THE ECOLOGICAL STATE OF WAYSIDE STRIPE ACCORDING TO BIOINDICATION AND CHEMICAL INDEXES

Author:

Kupchyk Olena, Chernihiv National Pedagogical University named after T. Shevchenko (53 Hetman Polubotka Str., 14013 Chernihiv, Ukraine)

Derii Zhanna, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The different approaches to determination of Chernihiv environmental pollution were considered.Possibility of using the air pollution of lichens are shown. The coverage ratio of trees and the average coverage ratio of the trees moss were determined. The obtained results indicate the low levels of roadside pollution zone. As chemical indicators of snow cover and soil is received the spatial distribution of heavy metals such as zinc, cadmium, lead and copper. Determination of content elements was carried out by stripping voltammetry. Оbtained values of heavy metals correspond to maximum permissible concentration. The the link between the presence of contaminants and human impact were analyzed. Established that the air and soil of researched area relatively clean, whereas lengthways of highway is some contamination.

Key words:

lichens, heavy metals, bioindication, inversion voltammetry, snow cover, soil. air

References:

1Velcheva, L. H., Antonovska, L. V. (2008). Vyvchennia stanu atmosfernoho povitria metodom likhenoindykatsii [The study of atmospheric air by lichenoindication]. Ekolohiia ta noosferolohiia – Ecology and noospherology, vol. 19, no. 1-2, pp. 182–185. (in Ukrainian).

2. Vanchura, N. (2011). Eksperymentalni doslidzhennia vmistu vazhkykh metaliv v okhoronnykh zonakh avtomahistralei [Experimental studies of the heavy metal content in the protected zones of highways]. Heodez., kartohr. i aerofotoznimannia – Geodesy, Cartograms and Aerial photographyissue 75, pp. 110–114. (in Ukrainian).

3. Kuznetsova, V. F. (2004). Epifitnye lishainiki kak indikatory zagriazneniia atmosfernogo vozdukha gazoobraznymi polliutantami tiazhelymi metallami i radionuklidami [The epiphytic lichens as an indicator of air pollution with gaseous pollutants, heavy metals and radionuclides]. Candidate`s thesis.Nizhnii Novgorod, 208 p. Retrievedfromhttp://www.dissercat.com/content/epifitnye-lishainiki-kak-indikatory-zagryazneniya-atmosfernogo-vozdukha-gazoobraznymi-pollyu#ixzz3h5vKiEBa. (in Russian).

4. Alemasova, A. S., Luhovoi, K. S. (2010). Ekologicheskaia analiticheskaia khimiia [Environmental Analytical Chemistry]. Donetsk: DonNU, 271 p. (in Russian).

5. Kovkin, V. V., Shuvaeva, O. V., Morozov, S. V., Ranuta, V. F. (2012). Rukovodstvo po metodam polevykh i laboratornykh issledovanii snezhnogo pokrova dlia izucheniia zakonomernostei dlitelnogo zagriazneniia mestnosti v zone deistviia antropogennykh istochnikov [Guidelines for field and laboratory research methods for the study of snow cover extended areas of pollution laws in the zone of anthropogenic sources]. Novosibirsk Novosib gos un-t - Novosibirsk State University, 85 p. (in Russian).

6. Inelova, A., Korotkov, V. S., Inelova, Z. A., Erubaeva, G. K., Isaeva, F. S. (2012). Issledovaniia soderzhaniia tiazhelykh metallov v pochve nizhnego techeniia r. Ile [Studies of heavy metals in the soil of the lower reaches of the Ill river]. Vestnik KazNU Seriia ekologicheskaia – Bulletin of the KNU. Series: Environment, no. 1 (33), pp. 225–227. (in Russian).

7. Kupchyk, O. Yu. (2015). Vykydy avtomobilnoho transportu yak dzherelo zabrudnennia atmosfernoho povitria mista Chernihova [Emissions from road transport as a source of air pollution of Chernihiv]. Molodyi vchenyi. – Young scientist, no. 2 (17), pp. 17–20. (in Ukrainian).

8. Oksner, A. M. (1956). Flora lyshainykiv Ukrainy [Lichen Flora of Ukraine]. Kyiv: AN URSR, 494 p. (in Ukrainian).

9. Martin, Yu. L. (1984). Likhenoindikatsionnoe kartirovanie zagriazneniia atmosfernogo vozdukha [Lichenoindication mapping of air pollution]. Mezhdunar. shkola po likhenoindikatsii - International lichenoindication school, Talin, pp. 15–34. (in Russian).

10. Kupchik, E. Yu. (2014). Khimicheskii monitoring snezhnogo pokrova g. Chernigova [Chemical monitoring of snow in Chernigov]. Naukovii v snik Uzhgorodskogo un versitetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod Universityno. 2 (32), pp. 84–90(in Russian).

11. Trubacheva, L. V., Kuptsova, N. V. (2008). Opredelenie soderzhaniia podvizhnykh form tiazhelykh metallov kadmiia svintsa i medi v pochvakh metodom inversionnoi voltamperometrii [Determination of mobile forms of heavy metals (cadmium, lead and copper) in soils by stripping voltammetry].Vestnik Udmurtskogo universiteta. Fizika. Khimiia – Bulletin of Udmurt University. Physics. Chemistry, issue 2, pp. 112–118 (in Russian).

12. Vydra, F. (1980). Inversionnaia voltamperometriia [Stripping voltammetry]. Moscow: Mir, 278 p. (in Russian).

13. Derffel, K. (1994). Statistika v analiticheskoi khimii [Statistics in analytical chemistry]. Moscow: Mir, 146 p. (in Russian).

14. Sanitarnye pravila i normy okhrany poverkhnostnykh vod ot zagriazneniia: SanPiN4630-88 [Sanitary Rules and Norms for the protection of surface waters from pollution: SanPiN 4630-88]. (1995). [Operating from 1989-01-01]: changed and extended for 01.02.2008. Zbirnyk vazhlyvykh ofitsiinykh materialiv z sanitarnykh i protyepidemichnykh pytan – Collection of important official materials of the sanitary and epidemiological issues. Kyiv, vol. 1, part 1. Retrieved from http://lawua.info/bdata5/ukr567/index.htm. (in Russian).

Download