PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF THE ELECTRONIC TOOLBOX DEVELOPMENT IN THE STRUCTURE OF THE KNOWLEDGE QUALITY EVALUATION SYSTEM

Author:

Naumenko Tetiana, Pervomaysk Polytechnic Institute of the National Shipbuilding University named after Admiral Makarov (107 Odeska St., 55202 Pervomaіsk, Mykolaivska Oblast, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In order to improve the knowledge quality evaluation system of the students of higher educational establishments on the way of reforms of the higher education and the development of the technological and production infrastructure it is necessary to have a clear idea about the criteria of quality identification, the influence on its formation. To achieve the task the successful experience of the evaluation system development with the electronic resourses usage has been investigated, the characteristic of the developed by the author computer-aided knowledge quality evaluation system has been introduced, the conceptual model of the management of education service quality evaluation systems has been developed in the process of their dynamic changes and the prospects for further research have been stated in the articl.

Key words:

knowledge quality, rating, electronic toolbox

References:

1. Basiuk, T. M., Pavelko, V. V. (2010). Analiz ta klasyfikatsiia prohramnykh zasobiv testuvannia znan [Analysis and classification of testing knowledge programme means]. Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia: kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii – Visnyk of Lviv Polytechnic National University. Series: Computer Science and Information Technologies. Lviv, no. 686, pp. 213–217 (in Ukrainіan).

2. Borzenko-Miroshnichenko, A. Yu. (2007). Monitorynh yakosti osvitnikh proektiv na osnovi modelei systemnoi dynamiky [Monitoring the quality of educational projects based on system dynamics models]. Candidates thesis.Kyiv, 23 p. (in Ukrainіan).

3. Buha, NYu.Naumenko,TO. (2006). Stanovlennia naukovoi ta innovatsiinoi diialnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Formation of research and innovation at higher educational establishments]. Ukrainskyi zhurnal Ekonomist – Ukrainian Journal Ekonomist. Kyiv: Kolehium, no. 239, pp. 60–62(in Ukrainіan).

4. Vasylenko, OV. (2008). Yakist produktu osvitnikh proektiv z pohliadu spozhyvacha [The quality of the product of educational projects from a customer perspective]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstvazbnaukpr Project management and development of production: Collection of scientific works. Luhanskvyd-vo SNU imVDaliano. 3(27), pp. 93–96. Retrieved fromhttp://www.pmdp.org.ua/images/Journal/27/08vovpps.pdf.

5. Dotsenko, S. M., Naumenko, T. O. (2011). Modernizatsiia systemy upravlinnia osvitoiu u VNZ v umovakh yevrointehratsii [Modernization of education management system in higher education institutions in terms of European integration]. Proceedings from Upravlinnia proektamy u rozvytku suspilstva: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Project management in the development of society. Proceedings of the International conference (Kyiv, 19–20 May, 2011). Kyiv: KNUBA, pp. 72–76 (in Ukrainіan).

6. KondratenkoYuP., VolkovaSO. (2006). Prohramnyi kompleks dlia avtomatyzovanoho testuvannia znan studentiv [A program complex for automated testing students' knowledge]. Tekhnichni visti – Technical newsLviv, no. 1 (22), 2 (23), pp. 32−36 (in Ukrainіan).

7. Naumenko, T. A. (2014). Organizatciia zhiznennogo tcikla integratcionnogo innovatcionnogo protcessa obespecheniia razvitiia naukoemkogo proizvodstva v Ukraine [Organization of life cycle integration of innovative process to ensure the development of high-tech industry in Ukraine]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of Development of Complex Systems. Kyiv: KNUBA, no. 19, pp. 44–49 (in Ukrainіan).

8. Naumenko, T. O. (2014). Zaprovadzhennia intehratsiinoho pidkhodu dlia heneratsii znan v innovatsiinyi protses u proektnii diialnosti [The introduction of an integrated approach for the generation of knowledge in the innovation process in the project activity]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of Development of Complex Systems. Kyiv: KNUBA, no. 17, pp. 3136 (in Ukrainіan).

9. Naumenko, T. O., Dotsenko, S. M. (2013). Model rehionalnoi systemy ekonomiky znan [Model of the regional system of knowledge economics]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Visnyk  of Lviv Polytechnic National University. Lviv, no. 778, pp. 327–333 (in Ukrainіan).

10. Oderii, P. P. (1995). Otsinka v mizhnarodnii systemi osvity [Assessment in international education system]. Metodolohiia ta instrumentarii – Methodology and tools. Kyiv: ISDO, p. 196 (in Ukrainіan).

11. Rach, V. A., Borzenko-Miroshnichenko, A. Yu. (2005). Kontrol i monitorynh u realizatsii osvitnikh proektiv [Control and monitoring of the implementation of educational projects]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr. – Project management and development of production:collection of scientific works. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia, no. 2 (14), pp.72–81 (in Ukrainіan).

12. Rach, V. A., Borzenko-Miroshnichenko, A. Yu. (2003). Formuvannia yakosti produktu osvitnikh proektiv [Educational projects product quality formation]. Project management and development of production: collection of scientific works  Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr.– Project management and development of production: collection of scientific works. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia, no. 2 (7), pp. 55–60 (in Ukrainіan).

13. Sazonov, B. A. Ballno-reitingovye sistemy otcenivaniia znanii i obespechenie kachestva uchebnogo protcessa [Point-rating system of knowledge evaluation and learning process quality assurance]. Retrieved from: http://sfedu.ru/docs/obrazov/sazonov.pdf.

14. Steiskal, V. Ya. (2015). Osoblyvosti avtomatyzovanoi otsinky znan ta praktychnykh navychok studentiv tekhnichnykh spetsialnostei [Peculiarities of automated assessment of knowledge and practical skills of students of technical specialties]. Materialy mizhvuzivskoho vebinaru – Materialsinteruniversity webinar (Vinnitsa, 15 December, 2015 r.). Vinnitsa: VTEI KNTEU, pp. 30–32 (in Ukrainіan).

15. Stepova, S. V., Polovenko, L. P. (2015). Problemy ta perspektyvy vykorystannia avtomatyzovanykh system otsiniuvannia znan [Problems and prospects for the use of automated knowledge assessment systems]. Proceedings of the Materialy mizhvuzivskoho vebinaru  Materials interuniversity webinar(Vinnitsa, 15 December, 2015). Vinnitsa: VTEI KNTEU, pp. 32–35 (in Ukrainіan).

Download