ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AREAS OF THE CHORNOBYL ZONE

Author:

Movenko Victor, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Novyk Petro, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The article examines some problems of organization of nature protection aim territories in Chernobyl Alienation Zone that consists of four zones: industrial, protective, nature, reserve and border zones. It is suggested to arrange constant monitoring of the natural environment’s state of the zone and closest territories, the forecast of their changes, the groundwork of scientifically based recommendations for making management decisions in regulations and extreme conditions.

Key words:

Alienation zone, nature reserve fund, radiation danger

References:

 1. Kriachok. S. D., Burachek. V. H. (2003). Kadastrove aerofotoznimannia lokalnykh tekhnohennykh terytorii iz zastosuvanniam malykh litalnykh aparativ [Cadastral aerial photographs of local technological areas using small aircrafts]. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti – Environmental Ecology and life safety. Kyiv, pp. 80–83. (in Ukrainian).

 2. Kucheriavyi, V. P. (2000). Ekolohiia [Ecology]. Lviv: Svit, 500 p. (in Ukrainian).

 3. Maibutnie Chornobylia: zapovidnyk, promyslovist i yadernyi mohylnyk [Chernobyl Future: Reserve, industry, and nuclear burial ground]. Retrievd from : http://www.radiosvoboda.org/content/article/24968764.html. (in Ukrainian).

 4. Pinchuk, O. V. Pinchuk, V. F. (2011). Ekoloho-ekonomichna otsinka zabrudnenykh vnaslidok Chornobylskoi katastrofy terytorii na Chernihivshchyni [Ecological and economic assessment of contaminated by the Chernobyl disaster areas in Chernihiv]. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Novitni dosiahnennia heodezii, heoinformatyky ta zemlevporiadkuvannia – yevropeiskyi dosvid» – Proceedings of the international scientific-practical conference "Recent advances geodesy, geoinformatics and land management - the European experience.", issue, 7, pp. 94–97 (in Ukrainian).

 5. Pro zatverdzhennia Polozhen pro Proekty orhanizatsii terytorii ustanov pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy: Nakaz Minpryrody vid 06.07.2005 no. 245. [On Approval of the Draft organization of territories institutions of natural reserve fund of Ukraine: Ministry of the Environment Order of 06.07.2005 number 245]. (in Ukrainian).

 6. Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia proektiv zemleustroiu z orhanizatsii ta vstanovlennia mezh terytorii pryrodno-zapovidnoho fondu, inshoho pryrodookhoronnoho, ozdorovchoho, rekreatsiinoho ta istoryko-kulturnoho pryznachennia : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.08.2004, no.1094 [On approval of land development projects of the Procedure for the organization and establish the boundaries of territories of nature reserve fund other environmental, health, recreational, historical and cultural purposes: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 25.08.2004 number 1094] (2004). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – Official Bulletin of Ukraine, September 10, p. 2261. (in Ukrainian).

 7. Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16 chervnia 1992 roku # 2456-XII [On the nature reserve fund of Ukraine: Law of Ukraine on June 16, 1992, no. 2456-XII]. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Data of the Verkhovna Rada of Ukraine, no. 34, p. 502. (in Ukrainian).

 8. Hlotov, V., Chyzhevskyi, V., Tereshchuk, O., Movenko, V. (2007). Rozroblennia tekhnolohii otsinky stanu berehovoi linii rusel serednikh i velykykh rik Ukrainy [Development of evaluation technology state of the coastline of channels of medium and large rivers of Ukraine]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva : zbirnyk naukovykh prats Zakhidnoho heodezychnoho tovarystva UTHK. Modern achievements of geodetic science and production: collection of scientific works Western geodesic Society Framework, issue 1, pp. 180–184. (in Ukrainian).

 9. Tereshchuk, O. I., Nystoriak, I. O. (2015). Dosvid funktsionuvannia permanentnoi GNSS-stantsii «Chernihiv» (CNIV) u merezhi EPN [Experience in the operation of permanent GNSS-station "Chernihiv» (CNIV) network EPN]. Tekhnichni nauky i tekhnolohii. – Technical sciences and technology, no.1 (1), pp. 216–219. (in Ukrainian).

 10. Uchenye nazvali Chernobyl vozrozhdennym zapovednikom [Scientists named Chernobyl a revived reserve]. Retrieved from: http://tech.obozrevatel.com/news/62401-uchenyie-nazvali-chernobyil-unikalnyim-zapovednikom.htm. (in Russian).

 11. Chornobyl peretvoriat na radiolohichnyi zapovidnyk [Chernobyl will be transformed into a Radiological Reserve]. Retrieved from: http://pryroda.in.ua/zapzf/chornobyl-peretvoryat-na-radiolohichnyy-zapovidnyk/. (in Ukrainian).

Download