PROGRESSIVE RESEARCH DIRECTIONS IN THE SPHERE OF CUTTING FORCES MEASUREMENT IN TURNING

Author:

Anisimov Vladimir, SHED “Ukrainian State University of Chemical Technology” (8 Gagarina Av., 49005 Dnepropetrovsk, Ukrainе)

Anisimov Vladimir, SHED “Ukrainian State University of Chemical Technology” (8 Gagarina Av., 49005 Dnepropetrovsk, Ukrainе)

Chuprina Alexandr, SHED “Ukrainian State University of Chemical Technology” (8 Gagarina Av., 49005 Dnepropetrovsk, Ukrainе)

Language: russian

Annotation:

There are many methods of cutting force investigations, most part of them are empirical. Methods of studying cutting force are systematized. Implemented by authors conceptual solutions for cutting force measurement during turning are presented. New directions of development and designs of devices for cutting force measurement when turning are proposed.

Key words:

cutting force, turning, measuring, cutter, strain gauge

References:

1. Shtuchnyi, B. P. (1974). Obrabotka plastmass rezaniem: spravochnoe posobie [Plastic Machining Process]. Moscow: Mashinostroenie, 145 p. (in Russian).

2. Anisimov, V. V., Chuprina, O. L. (2010). Razrabotka prisposobleniia dlia izmereniia usiliia rezaniia pri tochenii

[Tools development for measuring cutting force during the turning]. Proceedings of the Trudy VІІ Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii Trans-Mech-Art-Chem”VІІ International scientific-practical conference “Trans-Mech-Art-Chem”. Moscow: MIIT, pp. 8–9 (in Russian).

3. Kabat, O. S., Chuprin, A. L., Syta, V. I., Anisimov, V. V. (2011). Optimizatciia rezhimov rezaniia pri mekhanicheskoi obrabotke aromaticheskogo poliamida [Optimization of cutting modes during machining aromatic polyamide]. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii – Issues of Chemistry and Chemical Technology, no 5, pp. 201–204 (in Russian).

4. Anisimov, V. V., Chupryna O. L. (2009). Tekhnolohiia obrobky rizanniam lytykh hazokrystalichnykh materialiv[Сast gas crystal materials processing technology by cutting] Proceedings of the Tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh «Khimiia i suchasni tekhnolohii» – IV International scientific-technical conference of students, postgraduates and young scientists «Chemistry and modern technology». Dnipropetrovsk, 243 p. (in Ukrainian).

5. Anisimov, V. V., Strochikov, K. N., Chuprina, A. L., Klimenko, A. P. (2013). Novaia konstruktciia ustroistva dlia mnogokoordinatnogo izmereniia usiliia rezaniia pri tochenii [The new device designed for multi-axis cutting force measurement during turning].Proceedings of the Tezy dopovidei VІ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh «Khimiia i suchasni tekhnolohii» – IV International scientific-technical conference of students, postgraduates and young scientists «Chemistry and modern technology». Dnipropetrovsk, vol. 1, 107 p. (in Ukrainian).

Download