PHYSICAL CONTACT INFLUENCE ON FORMATION OF THE WELDING CONNECTION IN HARD PHASE OF DIELECTRICS WITH METALS

Author:

Berezin Leonid , Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Prybytko Iryna, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Hanieiev Tіmur, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The results of studies to determine the optimal conditions for the formation of physical contact and produce quality weld glass ceramics and glasses when welding aluminum in external electric fields of high voltage.

Key words:

physical contact, welding electric field, the polarization of the dielectric, glass, glass ceramics, aluminum

References:

1. VolchenkoVN., IampolskiiVM., VinokurovVA., FrolovVV. (Ed.) (1988). Teoriiasvarochnykhprotsessovuchebdliavysshikhuchebnykhzavedeniipospetsialnosti «Oborudovanieitekhnologiiasvarochnogoproizvodstva» [TheoryofweldingprocessesProcforhighereducationinthespecialty«Equipmentandtechnologyofwelding»].MoscowVysshaiashkola (in Russian).

2. BerezinLIa., PanaetovVG., UsyshkinOG. (1987). Osobennostipredvaritelnoipodgotovkiksvarkesitallasaliuminiemvuzlakhpriborov [Peculiaritiesofpre-trainingforweldingaluminumwithglass-ceramicdevicesinnodes]. Tekhnologiia aviatsionnogo priboro- i agregatostroeniia -Technology of aviation instrument and agregat designing,no. 3-4, pp. 31- 33 (in Russian).

3. Berezin, L. Ya., Oleksiienko, S. V., Nedei, T. M. (2004). Vplyv khimichnoho ochyshchennia poverkhni sytalu na yakist ziednannia z aliuminiiem zvariuvannia v elektrostatychnomu poli [Effect of chemical cleaning of the surface on the quality of the glass-ceramic connection with aluminum welding in electrostatic field]. Visnyk ChDTU. Seriia «Tekhnichni nauky». – Bulletin of CNUT. Series: "Engineering",no. 21, pp. 130–135 (in Russian).

4. Berezin, L. Ya. (2013). Kryterii yakosti zvariuvannia v elektrychnomu poli vysokoi napruhy [The criteria for quality welding in an electric field of high voltage]. Visnyk ChDTU. Seriia «Tekhnichni nauky» - Bulletin of CNUT. A series of "Engineering", no. 1(63), pp. 103–111 (in Ukrainian).

5. Berezin, L. Ya., Moroz, S. O. (2007). Otrymannia vakuumshchilnykh ziednan iz sytaliv ta kvartsovoho skla v hazorozriadnykh prystroiakh [Getting vacuum-tight compounds of glass-ceramics and quartz glass discharge devices]. Visnyk ChDTU. Seriia «Tekhnichni nauky» – Bulletin of CNUT. A series of "Engineering", no. 30, pp. 70–79 (in Ukrainian).

6. Tareev, B. M. (1982). Fizika dielektricheskikh materialov [Physics of dielectric materials]. Moscow: Energoizdat (in Russian).

7. Kosogova, N. P., Prikhodchenko, V. A., Tairov, V. N., Khomylev, A. F. (1981) Ponderomotornoe vzaimodeistvie pri obrazovanii elektroadgezionnogo kontakta [Ponderomotive interaction in the formation of electrical adhesive contact]. XVII Simpozium po mekhanoemissii i mekhanokhimii tverdykh tel - Symposium on mechanoemission and Mechanical solids. Tashkent, part 2, pp. 36-39 (in Russian).

8. Berezin, L. Ia., Kotelnikov, D. I. (1991). Rol elektrorazriadnykh protsessov pri poluchenii nerazieemnykh soedinenii metallov s ne metallami v elektrostaticheskom pole [The role of electric processes in the preparation of one-piece metal compounds with metals are not in an electrostatic field].Elektronnaia obrabotka materialov - Electronic processing of materials, no. 6, pp. 64 -66 (in Russian).

9. Luchnikov, A. P., Lysakova, V. F. (1981). Protsessy relaksatsii adgezii v kontakte tverdogo tela s aktivnym polimerom [Relaxation processes of adhesion in contact with the active solid-state polymer]. VIII Vsesoiuznyi simpozium po mekhanoemissii i mekhanokhimii tverdykh tel - VIII All-Union Symposium on mechanoemission and Mechanical solids (September 1-3, 1981). Tallin (in Russian).

Download