GEOTECHNICAL STUDIES FOR CONSTRUCTION SITES OF 5-STOREY RESIDENTIAL BUILDING ON NEZALEZHNOSTI STREET IN THE III DISTRICT ARRAY «MASANY» IN CHERNIHIV

Author:

Buhay Viktor, LLC ChernihivBudRozviduvannia, Chernihiv, Ukraine

Ivanyshyn Volodymyr, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Dudko Valentyn, LLC ChernihivBudRozviduvannia, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The article presents the results of geotechnical studies plot for construction of a house in Chernigov. Based on their established that the investigated soil thickness is not uniform. It allotted thirteen geotechnical elements. The surface of the ground water at a depth of 2,5–3,1 m. The level they can rise with significant rainfall and melting snow. Due to possible flooding or seasonal flooding of areas necessary to provide drainage her basement waterproofing, regulation of runoff, construction of water-bearing communications.

Key words:

soils, surveying, geotechnical elements sensing the foundation

References:

 1. Inzhenerni vyshukuvannia dlia budivnytstva [Engineering survey for construction]. (2001). DBNA.2.1-1-2008 from 1st July 2008. (in Ukrainian).

 2. Osnovy ta fundamenty sporud [Bases and Foundations constructions]. (2009). DBN V.2.1-10-2009 from 1st July 2009. (in Ukrainian).

 3. Zashchita stroitelnykh konstruktsii ot korrozii [Protection of building structures against corrosion]. (1986). SNIP 2.03.11-85 from 1st January 1986. (in Russian).

 4. Grunty. Klasyfikatsiia [Soils. Classification]. (1996). DSTU B. V.2. 1-2-96 (HOST 25100-95) from 1st April 1997. (in Ukrainian).

 5. Grunty. Metody statystychnoi obrobky rezultativ vyprobuvan [Soils. Methods of statistical processing of test results]. (2001). DSTU B. V 2.1-5-96 (HOST 20522-96) from 1st March 2001. (in Ukrainian).

 6. Grunty. Laboratorni vyprobuvannia. Zahalni polozhennia [Soils. Laboratory tests. general provisions]. (1996). DSTU B V. 2.1-3-96 (HOST 30416-96) from 1st January 1997. (in Ukrainian).

 7. Grunty. Metody laboratornoho vyznachennia kharakterystyk mitsnosti i deformovanosti [Soils. Laboratory methods for determining the strength and strain]. (1996). DSTU B V.2.1-4-96 (HOST 12248-96) from 1st April 1997. (in Ukrainian).

 8. Grunty. Vidbyrannia, upakuvannia, transportuvannia i zberihannia zrazkiv [Soils. Sampling, packing, transportation and storage of samples]. (2002). DSTU B V.2.1-8-2001 (HOST 12071-2000) from 1st April 2002. (in Ukrainian).

 9. Ivanyshyn, V. A., Shpylka, S. M. (2013). Rezultaty inzhenerno heolohichnykh vyshukuvan pid budivnytstvo zhytlovoho budynku z pidzemnym parkinhom (vul. Kyivska, 7 – prospekt Myru, 47, m. Chernihiv): polovi i laboratorni vyshukuvannia [The results of engineering geological surveys for construction of residential building with underground parking (Kievskaya Street, 7 - Prospect Mira, 47, Chernihiv): Field and laboratory investigations]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Tekhnichni nauky» – Bulletin of Chernihiv National University of Technology, no. 2 (65), pp. 236–243. (in Ukrainian).

 10. Buhai, V. H., Ivanyshyn, V. V., Penkovets, O. O. (2013). Rezultaty inzhenerno heolohichnykh vyshukuvan pid budivnytstvo zhytlovoho budynku z pidzemnym parkinhom (vul. Kyivska, 7 – prospekt Myru, 47, m. Chernihiv): fizyko-mekhanichni vlastyvosti gruntiv za danymy statychnoho zonduvannia [The results of engineering geological surveys for construction of residential building with underground parking (Kievskaya Street, 7 - Prospect Mira, 47, Chernihiv): Physical and mechanical properties of soils according to the static sensing]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Tekhnichni nauky» – Chernihiv National University of Technology, no. 3 (67), pp. 273–284. (in Ukrainian).

 11. Ivanishin, V. A., Prybytko, I. O., Korzachenko N. N., Shpilka, S. N. (2014). Inzhenerno-geologicheskie izyskaniia dlia rabochego proekta stroitelstva obekta rekreatcionnogo naznacheniia v g. Chernigov [Geotechnical surveys for the detailed design of building recreational facility in the city of Chernihiv]. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo» - Collection of scientific papers. Series "The branch mechanical engineering, construction."Poltava: PoltNTU, issue 1 (40), pp. 223–230 (in Russian).

 12. Ivanyshyn, V. A., Prybytko, I. O., Korzachenko, M. M., Shpylka, S. M. (2014). Fizyko-mekhanichni vlastyvosti gruntiv za rezultatamy statychnoho zonduvannia na obiekti rekreatsiinoho pryznachennia v m. Chernihiv [Physical and mechanical properties of soils as a result of static sounding on-site recreational facilities in Chernihiv]. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo». – Collection of scientific papers. Series "The branch mechanical engineering, constructionPoltava : PoltNTU, issue 1 (40), pp. 231–238. (in Ukrainian).

 13. Buhai, V. H., Ivanyshyn, V. A., Dudko, V. I., Korzachenko, M. M. (2015). Kompleksni doslidzhennia pid budivnytstvo hrupy bahatopoverkhovykh budynkiv z prymishchenniamy sotsialno-pobutovoho ta navchalnoho pryznachennia na vul. Shevchenka, 97, v m. Chernihovi : navchalno-naukova monohrafiia [Complex studies for the construction of a group of multi-storey houses with rooms welfare and educational purposes on the street. Shevchenko, 97, in Chernihiv: educational and scientific monograph]. Chernihiv, Chernihivskyi derzhavnyi tsentr nauky, innovatsii ta informatyzatsii – ChernihivCSII, 197 p. (in Ukrainian).

 14. Ivanyshyn, V. A., Kryvoberets, S. V., Shpylka, S. M. (2013). Inzhenerno-heolohichni vyshukuvannia v richyshchi r. Stryzhen v mezhakh m. Chernihiv [Engineering and geological surveys in line with p. The core within Chernihiv]. Proceedings from IX Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiiaNovitni dosiahnennia heodezii, heoinformatyky ta zemlevporiadkuvannia - