THE SYSTEM OF QUALITY EVALUATION OF TOPOGRAPHIC SHEETS

Author:

Korniіenko Ihor, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Rozumets Volodymyr , Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

We consider the problem of evaluating the quality of the developed topographical sheets. The proposed system of assessment of topographical sheets of an aggregate of partial quantitative and qualitative indicators of quality.

Key words:

topographic sheets, quality, anti-terrorist operation

References:

1. Korniienko, I. V., Rozumets V. V. (2015). Dosvid stvorennia topohrafichnykh planshetiv masshtabu 1:10 000 Donetskoi ta Luhanskoi oblastei [Topographic scale of 1:10 000 tablets in Donetsk and Lugansk regions creation experience]. Proceedings fromThe latest technology in research activities and the learning process: All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students.Chernihiv: Chernihiv National University of Technology, pp. 165–167 (in Ukrainian).

2. Hrebeniuk, T. M. (2010). Porivnialna kharakterystyka metodiv stvorennia topohrafichnykh kart dlia ASU viiskovoho pryznachennia [Comparative characteristics of methods for creating topographic maps for military systems]. Viiskovo-tekhnichnyi zbirnyk – Military technical collection, issue 3, pp. 41–44 (in Ukrainian).

3. Abdallakh, R. (2015). Otsinka tochnosti topohrafichnykh rastrovykh kart Iraku [Evaluation of the accuracy of topographical raster maps of Iraq]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva – Modern achievements of geodetic science and industry, issue 1, pp. 152–155 (in Ukrainian).

4. Lubenets, L. S., Moroz, O. I., Tartachynska, Z. R. (2011). Do pytannia tochnosti paperovykh ta elektronnykh kart [On the question of paper and electronic maps accuracy]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia - Geodesy, cartography and aerial photography, issue 74, pp. 44–47 (in Ukrainian).

5. Sossa, R., Trevoho, I. (2016). Kudy rukhaiutsia heodeziia i kartohrafiia v Ukraini? [Elektronnyi resurs] [Where does surveying and mapping in Ukraine head for?]. Dzerkalo tyzhnia. – Mirror of the week January, 2016, 29(no. 3). Retrieved from: http://gazeta.dt.ua/technologies/kudi-ruhayutsya-geodeziya-i-kartografiya-v-ukrayini-_.html (in Ukrainian).

6. Osnovni polozhennia stvorennia topohrafichnykh planiv masshtabiv 1:5000, 1:2000, 1:1000 ta 1:500 [Key provisions creating topographicalplansscale 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 and 1: 500] Nakaz Holovnoho upravlinnia heodeziikartohrafii ta kadastru pry Kabineti Ministriv Ukrainyny vid 24.01.1994 –Order of the Main Department of GeodesyCartography and Cadastre at the Cabinet of Ministers of Ukraine, no. 3 dated January 24, 1994. Retrievedfromhttp://www.geoguide.com.ua/basisdoc/basisdoc.php#p(in Ukrainian).

7. Korniienko, I. V., Los, V. M., Korniienko, S. P. (2011). Pidkhid do rozviazuvannia zadachi rozpodilu resursu v netochno vyznachenykh umovakh [The approach to solving the problem of resource allocation in certain circumstances inaccurately]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University, no. 83, pp. 36–39 (in Ukrainian).

8. Korniienko I. V. (2015). Sposib avtomatyzatsii protsesu ekspertnoho otsiniuvannia zemelnykh resursiv [A method of automating the process of peer review of land]. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii. – Technical sciences and Technology, no. 2 (2), pp. 129–134 (in Ukrainian).

Download