THE INFLUENCE OF THE SIZE OF THE REFLECTING SURFACE OF THE REFLECTOR ON THE ACCURACY OF DISTANCE MEASUREMENT BY ELECTRONIC TOTAL STATION

Author:

Kryachok Serhiі, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Bokhanov Іvan, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Mamontova Liudmyla, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

Experimental studies of the influence of the size of the reflecting surface of the reflector on the accuracy of measurement of short distances by electronic total station were made. In the experiment used electronic total station Trimble 3305 DR and reflector from electronic rangefinder “Блеск”. Different sizes (diameters) of the reflectors were simulated by using blends with different inner diameters. The blends were attached to the reflector. Distance was 4,310 M. After processing of experimental data was obtained the dependence of the values of the measured distance from the working diameters of the reflectors. The limiting error in determining the average values of the distance was ±0.3 mm for the random component.

Key words:

surveys net, accuracy of measurement of lines, electronic total station, prismatic reflectors, the determination of the coordinates

References:

1. Tereshchuk, O. I., Nystoriak,I. O., Shults, R. V. (2015). Vidnovlennia miskykh polihonometrychnykh merezh zghushchennia suchasnymy suputnykovymy tekhnolohiiamy [Restoration of urban networks thickening polygometric modern satellite technology]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia – Geodesy, cartography and aerial photography,Lviv, issue 82, pp. 59–72 (in Ukrainian).

2.Baisa, D. F., Borovyi, V. O., Burachek, V. H., Krelshtein, P. D., KriachokS. D. (2011). Sposib zghushchennia heodezychnoi merezhi [A method of thickening geodetic network].Patent 93119, Ukraine, MPK G01S7/00a2009 06037 (in Ukrainian).

3. Kriachok, S. D., Mamontova, L. S. (2014). Pobudova polihonometrychnykh merezh zustrichnymy khodamy [Building networks polygonometric counter moves]. Visnyk heodezii ta kartohrafii – Bulletin of Surveying and Mappingno 5. pp. 9–12 (in Ukrainian).

4. Trevoho, I., Lisnyk, O. (2013). Doslidzhennia bezreflektornoho metodu roboty elektronnymy takheometramy [Study on reflex-free method of operation of the electronic total stations]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva – Modern achievements of geodetic science and industry,issue II (26), pp. 141–142 (in Ukrainian).

5. Tarasenko, M. I., Tyshchenko, A. H. (2009). Metodyka vyznachennia tekhnichnykh parametriv elektronnykh takheometriv pry roboti u bezvidbyvachevomu rezhymi [Methods of determining the technical parameters of the total station when working in reflectorless mode ]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. – Geodesy, cartography and aerial photography,issue 72, pp. 45–52 (in Ukrainian).

6. VoitenkoSP. (2003). MatematychnaobrobkaheodezychnykhvymirivTeoriia pokhybok vymiriv [Mathematical processing of geodetic measurements. The theory of measurement errors]. Kyiv: KNUBA (in Ukrainian).

7. Korniienko, I. V., Bohomia, V. I., Tereshchuk, O. I., Korniienko, S. P. (2014). Suputnykovi radionavihatsiini systemy [Satellite navigation systems]. Chernihiv: Chernihiv National University of Technology (in Ukrainian).

Download