ін.).

 

Додаток А

Приклад оформлення статті

 

УДК 528.4:332.3

 

Світлана Хрищук

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

 

Светлана Хрыщук

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОБЕЗОПАСНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

 

Svitlana Khryshchuk

METHODICAL ASPECTS OF FORMING ECOLOGICALLY SAFE LAND-TENURE

 

Тривалий період реформування земельних відносин, зокрема в частині створення ефективних механізмів управління земельними ресурсами, не забезпечив вирішення проблем охорони довкілля і відповідальності землекористувачів за стан земельних ресурсів. Існування вищезазначених проблем пов’язують з недосконалістю теоретичної бази і методик наукового прогнозування, формування системи збалансованого (сталого) землекористування.

Роботу присвячено вирішенню питань удосконалення методичного забезпечення щодо формування системи землекористування, обґрунтування можливостей застосування певних методів для вирішення питань екобезпечного землекористування та формулювання основних принципів екобезпечного землекористування.

Ключові слова: екобезпечне землекористування, формування системи землекористування, методичні підходи, раціональне використання, збалансоване землекористування.

Табл.: 2. Бібл.: 28.

 

Длительный период реформирования земельных отношений, в частности создания эффективных механизмов управления земельными ресурсами, не обеспечил решение проблем охраны окружающей среды и ответственности землепользователей за состояние земельных ресурсов. Существование вышеотмеченных проблем связывают с несовершенством теоретической базы и методик научного прогнозирования, формирования системы сбалансированного землепользования.

Работа посвящена решению вопросов совершенствования методического обеспечения относительно формирования системы землепользования, обоснования возможностей применения определенных методов для решения вопросов экобезопасного землепользования и формулировки основных принципов экобезопасного землепользования.

Ключевые слова: экобезопасное землепользование, формирование системы землепользования, методические подходы, рациональное использование, сбалансированное землепользование.

Табл.: 2. Библ.: 28.

 

The protracted period of reformation of the landed relations, in particular in part of creation of effective mechanisms of management the landed resources did not provide the decision of problems of guard of environment and responsibility of land tenants for the state of the landed resources. Existence of the higher marked problems is bound to imperfection of theoretical base and methodologies of scientific prognostication, forming of the system of the balanced land-tenure.

This article seeks to the decision of questions of perfection of the methodical providing in relation to forming of the system of land-tenure, ground of possibilities of application of certain methods for the decision of questions ecologically safe land-tenure and formulation of basic principles of ecosafety land-tenure.

Key words: ecologically safe land-tenure, forming of the system of land-tenure, methodical approaches, rational use, balanced land-tenure.

Tabl.: 2. Bibl.: 28.

Примітка:якщо немає одного із компонентів, то не потрібно нічого зазначати (наприклад, Табл. 0 не ставити).

 

Постановка проблеми. …

Аналіз останніх досліджень і публікацій. …

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. …

Мета статті. Головною метою цієї роботи є …

Виклад основного матеріалу. …

Висновки і пропозиції. …

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

1. Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади : кн. 1 / [під ред. О. О. Созінова, В. І. Придатка, О. І. Лисенка]. – К. : Нічлава, 2005. – 384 с.

2. Беспалько Б. І. Теоретичні основи оптимізації земель сільськогосподарського призначення / Р. І. Беспалько, С. Ю. Хрищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування – 2012. – № 2 (72). – С. 224–230.

3. Бриндзя О. З. Теоретико-методологічні передумови раціонального землекористування [Електронний ресурс] / О. З. Бриндзя. – Режим доступу : http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2008/Bryndzja.pdf.

4. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології : [підручник] / М. Д. Гродзинський. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.

5. Даниленко Б. В. Перспективні напрями розвитку еколого-правового регулювання землекористування / Б. В. Даниленко // Науковий вісник ЧНУ. – 2011. – Вип. 597. Правознавство. – С. 79–83.

6. Екологічні проблеми землеробства / за ред. І. Д. Примака. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

22. Про землеустрій [Електронний ресурс] : Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/858-15.

 

References

1. SozinovO.O., PrydatоkV.I. & Lysenkо, O.I. (eds.) (2005). Ahrobioriznomanittia Ukrainy: teoriia, metodolohiia, indykatory, pryklady [Agrobiodiversity of Ukraine: Theory, Methodology, Indicators, Examples]. Book 1. Kyiv: Nichlava (in Ukrainian).

