ANIMATION SIMULATION OF MECHANISMS FOR CREATING REVERSE ROTARY MOTION

УДК:621.923.42

Author:

Pasov Hennadii, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Venzheha Volodymyr, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Rudyk Andrii, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

Considered an animated simulation of mechanisms for creating reversing, rotary motion in a variety of machines and industrial robots by means of sectorial programs and Maltese. We describe the components of these mechanisms and the prospects for interactive management in the future.

Key words:

animation, modeling, Maltese mechanism sectorial mechanism for reversing, rotary motion

References:

1. Novi tekhnolohii navchannia [New learning technologies]: Zbirnyk naukovo-metodychnykh prats – The collection of scientific and methodical works. Kyiv: Nauk.-metod. tsentr vyshchoi osvity, 2010, issue 48, 203 p. (in Ukrainian).

2. Pasov, H. V. (eds.) (2011). Promyslovi roboty [Industrial work] . Metodychni vkazivky do vykonannia laboratornykh robit z dystsyplin: «Pidiomno-transportne obladnannia ta roboty», «Promyslovi roboty», «Obladnannia ta transport mekhanoskladalnykh tsekhiv» - Methodical instructions to laboratory works on disciplines: "Lifting and handling equipment and work", "Industrial Robots", "Equipment and transportation of mechanical assembly departments"Chernihiv: ChNUT, part 1, 58 p. (in Ukrainian).

3. Pasov, H. V. (eds.) (2011). Promyslovi roboty [Industrial work]. Metodychni vkazivky do vykonannia laboratornykh robit z dystsyplin: «Pidiomno-transportne obladnannia ta roboty», «Promyslovi roboty», «Obladnannia ta transport mekhanoskladalnykh tsekhiv» Methodical instructions to laboratory works on disciplines: "Lifting and handling equipment and work", "Industrial Robots", "Equipment and transportation of mechanical assembly departments" Chernihiv: ChNUT, part 2, 100 p. (in Ukrainian).

4. Pasov, H. V. (eds.) (2011). Promyslovi roboty [Industrial work]. Albom do metodychnykh vkazivok z vykonannia laboratornykh robit z dystsyplin: «Pidiomno-transportne obladnannia ta roboty», «Promyslovi roboty», «Obladnannia ta transport mekhanoskladalnykh tsekhiv» - Album to Methodical instructions to laboratory works on disciplines: "Lifting and handling equipment and work", "Industrial Robots", "Equipment and transportation of mechanical assembly departments"Chernihiv: ChNUT, 54 p. (in Ukrainian).

5. PasovHV., DiakonovKV., KytRS., KhazhanetsOV., ShurubenkoSA. (2007). Vykorystannia EOM v navchalnomu protsesi [Using computers in education]. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu – Visnyk of Chernihiv State Technological University. Chernіhіv: ChNUT, no. 30, pp. 45-54 (in Ukrainian).

6. Pasov, H. V., Ratozei, O. V., Loskutov, S. V. (2008). Animatsiine modeliuvannia roboty okremykh vuzliv promyslovoho robota [Animation simulation of the individual components of an industrial robot]. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu – Visnyk of Chernihiv State University of Technology. Chernіhіv: ChNUT, no. 36, pp. 82-87 (in Ukrainian).

7. Pasov, H. V., Chupryna, V. M., Kyriienko, S. Yu. (2009). Keruvannia animatsiinoiu 3D-modelliu promyslovoho robota M10P [Managing industrial robot M10P animation 3D-model]. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu – Visnyk of Chernihiv State Technological University. Chernіhіv: ChNUT, no. 40, pp. 156–164 (in Ukrainian).

8. KyriienkoSYu., PoluianAV., PasovHV., ChuprynaVM. (2010). Animatsiine modeliuvannia hnuchkoi vyrobnychoi systemy [Animation simulation of flexible manufacturing system]. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu – Visnyk of Chernihiv State Technological University. Chernіhіv: ChNUT, no. 45, pp. 78–86(in Ukrainian).

9. Pasov, H. V., Zahumennyk, Ye. V. (2012). Animatsiine modeliuvannia laboratorii promyslovykh robotiv [Animation simulation of industrial robots laboratory]. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu – Visnyk of Chernihiv State Technological University. Chernіhіv: ChNUT, no. 2(57), pp. 148–154 (in Ukrainian).

10. PasovHV. (2012). Vykorystannia animatsiinoho modeliuvannia laboratorii promyslovykh robotiv v uchbovomu protsesi Using animated simulation laboratory of industrial robots in the learning process]. Proceedings fromMaterialy druhoi Mizhnarodnoi konferentsii «Kompleksnezabezpechennia yakosti tekhnolohichnykh protsesiv ta system» - Materials 2th International conference "A comprehensive quality assurance of processes and systems". Chernіhіv: ChNUTpp. 31–32 (in Ukrainian).

11. PasovHV. (2013). Vykorystannia animatsiinoho modeliuvannia mekhanizmiv dlia stvorennia priamoliniinoho postupalnoho rukhu [Using animation modeling tools to create a straight forward motion]. Proceedings fromMaterialy tretoi Mizhnarodnoi konferentsii «Kompleksne zabezpechenniayakosti tekhnolohichnykh protsesiv ta system» - Materials 3th International conference "A comprehensive quality assurance of processes and systems". Chernіhіv: ChNUTpp. 60–61 (in Ukrainian).

12. PasovHV., Venzheha, V. I. (2014). Vykorystannia animatsiinoho modeliuvannia mekhanizmiv dlia stvorennia priamoliniinoho postupalnoho rukhu za dopomohoiu kulachkovykh mekhanizmiv [Using animation modeling tools to create a straight forward movement by means of cam mechanisms]. Proceedings fromMaterialy chetvertoi Mizhnarodnoi konferentsii «Kompleksne zabezpechennia yakosti tekhnolohichnykh protsesiv ta system» - Materials 4th International conference "A comprehensive quality assurance of processes and systems"ChernihivChNUTpp. 81–84 (in Ukrainian).

13. Pasov, H. V., Venzheha, V. I. (2015). Animatsiine modeliuvannia kulkovo-hvyntovykh peredach, yaki vykorystovuiutsia dlia stvorennia priamoliniinoho postupalnoho rukhu [Animation simulation of ball-screw gears that are used to create rectilinear translational motion]. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu – Visnyk of Chernihiv State Technological University. ChernihivChNUT, no. 1(77), pp. 19–25 (in Ukrainian).

14. Marov, M. N. (2010). Entciklopediia 3ds max 8 (+CD) [Encyclopedia 3ds max 8 (+CD)]. St. Petersburg: Piter, 1388 p. (in Russian).

15. KudriavtcevEM. (2010). KOMPAS-3D V11. Maksimalno polnoe rukovodstvo [KOMPAS-3D V11. The most complete guide]. (Vols. 1–3). Moscow: DMK Press, 1244 p. (in Russian).

Download