MODERN TECHNOLOGIES OF PROCESSING AND RESULTS ANALYSIS OF GNSS-OBSERVATIONS ON THE REGIONAL LEVEL

Author:

Tereshchuk Oleksii, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Nystoriak Ivan, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

Different software systems and data processing technology of static and kinematic positioning satellite observations by the results obtained in the framework of GNSS-regional campaigns. Notes that there are few dependence accuracy static positioning rover, which is in coverage area, from distance of 100 km. Experimentally shown that the single-kinematic positioning in the area of network distances up to 150 km, and from the nearest base station – 50–90 km coordinate determination error amounted to ~1,3 cm in the plan and ~3-5 cm in height. Outside this network positioning errors were ~4-6 cm and ~8-10 cm respectively. As a result of processing of single and dual-frequency coordinate solutions obtained in points of state geodetic network, provides guidance on the use of software for processing investigated.

Key words:

reference station, rover points, GNSS-observations, processing results

References:

 1. Zhalilo, A. A., Sadanova, N. V., Shelkovenkov, D. A. (2005). Programmno-algoritmicheskoe obespechenie predvaritelnoi obrabotki GPS EGNOS-nabliudenii OCTAVA_PPA kontseptsiia postroeniia kharakteristiki prilozheniia i rezultaty testirovaniia [Software and algorithmic support of preprocessing GPS / EGNOS-observations "OCTAVA_PPA": the construction of the concept, features, applications and test results]. Proceedings fromTrudy Mezhdunarodnogo radioelektronnogo foruma (MRF-2005) Prikladnaia radioelektronika. Sostoianie i perspektivy razvitiia. Mezhdunarodnaia konferentsiia po sistemam lokatsii i navigatsii (MKLSN-2005 – Proceedings of the II International electronic forum "Applied electronics. Status and Prospects for Development "; International conference on systems of location and navigation (MKLSN 2005), vol. 2, pp. 528–531 (in Russian).

 2. Kriachok, S. D. (2015). Zrivnovazhennia polihonometrychnykh merezh, pobudovanykh zustrichnymy khodamy [Balancing the polygonometric networks constructed by counter-moves]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Tekhnichni nauky» – Bulletin of the Chernihiv National University of Technology. A series of "Technical sciences",no. 1 (77), pp. 108–114 (in Ukrainian).

 3. Zhalilo, A. A., Zhelanov, A. A., Shelkovenkov, D.A., Ditskii, I. V., Bessonov E. A. (2012). Osnovnye rezultaty razrabotok issledovatelskoi gruppy KHNURE GAO NANU v oblasti vysokotochnogo GNSS-pozitsionirovaniia v period s 2002-2011 gg. [The main results of development of research group KNURE / MAO NASU in the field of high-precision GNSS-positioning in the period from 2002-2011]. Geodeziia i kartografiia – Geodeziia i kartografiia, no. 12, pp. 38–50 (in Russian).

 4. Tereshchuk, O., Yatskiv, Ya., Nystoriak, I. (2012). Persha GNSS-kampaniia u Pivnichnomu rehioni Ukrainy.Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: zbirnyk naukovykh prats Zakhidnoho heodezychnoho tovarystva UTHK. [First GNSS-campaign in the Northern region of Ukraine. Modern achievements of geodetic science and production: collection of scientific works Western geodesic Society Framework]. Lviv: Publisher of Lviv Polytechnic National University, no. 1 (23), pp. 38–40 (in Ukrainian).

 5. Shults, R. V., Tereshchuk, O. I., Annenkov, A. O., Nystoriak, I. O.(2014). Praktychni doslidzhennia tochnosti vyznachennia koordynat za suputnykovymy tekhnolohiiamy u realnomu chasi [Practical study on the accuracy of positioning satellite technology in real-time]. Inzhenerna heodeziia – The engineering geodesy, no. 61, pp. 58–77 (in Ukrainian).

 6. Tereshchuk, A., Nistoriak, I., Zhalilo, A., Zhelanov, A. (2014). Predvaritelnye rezultaty GNSS-nabliudenii na punktakh geodezicheskoi seti Severnogo regiona Ukrainy [Preliminary results of GNSS-observations on the points of the geodetic network of the Northern Region of Ukraine]. Vestnyk Sybyrskoi hosudarstvennoi heodezycheskoi akademyy – Bulletin of Siberian State Academy of Geodesy, issue 4 (28), pp. 29–38 (in Russian).

 7. Tereshchuk, O. I., Savchuk, S. H., Nystoriak, I. O. (2011). Aktyvni GNSS-merezhi ta rehionalna heodynamika [Active GNSS network and regional geodynamics]. Novitni dosiahnennia heodezii, heoinformatyky ta zemlevporiadkuvannia. Yevropeiskyi dosvid : zb. naukovykh prats VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf.– The latest achievements of geodesy, geoinformatics and land management. The European experience: coolection of scientific papers of VII Intern. scientific and practical Conference. Chernihiv: Chernihiv State Institute of Economics and Management, pp. 79–80 (in Ukrainian).

 8. Tereshchuk, O. I., Nystoriak, I. O. (2013). Analiz GNSS-sposterezhen u Pivnichnomu rehioni Ukrainy [Analysis of GNSS-observations in the Northern region of Ukraine]. Mistobuduvannia i terytorialne planuvannia – Urban planning and land use planning, no. 48, pp. 443–451 (in Ukrainian).