2. Bespalko, B.I., Khryshchuk, S.Yu. (2012). Teoretychni osnovy optymizatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia [The theoretical basis of optimization of agricultural land]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia – Proceedings of the National University of Water and Environment, no. 2 (72), pp. 224–230 (in Ukrainian).

3. Bryndzia, O.Z. (2008). Teoretyko-metodolohichni peredumovy ratsionalnoho zemlekorystuvannia [Theoretical and methodological prerequisites rational land use]. Retrieved from http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2008/Bryndzja.pdf.

4. Hrodzynskyi, M.D. (1993). Osnovy landshaftnoi ekolohii [Basics of Landscape Ecology]. Kyiv: Lybid (in Ukrainian).

5. Danylenko, B.V. (2011). Perspektyvni napriamy rozvytku ekoloho-pravovoho rehuliuvannia zemlekorystuvannia [Promising areas of environmental and legal regulation of land use]. Naukovyi visnyk ChNU – Chernivtsi University Scientific Heraldissue 597. Jurisprudence, pp. 79–83 (in Ukrainian).

6. Prymaka, I.D. (2010). Ekolohichni problemy zemlerobstva [The environmental problems of agriculture]Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).

22. Pro zemleustriiZakon Ukrainy vid 22 travnia 2003 roku № 858-IV [On Land ManagementLaw on May 22, 2003 № 858-IV]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/858-15.

 

Хрищук Світлана Юріївна – аспірант КНУБіА, асистент кафедри землевпорядкування та кадастру, Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича (вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58000, Україна).

Хрыщук Светлана Юрьевна – аспирант КНУСиА, ассистент кафедры землеустройства и кадастра, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (ул. МКоцюбинского, 2, гЧерновцы, 58000, Украина).

Кhryshchuk Svitlana  Phd student, assistant of Department of Organization of the Use of Land and Cadastre, Chernivtsi national university of the name of Yurij Fed’kovich (2 Kotsubynskiy Str., 58000 Chernivtsi, Ukraine).

E-mail: sv.hryschuk@gmail.com

 

 

 

Додаток Б

Бланк для оформлення довідки про автора

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

 

Дані про авторів

Українською мовою

Російською мовою

Англійською мовою

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По батькові

 

 

 

Науковий ступінь

 

 

 

Вчене звання

 

 

 

Почесне звання

 

 

 

Місце роботи

 

 

 

Посада

 

 

 

Назва статті

 

 

 

Обсяг статті

 

Поштова адреса, на яку необхідно надсилати примірник збірника

 

Контактна інформація

роб. тел.

 

дом. тел.

 

моб. тел.

 

e-mail

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Приклади оформлення транслітерованого

списку використаних джерел

 

Книга

Автор (и) (рік видання)Транслітерована назва [Переклад назви англійською мовою]. Місто: Видавництво (in Ukrainian)/(in Russian).

Новик Ф. С. Математические методы планирования экспериментов в металловедении / Ф. С. Новик. – М. : МИСИС, 1972. – 105 с.

 

Пивоваров А. А. Неравновесная плазма: процессы активации воды и водных растворов / А. А. Пивоваров, А. П. Тищенко. – Днепропетровск : Грек, 2006. – 225 с.

 

Устройство для осаждения тонких пленок с бомбардировкой быстрыми атомами аргона / А. С. Метель, В. П. Болбуков, М. А. Волосова, С. Н. Григорьев, Ю. А. Мельник // Приборы и техника эксперимента. – 2014. – № 3. – С. 114–121.

Novik, F.S. (1972). Matematicheskie metody planirovaniia eksperimentov v metallovedenii[Mathematical methods for design of experiments in metal]. Moscow: MISIS (in Russian).

 

Pivovarov, A.A. & Tishchenko, A.P. (2006). Neravnovesnaia plazma protcessy: aktivatcii vody i vodnykh rastvorov [The nonthermal plasma: the activation of the processes of water and aqueous solutions]. Dnepropetrovsk: Grek (in Russian).

 

Metel, A.S., Bolbukov, V.P., Volosova, M.A., Grigorev, S.N., Melnik, Yu.A. (2014). Ustroistvo dlia osazhdeniia tonkikh plenok s bombardirovkoi bystrymi atomami argona [An apparatus for depositing thin films with argon fast atom bombardment]. Pribory i tekhnika eksperimenta – Instruments and Experimental Techniquesno. 3, pp. 114121 (in Russian).

Якщо більше шести авторів, сьомий та наступні автори позначаються «et al.».

