MARKET OF BOTTLED MINERAL WATER IN UKRAINE:PROBLEMS OF QUALITY AND SAFETY

Author:

Sydorenko Olena, Kyiv National University of Trade and Economics (19 Kyoto Str., 02156 Kyiv, Ukraine)

Yakobchuk Yulііa, Kyiv National University of Trade and Economics (19 Kyoto Str., 02156 Kyiv, Ukraine)

Pobedash Mykola, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The following article reviews the current state of the market and presents the results of reseach quality and safety of natural mineral bottled water. The proposals to guarantee the safety of packaged natural mineral water, which is realized in retail chains in Ukraine.

Key words:

bottled drinking water , safety, level of pollution , water quality

References:

1. Voda pitevaia. Metodi izmereniia massovoi kontcentratcii obshchego zheleza [Drinking water. Methods of measurement of total iron mass concentration.]. (1974). GOST 4011-72. Moscow: Izdatelstvo standartov, 8 p. (in Russian).

2. Voda pitevaia. Metod opredeleniia obshchei zhestkosti [Drinking water. Method for determination of total hardness]. (1974). ГОСТ 4151-72. Moscow, p. 8 (in Russian).

3. Dmitrieva, E. A., Ignatenko, L. G., Koldoba, I. V. (2004). Sotcialno-ekologicheskie problemy kachestva vody vodoemov – istochnikov pitevogo vodosnabzheniia [The social and environmental problems of water quality of water bodies - drinking water sources]. Kommunalnoe khoziaistvo gorodov: nauch.-tekhn. sb. – Urban public utilities scientific and technical collectionKyiv: Tekhnika, issue 55, pp. 50–59 (in Ukrainian).

4. Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu [Hygienic requirements to drinking water intended for human consumption]. (2006). DSaNPiN 2.2.4-171-10 from 5th october 2010. Kyiv: MOZ, 14 p. (in Ukrainian).

5. Yakist vody. Vyznachennia рН [Water quality. рН determination]. (2003). DSTU 4077-2001Kyiv: Derzhspozhyvstandart, 10 p. (in Ukrainian).

6. Dzherela tsentralizovanoho pytnoho vodopostachannia. Hihiienichni ta ekolohichni vymohy shchodo yakosti vody i pravyla vybyrannia [Sources of centralized drinking water supply. Hygienic and environmental standards for water quality and selection rules]. (2007). DSTU 4808:2007 from 1st ofJanuary 2009. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukraine, 39 p. (in Ukrainian).

7. Kruhlova, O. A. (2009). Vdoskonalennia normatyvnoi bazy fasovanykh mineralnykh i pytnykh vod [Improving the regulatory framework of packaged mineral and drinking water]. Candidate’s thesis. Lviv, 23 p. (in Ukrainian).

8. Marketingovyi analiz rynka mineralnoi vody v Ukraine [Marketing analysis of the mineral water market in Ukraine]. Retrieved from: http: koloro. com. ua/blog/brending-i-marketing/marketingovyj -analiz-rynka- mineralnoj-vody-v-ukraine.html

8. Na rynke mineralnykh vod praviat bal otechestvennye proizvoditeli [Domestic producers run the show on the mineral water market]. Retrieved from: http://kontrakty.ua/article/76461.

10. Ofitsiinyi sait Derzhkomstatu Ukrainy [Official site of State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).

11. Pro pytnu vodu ta pytne vodopostachannia: Zakon Ukrainy vid 10.01.2002 № 2918–III [Law of Ukraine on drinking water and water supply from January 1, 2002 № 2918–III(in Ukrainian).

12. Pro stan bezpeky vodnykh resursiv derzhavy ta zabezpechennia naselennia yakisnoiu pytnoiu vodoiu v naselenykh punktakh Ukrainy [On the safety state of water resources and provision of the population with quality drinking water in settlements of Ukraine: The decision of the NSDC of Ukraine from February, 27, 2009]. Rishennia RNBO Ukrainy vid 27.02.2009 r., vvedene v diiu Ukazom Prezydenta № 221 vid 6.04.2009 r.The Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of February 27, 2009 (enacted by Presidential Decree no. 221 of April 6, 2009) (in Ukrainian).

