ANALYSIS OF GEODETIC SUPPORT OF LAND CADASTER IN UKRAINE

Author:

Shcherbak Yuliia, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Bryn Mikhail , Petersburg State Transport University, Saint Petersburg, Russia

Language: ukrainian

Annotation:

The article reviews the current status of geodetic support of land cadastre in Ukraine, investigated the relationship between existing coordinate systems, given innovations in land and cadastral activities, the necessity of improvement of normative requirements at carrying out cadastral surveys in the villages and outside settlements.

Key words:

geodetic support, cadastre, geodetic network, landmark

References:

1. Derzhavna sluzhba Ukrainy z pytan heodezii, kartohrafii ta kadastru [Ukraine State Service of Geodesy, Cartography and Cadastre]. Retrieved from: http://dgm.gki.com.ua (in Ukrainian).

2. Deiaki pytannia zastosuvannia heodezychnoi systemy koordynat vid 22 veresnia 2004 r., no. 1259 [Some questions of application of the geodetic coordinate system on September 22, 2004, no. 1259]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1259-2004-п. (in Ukrainian).

3Instruktsiia z topohrafichnoho znimannia u masshtabakh 1:5000, 1:2000, 1:1000 ta 1:500: HKNTA (1999). Kyiv: Ukrheoinform; Hol. upr. heodez., kartohr. ta kadastru - Ukrgeoinform; Ch. Ex. geodesy, cartograms (inUkrainian).

4. Poriadok vedennia Derzhavnoho zemelnoho kadastru vid 17 zhovtnia 2012 r., no. 1051 [The procedure for maintaining the State Land Cadastre on October 17, 2012, no. 1051]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-p. (in Ukrainian).

5. Poriadok provedennia inventaryzatsii zemelvid 23 travnia 2012 r., no. 513 [The procedure for land inventory on May 23, 2012, no. 513]. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/513-2012-%D0%BF. (in Ukrainian).

6. Shults, R. V., Tereshchuk, O. I., Annenkov, A. O., Nystoriak, I. O. (2014). Praktychni doslidzhennia tochnosti vyznachennia koordynat za suputnykovymy tekhnolohiiamy u realnomu chasi [Practical study on the accuracy of positioning satellite technology in real-time].Inzhenerna heodeziia – The engineering geodesy, no. 61, pp. 58–77 (in Ukrainian).

7. Bryn, M., Bohomolova, N., Yvanov, V.Shcherbak, Yu. (2015). Sovremennye problemy geodezicheskogo obespecheniia kadastra nedvizhimosti urbanizirovannykh territorii[Modern problems of geodetic maintenance of real estate cadastre in urban areas]. Nauki o Zemle – Earth sciences, no. 1, pp. 113–116 (in Russian).

8. Shcherbak, Yu. V., Ivanov, V. M., Bryn, M. Ya. (2015). Pro obgruntuvannia parametriv teodolitnykh khodiv pid chas vykonannia kadastrovykh ziomok [On the justification theodolite moves parameters during the execution of cadastral surveys]. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii – Technical sciences and Technology, no.1 (1), pp. 230–233 (in Ukrainian).

Download