Якщо немає даних про автора, але є дані про редактора, на початок посилання виносять дані про нього:

Редактор (и) (позначається (ed.)/(eds.)) (рік видання)Транслітерована назва [Переклад назви англійською мовою]. Місто: Видавництво. (in Ukrainian)/(in Russian).

 

Сопротивление материалов / под ред. Г. С. Писаренко. – К. : Гостехиздат Украины, 1963. – 792 с.

PisarenkoG.S. (ed.) (1963). Soprotivlenie materialov [Strength of materials]. KyivGostekhizdatUkrainy (in Russian).

 

Багатотомне видання

Автор (и) / Редактор (и) (ed.)/(eds.) (рік видання)Транслітерована назва [Переклад назви англійською мовою]. Том(и) (позначається (Vol.) / (Vols.)). Місто: Видавництво (in Ukrainian)/(in Russian).

 

Электротехнический справочник : в 4 т. / под общ. ред. В. Г. Герасимова. – 9-е изд. стер. – М. : Изд-во МЭИ, 2003. – Т. 1: Общие вопросы. Электротехнические материалы. – 400 с.

Gerasimov, V.G. (ed.) (2003). Elektrotekhnicheskii spravochnik [Electrical Engineering Handbook]. (Vols. 1–4) (9th ed., repr.). T 1. Obshchie voprosy Elektrotekhnicheskie materialy – General issues. Electrotechnical materials. Moscow: Izd-vo MEI (in Russian).

 

Частина книги

Автор (и) (рік видання). Транслітерована назва частини книги [Переклад назви частини книги англійською мовою]. Транслітерована назва книжки – Переклад назви книги (те, що пишемо після //). Місто: Видавництво, сторінки (pp.).

Аномальная анатомия коронарных артерий / А. П. Савченко, О. В. Черкавская, Б. А. Руденко, П. А. Болотов // Интервенционная кардиология. Коронарная ангиография и стентирование. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  448 с.

Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A. & Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie – Interventional cardiology. Coronarography and stenting. Moscow: GEOTAR-Media, pp. 60−79 (in Russian).

 

Перекладні видання

Автор (и) (рік видання)Транслітерована назва [Переклад назви англійською мовою] (прізвище перекладача, Trans.). Місто: Видавництво (in Ukrainian)/(in Russian).

Дезоер Ч. А. Основы теории цепей. / Ч. А. Дезоер, Э. С. Ку ; пер. с англ. под ред. С. М. Петрова. – М. : Связь, 1976. – 200 с.

Dezoer, Ch.A. & Ku, E.S. (1976). Osnovy teorii tsepey [Fundamentals of Circuit Theory] (Petrov, S.M., Trans.). Moscow: Sviaz (in Russia).

 

Перероблені та доповнені видання

Автор (и) (рік видання)Транслітерована назва [Переклад назви англійською мовою] (__nd/th ed., rev.). Місто: Видавництво (in Ukrainian)/(in Russian).

Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-ое издание, перераб и доп. – М. : Вильямс, 2005. – 1328 с.

Deit, K.Dzh. (2005). Vvedenie v sistemy baz dannykh [Introduction to Database Systems] (8th ed., rev. and enl.). Moscow: Viliams (in Russian).

 

Стаття

– з періодичного видання:

Автор (и) (рік видання, місяць видання (для журналу), дату видання (для газети)) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Транслітерована назва періодичного видання – Назва періодичного видання англійською мовою, том (vol.), випуск (issue), номер (no.), сторінки (pp.).

Хоменко І. М. Про визначення гранично допустимих зазорів у шарнірних спряженнях і зубчастих зачепленнях / І. М. Хоменко, М. В. Кіндрачук // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2008. – № 4. – С. 115–119.

Khomenko, I.M. & Kindrachuk, M.V. (2008). Pro vyznachennia hranychno dopustymykh zazoriv u sharnirnykh spriazhenniakh i zubchastykh zacheplenniakh [On the determination of the maximum permissible gaps in articulated coupling and gears]. Problemy trybolohii – Problems of Tribology, no. 4, pp. 115–119 (in Ukrainain).

 

– у збірнику конференції:

Автор (и) (рік видання, місяць видання (для журналу), дату видання (для газети)) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Proceedings of the / Proceedings from Транслітерована назва конференції – Назва конференції англійською мовою (країна, місто, дата). (ed./eds.) (редактори, редколегія – якщо є). Місто: Видавництво, сторінки (pp.).

