DEVELOPMENT OF A NETWORK’S MODEL OF SEPARATE COLLECTION OF SOLID WASTE

УДК:502.55

Author:

Koshma Artem, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Korniіenko Svitlana, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Korniіenko Ihor, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

I have reviwed the collection of solid waste issue. Based on the earlier investigations the analytic model of evaluation of the parameters of network setting of separate collection of solid waste has been proposed. The ultimate purpose of the proposed model is the optimization of the spatial structure of the network of separate waste collection.

Key words:

municipal solid waste, analytical model, a queuing system

References:

1. Korniienko, I. V., Koshma, A. I. (2012). Stan i napriamy rozviazannia problemy utylizatsii ekolohichno nebezpechnykh pobutovykh vidkhodiv [Condition and ways of solving the problem of environmentally hazardous waste disposal]. Chernihivskyi naukovyi chasopys. Seriia 2: Tekhnika i pryroda – Chernihiv Scientific e-journal. Series 2. Technique and nature, issue 1 (3), pp. 122–127 (in Ukrainian).

2. Korniienko, I. V., Koshma, A. I. (2013). Porivnialnyi analiz pidkhodiv do utylizatsii ekolohichno nebezpechnykh pobutovykh vidkhodiv [A comparative analysis of approaches to the disposal of environmentally dangerous household wastes]. Proceedings fromMaterialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Novitni dosiahnennia heodezii, heoinformatyky ta zemlekorystuvannia. Yevropeiskyi dosvidzbirnyk naukovykh prats – Materials IX International scientific conference New achievements of geodesy, geoinformatics and land management. European experiences», issue 9, pp.180–185 (in Ukrainian).

3. Korniienko, I. V., Koshma, A. I. (2014). Vyznachennia osnovnykh chynnykiv vplyvu na prostorovu strukturu merezhi zbyrannia ta pererobky ekolohichno nebezpechnykh vidkhodiv [Identification of the main factors of influence on the spatial structure of the collection network and environmentally dangerous waste recycling]. Proceedings fromMaterialy X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Novitni dosiahnennia heodezii, heoinformatyky ta zemlekorystuvannia. Yevropeiskyi dosvidzbirnyk naukovykh prats – Materials IX International scientific conference New achievements of geodesy, geoinformatics and land management. European experiences», issue 10, pp. 143–146 (in Ukrainian).

4. Korniienko, I. V., Koshma, A. I. (2015). Dekompozytsiia zadachi formuvannia prostorovoi struktury merezhi zboru pobutovykh vidkhodiv [Decomposition of the issue of formation of the space system of the network of household waste disposal]. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii: naukovyi zhurnal – Technical sciences and technology: Scientific journal, no. 1(1), pp. 113-118 (in Ukrainain).

5. Ilchenko A. V., Kotsiuba, I. H. (2011). Pidvyshchennia efektyvnosti keruvannia protsesiv perevezennia tverdykh pobutovykh vidkhodiv mista Zhytomyra [Increasing efficiency of solid wastes carriage management processes of Zhitomir city]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – News of Poltava state agrarian academy, no. 2, pp. 150-153. (in Ukrainain). Retrieved from http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2011/02/150.pdf.

6. Korniienko, I. V., Koshma, A. I. (2015). Modeliuvannia obmezhen roztashuvannia konteinernykh maidanchykiv rozdilnoho zboru tverdykh pobutovykh vidkhodiv [Modelling of restrictions of placement of container platforms of separate collecting municipal solid waste]. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii: naukovyi zhurnal – Technical sciences and technology: Scientific journal, no2(2), pp. 113-118 (in Ukrainain).

7. KazachinskiiV. Z., Levitskii, G. E. (1980). Matematicheskie metody resheniia voenno-spetcialnykh zadach [Mathematical methods for solving special military tasks]. Kyiv: VA VPVO, p. 292 (in Russian).

Download