GRAPHIC PART OF PROFESSIONAL COMPETENCE FUTURE CIVIL ENGINEER

Author:

Kovalenko Svitlana, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In the article considered the concept, nature, structure and components of professional competence of the expert. Selected and investigated one of the fundamental components of professional competence engineer - graphics, which allows the performance of the final result of work on design and construction of building objects. Consider interrelation definitions "graphic competence" with similar content concepts, that in any way relate to graphic preparation of future engineer. Determined the nature of concepts that reveal the content of the graphic preparation of future engineers.

Key words:

graphic competence, graphic activity, graphics ability, graphic culture, graphic language, graphic preparation

References:

  1. Andrushchenko, V. P. (2001). Osnovni tendentsii rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy na rubezhi stolit (sproba prohnostychnoho analizu) [Major trends in higher education in Ukraine at the turn of centuries (predictive analytics attempt)]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education in Ukraine, no. 1, pp.11–17 (in Ukrainian).

  2. Hrynova, V. M. (1998). Formuvannia pedahohichnoi kultury maibutnoho vchytelia (teoretychnyi ta metodychnyi aspekty)[Future teachers pedagogical culture formation (theoretical and methodological aspects)].Kharkiv: Osnovy (in Ukrainian).

  3. Kozhevnikov, V. (2008). Poniattia «kompetentnist» u pedahohitsi [The concept of "competence" in teaching]. Retrieved from: http://osvita.ua/school/theory (in Ukrainian).

  4. Petruk, V. A. (2006). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia fundamentalnykh dystsyplin [Theoretical and methodical bases of formation of professional competence of future specialists of technical specialties in fundamental disciplines study]. Vinnytsia: Universum-Vinnytsia (in Ukrainian).

  5. Piskunova, S. A. (2008). Dysertatsiini doslidzhennia «kompetentnosti» [Doctoral Research of "competence"]. Modernizatsiia vyshchoi osvity v Ukraini: problemy i perspektyvy – Higher education modernization in Ukraine: problems and prospects. Kharkiv: Osnovy, part 1, pp. 180–190 (in Ukrainian).

  6. Raven, Dzh. (1999). Pedagogicheskoe testirovanie: Problemy, zabluzhdeniia, perspektivy. Priroda kompetentnosti [Pedagogical testing: Problems, misconceptions, prospects. Competence Nature]. Shkolnye tekhnologii - School Technology, no. 3, pp. 151–175 (in Russian).

  7. Skopnenko, O. I., Tsymbaliuk, T. V. (2006). Suchastyi slovnyk inshomovnykh sliv : blyzko 20 tys. sliv i slovospoluchen [Modern dictionary of foreign words: 20 thousand words and phrases.]. Kyiv: Dovira, 789 p. (in Ukrainian).

  8. Khutorskoi, A. V. (2003). Didakticheskaia evristika: Teoriia i tekhnologiia kreativnogo obucheniia [Didactic heuristics:Creative Learning Theory and Technology]. Moscow: Ed. Moscow State University, 416 p. (in Russian).

  9. Sharhun, T. O. (2006). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv zaliznychnoho transportu u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of professional competence of future specialists of railway transport in professional training process]. Candidate of Pedagogical Sciences Thesis219 p. (in Ukrainian).

  10. Shishov, S. E., Agapov, I. G. (2002). Kompetentnostnyi podkhod k obrazovaniiu: prikhot ili neobkhodimost? [Competence approach to education: a whim or necessity?]. Standarty i monitoring – Standards and Monitoring,no. 2, pp. 58–62 (in Russian).

Download