BUILDING OF INFORMATION-MEASURING SYSTEM FOR MONITORING THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AND STRUCTURES

Author:

Sakhno Yevhen, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Marhasov Dmytro, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Korniiets Kateryna, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

Questions of construction of information-measuring system for monitoring the energy efficiency of buildings and structures. To check the effectiveness of the system used heuristic methods of decision making. Selected number of single-parameter criteria and the calculations of the effectiveness of the RIS under the given parameters.

Key words:

information-measuring system, monitoring, energy saving, the criterion of effectiveness, options

References:

1. Besekerskii, V. A. (2003). Teoriia sistem avtomaticheskogo upravleniia [Automatic Control Systems Theory]. Saint-Petersburg: Professiia, 752 p. (in Russian).

2. Che En Un (2013). Obzor metodov i sredstv postroeniia informatcionno-izmeritelnykh system [Review of methods and tools for building information-measuring systems]Uchenye zametki TOGU – Scientists notes PNU, vol. 4, no. 4, pp.1000–1007 (in Russian).

3. Babak, V. P. (ed.), Babak, S. V., Eremenko, V. S. et al. (2014). Teoreticheskie osnovy informatcionno-izmeritelnykh sistem [Theoretical basis of information-measuring systems]. KyivSofіia-A, 832 p. (in Russian).

4. Marhasov, D. V., Sakhno, Ye. Yu. (2015). Vybir intehrovanoho seredovyshcha ta stvorennia prototypu informatsiinoho zabezpechennia teploviziinoho monitorynhu [Selecting integrated environment and creating information supply prototype of thermal monitoring]. Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy proyzvodstva – Technology audit and production reserves, no. 5/2 (25), pp. 32–40 (in Ukrainian).

5. Olifer, V. G., Olifer, N. A. (2010). Kompiuternye seti. Printcipy, tekhnologii, protokoly [Computer networks: Principles, technologies and protocols]. Saint-Petersburg: Piter, 943 p. (in Russian).

6. Otcenka effektivnosti informatcionnykh sistem: Chast 3. Primer rascheta effektivnosti ispolzovaniia IS metodom TEIRetrieved from http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-otcenka_efectivnosti_3/index.html

7. FilyniukMA., BahatskyiVO., LishchynskaLB., VoitsekhovskaOV. (2014). Kryterialne otsiniuvannia efektyvnosti informatsiinykh prystroiv ta system [Evaluating the effectiveness of information systems, Part 3: Example of calculating the efficiency of the use of IP by TEI].VinnitsaVNTU, 143p. (in Ukrainian).

8. Maslov, V. P. (2006). Informatsiini systemy i tekhnolohii v ekonomitsi [Information systems and technologies in economy]. Kyiv: Slovo, 264 p. (in Ukrainian).

Download