 9. Tereshchuk, O. I., Nystoriak, I. O., Shults, R. V. (2015). Vidnovlennia miskykh polihonometrychnykh merezh suchasnymy suputnykovymy tekhnolohiiamy [Restoring urban traverse networks with modern satellite technology]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia – Geodesy, cartography and aerial photographyissue 82, pp. 59–72 (in Ukrainian).

 10. Tereshchuk, O. I. (2010). Vplyv heofizychnykh faktoriv na vysokotochni suputnykovi sposterezhennia [The impact of geophysical factors on precision observation satellite]. Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho universytetu – Journal of Kryvyi Rih Technical University, issue 26, pp.74–77 (in Ukrainian).

 11. Tereshchuk, O. I. (2010). Do pytannia pro opratsiuvannia chasovykh riadiv dovhotryvalykh bezperervnykh GNSS-sposterezhen [On the question of the development of long time series of continuous GNSS-observations]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva – Modern achievements of geodetic science and industry, no. 2, 67–70 (in Ukrainian).

 12. Tereshchuk, O. I., Nystoriak, I. O. (2012). Dosvid vykorystannia GNSS-tekhnolohii pry stvorenni tsyfrovykh modelei reliefu [Experience in the use of GNSS-technology to create digital elevation models]. Proceedings fromMaterialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Novitni dosiahnennia heodezii, heoinformatyky ta zemlekorystuvannia. Yevropeiskyi dosvid: zbirnyk naukovykh prats – Materials VIII International scientific conference New achievements of geodesy, geoinformatics and land management. European experiences»,Chernihiv: Chernihiv State Institute of Economics and Management, pp.12–16 (in Ukrainian).

 13. Tereshchuk, O. I., Nystoriak, I. O. (2015). Dosvid funktsionuvannia permanentnoi GNSS-stantsii «Chernihiv» (CNIV) u merezhi EPN [Experience in the operation of permanent GNSS-station "Chernihiv» (CNIV) network EPN]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky – Bulletin of Chernihiv State University of Technology. Series: Technical sciences, no. 1, 130–140 (in Ukrainian).

 14. Tereshchuk, O., Savchuk, S. (2007). Proekt merezhi aktyvnykh permanentnykh GPS-stantsii Pivnichnoho rehionu Ukrainy [Network Project of active permanent GPS-stations of the Northern Region of Ukraine]. Novitni dosiahnennia heodezii, heoinformatyky ta zemlevporiadkuvannia – Yevropeiskyi dosvid. – The latest achievements of geodesy, geoinformatics and land management - The European experience. Chernihiv: Chernihivski oberehy, pp. 16–23 (in Ukrainian).

 15. Tereshchuk, O. I., Nystoriak, I. O. (2013). Doslidzhennia pokhybok vplyvu zovnishnoho seredovyshcha na tochnist planovykh koordynat pry GNSS-sposterezhenniakh u Pivnichnomu rehioni [The study of error influence of the environment on the accuracy of plane coordinates with GNSS-observations in the northern region]. Proceedings from Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Novitni dosiahnennia heodezii, heoinformatyky ta zemlekorystuvannia. Yevropeiskyi dosvid: zbirnyk naukovykh prats – Materials International scientific conference New achievements of geodesy, geoinformatics and land management. European experiences»,Chernihiv: Chernihiv State Institute of Economics and Management, pp.12–18 (in Ukrainian).

 16. Tereshchuk, O. I., Nystoriak, I. O. (2013). Poperedni rezultaty ta analiz GNSS-sposterezhen na Chernihivshchyni [Preliminary results and analysis of GNSS-observations in Chernihiv]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva – Recent advances in geodetic science and industry, issue 11 (26), pp. 58–61 (in Ukrainian).

 17. Tereshchuk, O. I. (2009). Suchasni suputnykovi tekhnolohii u doslidzhenni heodynamichnykh protsesiv [Modern satellite technology in the study of geodynamic processes]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia – Geodesy, cartography and aerial photography, no. 72, pp. 49–53 (in Ukrainian).

 18. Yatskiv, Ya., Tereshchuk, O., Nystoriak, I.(2012). Tretia na Chernihivshchyni permanentna GPS-stantsiia [Third in permanent GPS-station Chernihiv]. Visnyk heodezii ta kartohrafii - Journal of Geodesy and Cartography, no. 2, pp. 18-19 (in Ukrainian).

 19. Shelkovienkov, D. O., Zhelanov, O. O., Zhalilo, O. O. (2008). Rezultaty eksperymentalnykh doslidzhen tochnosti traektornykh GPS/GNSS vymiriuvan pry vykonanni aerofotoziomky z vykorystanniam prohramnykh kompleksiv «OCTAVA» ta «GRAFNAV/GRAFNET» [The results of experimental studies of trajectory precision GPS / GNSS measurements when performing aerial photography using software complexes «OCTAVA» and «GRAFNAV / GRAFNET»]. Radio engineering, no. 152, pp. 172–184 (in Ukrainian).

 20. Shcherbak, Yu. V., Ivanov, V. M., Bryn, M. Ya. (2015). Pro obgruntuvannia parametriv teodolitnykh khodiv pid chas vykonannia kadastrovykh ziomok [Justification theodolite moves parameters during the execution of cadastral surveys]. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii – Technical Sciences and Technology, no. 1, pp. 230–233. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnt_2015_1_39. (in Ukrainian).

 21. Hugentobler, U., Schaer, S., Fridez, P. (eds.) (2001). Bernese GPS Software Version 4.2. Astronomical Institute, University of Berne, 515 p.

 22. GrafNav® Static and GrafNet®. Retrieved from: http://www.novatel.com/products/software/grafnav-static-and-grafnet/.

Download