MODELING OF CUTTING FORCES CIRCULAR SAWS WITH MULTI-DIRECTIONAL TEETH

УДК: 621.93

Author:

Kovalova Liubov, I. Sikorsky National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (37 Pobeda Av., 03056 Kyiv, Ukraine)

Maidaniuk Serhii, I. Sikorsky National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (37 Pobeda Av., 03056 Kyiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In the work it is studies mathematical modeling of cutting forces when machining circular saws with multi-directional teeth on the basis of experimental researches. For the first time it has been obtained the analytical dependence of cutting forces of circular saws with multi-directional teeth. The adequacy of established analytical dependences is confirmed experimentally, that suggests the possibility of their use in the development of practical recommendations for the optimal choice of rational geometrical parameters and cutting conditions for circular saw with multi-directional teeth.

Key words:

circular saw, geometrical parameters, cutting forces, mathematical modeling

References:

1. Boronko, O. O. (2003). Metod rozrakhunku vibratsiinykh protsesiv mashynobudivnykh konstruktsii [The method of

calculating vibration processes of engineering constructions].Doctors thesis. Kyiv, p. 267 (in Ukrainian).

2. LorokhR. (1988). Povyshenie rabotosposobnosti diskovykh pil pri otrezke kruglykh zagotovok [Повышение работоспособности дисковых пил при отрезке круглых заготовок]. Candidate’s thesis. Kyiv, p. 231 (in Ukrainian).

3. Ravskaia, N. S., Semenov, A. V. (1999). Eksperimentalnye issledovaniia protcessa otrezki diskovymi pilami s neravnomernym

shagom zubev [Experimental studies of circular saws cutting process with unevenly spaced teeth]. Rezanie i instrument v tekhnologicheskikh sistemakh - Cutting and tool in technological systems, issue 53, рр. 144–145 (in Russian).

4. Ravskaia, N. S., Babenko, A. E., Boronko O. A., Parnenko, V. S. (2000). Proektirovanie progressivnykh konstruktcii diskovykh pil s neravnomernym shagom [Designing innovative constructions of circular saws with an uneven pitch]. Progressivnye tekhnologii i sistemy mashinostroeniia – Progressive technologies and systems of mechanical engineering, no. 13, рр. 134–137(in Russian).

5. Semenov, A. V. (1998). Razrabotka diskovykh pil s neravnomernym shagom [The development of circular saws with an uneven pitch]. Candidate’s thesis. Kyiv, p. 194 (in Russian).

6. Panchuk, V. H. (1997). Pidvyshchennia efektyvnosti doslidzhen zusyl rizannia pry vidrizanni frezamy [Efficiency improving of cutting force during cutting by milling cutters studies]. Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk, p. 206 (in Ukrainian).

7. Panchuk, V. H. (2009). Teoretychni osnovy proektuvannia vidriznykh frez [Theoretical bases of designing of cutting mills]. Doctor’s thesis. Kyiv, р. 360 (in Ukrainian).

8. Ravska, N. C., Rodin, R. P., Kovalova, L. I., Karpovych, V. S., Khmelo,v O. O., Lorokh, R. (2000). Freza vidrizna [Cutting Mill]. Patent Ukraine No. 28445.

9. Ravska, N. C., Rodin, R. P., Kovalova, L. I., Karpovych, V. S., Khmelov, O. O., Lorokh, R. (2000). Freza vidrizna [Cutting Mills]. Patent Ukraine No. 28451.

10. Frezy diskovye dlia razrezki plastmass tipa tekstolit. Konstruktciia i razmery [Face milling cutters for cutting textolite type plastics. Design and dimensions]. (2008). DSTU GOST 20317 from 01 Jule 2008. Kyiv: Gosstandart Ukrainy (in Russian).

11.Rodin, P. R., Ravskaia, N. S., Kasianov, A. I. (1985). Monolitnye tverdosplavnye kontcevye frezy [Solid carbide end milling cutters]. Kyiv: Vishcha shkola, p. 64 (in Russian).

12. Maidaniuk S. V., Plivak O. A. (2014). Modul spriazhennia kompleksu doslidzhen sylovykh kharakterystyk pry rizanni [Interface module of complex studies in cutting force characteristics]. Proceeding from Tezy dopovidei zahalnouniversytetskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv, prysviachenoi dniu nauky. Sektsiia «Mashynobuduvannia» - Abstracts of the university-wide scientific and technical conference of young scientists and students dedicated to the Day of Science. Section "Mechanical Engineering. (in Ukrainian).

Download