THE UNIVERSAL DEVICE FOR DETERMINING THE EFFICIENCY OF LIGHT SOURCES

УДК:628.981

Author:

Naumchyk Pavlo, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Myrontsov Vitalii, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In this article was considered the problem of measurement of the main characteristics of the light sources - light output and luminous flux. Were analyzed methods and devices for the study of these characteristics and was proposed universal device for determining the efficiency of light sources designed to solve this problem.

Key words:

device, light source, light efficiency, luminous flux

References:

1. Butakov, S. V., Radiushin, V. V. (2011). Issledovanie elektricheskikh istochnikov sveta: metod, ukazaniia k vypolneniiu lab. raboty [Examination of electrical light sources: the method, instructions to carry out a lab. work]. Arkhangelsk: SAFU, 20 p. (in Russian).

2. Retrieved from: http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=62195

3. Kozlovskaia, V. B., Radkevich, V. N., Satcukevich, V. N. (2008). Elektricheskoe osveshchenie: spravochnik [Electric lighting: manual]. (2nd ed.). Minsk: Tekhnoperspektiva, 271 p. (in Russian).

4. Meshkov, Z. V. (1979). Osnovy svetotekhniki: uchebnoe posobie dlia vuzov [Basics of lighting engineering: a textbook for high schools]. (2nd ed.). Moscow: Energiia, vol. 1, 368 p(in Russian).

5. Retrieved fromhttp://ammo1.livejournal.com/470834.html.

Download