 

Гапонов Й. М. Лабораторне обладнання для дослідження цифрових систем автоматичного керування двигунами постійного струму / Й. М. Гапонов // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : зб. наук. праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів (28–29 березня 2012 р., Кременчук). – Кременчук : КрНУ, 2012. – С. 63–64.

Gaponov, Y.M. (2012). Laboratorne obladnannia dlia doslidzhennia tsyfrovykh system avtomatychnoho keruvannia dvyhunamy postiinoho strumu [The laboratory equipment for study of the automatic digital control systems of DC electric drives]. Proceedings from Elektromekhanichni ta enerhetychni systemy, metody modeliyvannia ta optymizatsii: zb. nauk. prats X Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistiv – Elektromechanical and Energy Systems, Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 10 th International conference of students and young researches] (Kremenchuk, March 28–29, 2012). Kremenchuk: KrNU, pp. 63–64 (in Ukrainian).

 

Електронні ресурси

– періодичне видання:

Автор (и) (Дата публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською мовою]. Джерело – Джерело англійською мовою, том (vol.), випуск (issue), номер (no.), сторінки (pp.).Retrieved from адреса сайта.

Власенко І. В. Принципи функціонування екологобезпечного землекористування в сільському господарстві [Електронний ресурс] / І. В. Власенко // Землекористування. – 2014. – № 1. – C. 136–141 – Режим доступу : http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2014/24.pdf.

Vlasenko, I.V. (2014). Pryntsypy funktsionuvannia ekolohobezpechnoho zemlekorystuvannia v silskomu hospodarstvi [Principles of ecologically safe land use in agriculture]. Zemlekorystuvannia – Land Using, no. 1, pp. 136–141. Retrieved fromhttp://natureus.org.ua/repec/archive/1_2014/24.pdf.

 

– книга:

Автор (и) (рік видання)Транслітерована назва [Переклад назви англійською мовою]. Місто: Видавництво. Retrieved from адреса сайта.

Портаев Л. П. Техническая механика [Электронный ресурс: учеб. для техникумов / Л. П. Портаев, А. А. Петраков, В. Л. Портаев ; под ред. Л. П. Портаева. – М. : Сройиздат, 1987. – 464 с. – Режим доступа : http://bookree.org/reader?file=759079&pg=1.

Portaev, L.P. (ed.), Petrakov, A.A. & Portaev, V.L. Tekhnicheskaia mekhanika [Technical mechanics]. Moscow: SroiizdatRetrieved fromhttp://bookree.org/reader?file=759079&pg=1.

 

– сайт:

Транслітерована назва сайта [Site of (назва сайта англ. мовою)]. Адреса сайта. Retrieved from адреса сайта.

Документарні операції [Електронний ресурс] // Офіційний сайтУкрексімбанку. – Режим доступу : https://www.eximb.com/ukr/sme/everyday/lc/.

Dokumentarni operatsii [Documentary operations]. Ofitsiinyi sait Ukreksimbanku [Site of Ukreksimbank]. www.eximb.com. Retrieved from https://www.eximb.com/ukr/sme/everyday/lc/.

 

 

 

Автореферати дисертацій та дисертації

– автореферати дисертацій

Автор (рік видання). Транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації англійською мовою]. Extended abstract of candidate’s thesis (для кандидатської) / Extended abstract ofDoctor’s thesis (для докторської). Місто: Видавництво.

Абрамова Л. С. Обоснование технологии поликомпонентных продуктов питания с задаваемой структурой и комплексом показателей пищевой адекватности на основе рыбного сырья : автореф. … дис. д-ра техн. наук / Л. С. Абрамова. – Калининград, 2003. – 53 с.

Abramova, L.S. (2003). Obosnovanie tekhnologii polikomponentnykh produktov pitaniia s zadavaemoi strukturoi i kompleksom pokazatelei pishchevoi adekvatnosti na osnove rybnogo syria [Justification multicomponent food technology with defined structure and a set of indicators of food adequacy on the basis of fish raw material]. Extended abstract of Doctor’s thesisKaliningrad (in Russian).

 

– дисертації

Автор (рік видання). Транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації англійською мовою]. Candidate’s thesis (для кандидатської) / Doctor’s thesis (для докторської). Місто: Видавництво.

Блинкова С. А. Совершенствование методики расчета энергообеспеченности скоростных пассажирских перевозок на железных дорогах постоянного тока : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.07 / Блинкова Светлана Александровна;[Уральский государственный университет путей сообщения]. – Екатеринбург, 2016. – 120 с.

