IMPACT OF STORAGE METHODS ON QUALITY OF BULBOUS ROOT VEGETABLES

Author:

Solomakha Iryna, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Zhabynska Alona, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The results of research of storage features of bulbous root vegetables in different packaging materials at different temperatures are presented in the paper.

Key words:

bulbous root vegetables, storability, the reduction of the quantitative and qualitative losses during storage, paraffin

References:

1. Honcharov, O. M. (2013). Sort – vazhlyvyi element tekhnolohii vyroshchuvannia chasnyku [Class - an important element of garlic cultivation technology]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo – Vegetables and melon. Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva NAANU - Institute of vegetables and melon growing NAASU. Kharkiv: VP «Pleiada», issue 59, pp. 49-59. Retrieved from: http://www.ovoch.com/publ.html (in Ukrainian).

2. Hordiienko, I. M. (2014). Yakist i konkurentospromozhnist sortiv i hibrydiv tsybuli ripchastoi [The quality and competitiveness of varieties and hybrids of onion]Ovochivnytstvo i bashtannytstvo – Vegetables and melon. Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva NAANU - Institute of vegetables and melon growing NAASU. Kharkiv: VP «Pleiada», issue 60. Retrieved from: http://www.ovoch.com/publ.

3. Kapustina, L. I., Melnyk, R. H., Hubar, M. I. (2014). Novyi sort ozymoho chasnyku [A new variety of winter garlic]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo – Vegetables and melon. Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva NAANU - Institute of vegetables and melon growing NAASU. Kharkiv: VP «Pleiada», issue 60, pp. 120-124. Retrieved from: http://www.ovoch.com/publ.html (in Ukrainian).

4. Bilenka, O. M. (2012). Vykhidnyi material v selektsii tsybuli ripchastoi na lezhkist[The starting material for breeding in the keeping quality of onions]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo – Vegetables and melon. Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva NAANU - Institute of vegetables and melon growingNAASU. Kharkiv: VP «Pleiada», issue 58, pp. 43-50. Retrieved from: http://www.ovoch.com/publ.

5. Koltunov, V. A., Hordiienko, I. M. (2013). Yakist i konkurentospromozhnist sortiv i hibrydiv tsybuli ripchastoi [The quality and competitiveness of varieties and hybrids of onion].Ovochivnytstvo i bashtannytstvo – Vegetables and melon. Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva NAANU - Institute of vegetables and melon growing NAASU. Kharkiv: VP «Pleiada», issue 59, pp. 140-152. Retrieved from: http://www.ovoch.com/publ.html (in Ukrainian).

6. Podpriatov, H. I., Skaletska, L. F., Senkov, A. M., Khylevych, V. S. (2002). Zberihannia i pererobka produktsii roslynnytstva [Storage and processing of plant products]. Kyiv: Meta495 p. (in Ukrainian).

7. Sych, Z. D., Fedosii, I. O., Podpriatov, H. I. (2010). Pisliazbyralni tekhnolohii dorobky ovochiv dlia lohistyky i marketynhu [Post-harvest vegetables refinement technology for logistics and marketing]. Retrieved from: http://www.agromage.com/stat_id.php?id=779.

8. Bondarenko, H. L., Vitanov, O. D., Zelendin, Yu. D. (2009). Vplyv ahrotekhnichnykh pryiomiv vyroshchuvannia na lezhkist tsybuli [Influence of agrotechnical cultivation methods on the keeping quality of onions]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo Vegetables and melon, issue 55, pp. 371-374.Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_57.  (in Ukrainian).

9. Ivanova, T., Zhitnikova, V., Levgerova, N. (2009). Tekhnologiia khraneniia plodov iagod i ovoshchei [Technology of storage of fruits, berries and vegetables]. Orel: HTU, 203 p. (in Russian).

10Zhabynska, A. V., Solomakha, I. V. (2014). Doslidzhennia rynku tsybulevykh ovochiv ta vplyvu metodiv zberihannia na yikh yakist [Market research of onion vegetables and the impact of storage methods on their quality]. Novitni tekhnolohii u naukovii diialnosti i navchalnomu protsesi : Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh: tezy dopovidei– Proc. of “The latest technology in research activities and the learning process» All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists: abstracts. Chernihiv: Chernihiv National University of Technology, pp. 241–245. (in Ukrainian).

11. Zhabynska, A. V., Solomakha, I. V. (2012). Doslidzhennia efektyvnosti vyroshchuvannia ripchastoi tsybuli na zelene pero v zymovyi period [Research of efficiency of onions cultivation in the green pen in winter]. Novitni tekhnolohii u naukovii diialnosti i navchalnomu protsesi : Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh: tezy dopovidei - Proc of «The latest technology in research activities and the learning process»: All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists: abstracts. Chernihiv: Chernihiv National University of Technology, pp. 222–224. (in Ukrainian).

Download