13. Rynok butylovanoi vody zrostaie [Bottled water market is growing]. Retrieved from: http://franchising.ua/stattya/2609/rinok-butilovanoi-vodi-zrostae/ (in Russian).

14. Rynok mineralnoi vody v Ukraini [Mineral water market in Ukraine]. Retrieved from: http:// volwestgroup.com/ru/news/view/524 (in Russian).

15. Sydorenko, O. V. (2013). Naukovi proekty naukovo-doslidnoho instytutu «Derzhvodekolohiia» [Scientific projects of scientific and research institute «Derzhvodekolohiya»]. Intehrovane upravlinnia vodnymy resursamy: nauk. zbirnyk  Integrated water resources management: scientific collection, рр. 12–18 (in Ukrainian).

16. Sydorenko, O. V., Yakobchuk, Yu. O. (2015). Faktory formuvannia yakosti vody pytnoi [Factors of drinking water quality formation]. Proceedings fromUkraina ta YeS: podolannia tekhnichnykh barieriv u torhivli: zbirnyk tez mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii - Ukraine and the EU to overcome technical barriers to trade. Conference proceedings of the International conference (KyivMarch 18-19, 2015). KyivKNUTE, 261 р. (in Ukrainian).

17. Tekhnichnyi rehlament shchodo pravyl markuvannia kharchovykh produktiv [Technical regulations on food labeling rules]Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11 (in Ukrainian).

18. Filov, V. A. (1989). Vrednye khimicheskie veshchestva. Neorganicheskie soedineniia elementov V-VIII grupp: spravochnik [Harmful chemicals. Inorganic compounds of elements V-VIII groups: a handbook]. Leningrad : Khimiia, 592 p. (in Russian).

19. Shcherbak, V. I. (2013). Otsinka potentsiinykh i naiavnykh zahroz ekolohichnomu stanu, yakosti vody i bioriznomanittiu riznotypnykh vodoim i vodotokiv mehapolisa [Assessment of potential and existing threats to the ecological state of water quality and biodiversity of different types of water bodies and watercourses of megalopolis]. Intehrovane upravlinnia vodnymy resursamy. – Intehrovane upravlinnia vodnymy resursamy: nauk. zbirnyk  Integrated water resources management: scientific collection, Kyiv, no.1, рр. 26–39. (in Ukrainian).

20. Yakobchuk, Yu. O., Sydorenko, O. V. (2015). Aktualni problemy bezpechnosti vody pytnoi [Drinking water safety issues]. Proceedings fromInnovatsiini tekhnolohii rozvytku sferi kharchovykh vyrobnytstv, hotelno-restorannoho biznesu, ekonomiky ta pidpryiemstva: naukovi poshuky molodi: Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia molodykh uchenykh i studentiv - Innovative technology development of food production, hotel and restaurant business, the economy and enterprise, scientific research young. Conference proceedings of the Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students (April 2, 2015). (Cherevko, O. I. (ed.), Kharkov, KhDUKhT, vol. 1, 239 p. (in Ukrainian).

21. Directive 2000|60|EC of the European Parliament and the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities, 22.12.2000, EN, L. 327/1.

22. Guidelines for drinking-water quality (1997). World Health Organization. Geneva.

23. Sydorenko, O. V., Goncharova, I. V., Moisienko, O. B. (2012). Advanced sensory and instrumental methods in food analysis. Proceedings of the 18-th IGWT Symposium “Technology and Innovation for a Sustainable Future: a Commodity Science Perspective”. Rome, Italy, 2012, electronic version.

24. Water and health in Europe. WHO regional publications, European seriesno. 93. Retrieved from: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/water-and-health-in-europe.-a-joint-report-from-the-european-environment-agency-and-the-who-regional-office-for-europe.

Download