Blinkova, S.A. (2016). Sovershenstvovanie metodiki rascheta energoobespechennosti skorostnykh passazhirskikh perevozok na zheleznykh dorogakh postoiannogo toka [Improving the method for calculating the energy supply of high-speed passenger railways a direct current].Candidate’s thesis. Ekaterinburg: Uralskii gosudarstvennyi universitet putei soobshcheniia (in Russian).

 

Законодавчі та нормативні документи

Транслітерована назва законодавчого акта [Переклад назви законодавчого акта англійською мовою]. (рік, місяць, число журналу/газети, де опубліковано нормативний акт).Транслітерована назва журналу/газети – Назва журналу/газети англійською мовою. Номер (No.), сторінки (pp.)/стаття (article).

Господарський кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – К. : Парлам. вид-во, 2003. – 192 с.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Commercial Code of Ukraine]. (2003, January 16).Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo, 192 p.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 року № 40–ІV // Голос України. – 2002. – 9 серп. (№ 144). – С. 10–12.

Pro innovatsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 4 lypnia 2002 roku № 40–IV [Law of Ukraine on innovative activity from July 4, 2002 № 40–IV]. (2002, August 9). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine. No. 144, pp. 10–12.

Про зниження ціни на природний газ : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р. № 951 // Урядовий кур’єр. – 2014. – 9 січня (№ 3).

Pro znyzhennia tsiny na pryrodnyi haz Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 hrudnia 2013 r. № 951 [About the price decrease on natural gas: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from December 30, 2013  951]. (2014, Junuary 9). Uriadovyi kurier –Governmental Courier. No. 3.

 

Стандарти

Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001-2001. – [Чинний від 2001-06-27]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 25 с. – (Національні стандарти України).

Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy [Quality Management Systems. Requirements]. (2001).DSTU ISO 9001-2001 from 27th June 2001. Kyiv: Derzhstandart Ukraine (in Ukrainian).

Патенти

Патент 2280590 (РФ) Способ ориентирования по крену летательного аппарата с оптической головкой самонаведения / Большаков М.В., Кулаков А.В., Лавренов А.Н., Палкин М. В. ;патентообладатель Автономная некоммерческая организация "Центр "Бизнес-развитие". – № 2004119379/11 ; заявл. 10.12.2005 ; опубл. 27.07.2006, Бюл. № 8.

BolshakovM.V., KulakovA.V.,. LavrenovA.N. & PalkinM.V. (2006).Sposob orientirovaniia po krenu letatelnogo apparata s opticheskoy golovkoy samonavedeniya [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF No. 2280590.

 

Примітки:

1. Назва міста англійською пишеться повністю.

2. Список використаних джерел (References) повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

Звертаємо Вашу увагу! Комп’ютерний переклад анотації та ключових слів англійською мовою категорично заборонено!!!

Додаток Г

 

Приклад розширеної структурованої анотації

 

UDC 621.3.05

 

Volodymyr Kazymyr, Andrii Mokrohuz

INFORMATION TECHNOLOGIES OF MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT

 

Urgency of the research. Many mobile applications appear nowadays. Their amount have been growing simultaneously with different technologies and methodologies every day. Thus, consideration of information technologies of mobile application development is important and critical task.

Target setting. Amount of information technologies of mobile application development do not allow clear identification what technology to use and when this technology can be applied.

Actual scientific researches and issues analysis. Many scientists from all over the world approached the issue of selection appropriate technology of software development for mobile devices from different directions.

Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the fact that many researches have been carried out it is still hard to say what the best approach in development of mobile application is. Variety of technologies and methodologies sometimes make it easy to make a mistake in selection of the direction to take for mobile software development. Thus, classification of the available technologies is required.

The research objective. In this paper, classification of mobile applications was presented alongside with technologies, which can be used for development of mobile applications.

The statement of basic materials. A native application is an application that has been developed for use on a particular operation system or platform or device. A web application is an application that is stored on remote server and users have access to the application over the Internet via browser interface. Web apps are very good solution for different types of devices and platforms. A hybrid application is an application that combines elements of native and web applications. Therefore, hybrid app development combines advantages and disadvantages related to web and native apps.

Conclusions. Mobile device applications have some traits, which other types of applications does not have. Type of the mobile application should be chosen accordingly to the requirements technical limitation resources available and needs.

Key words: mobile application; web application; http; client-server.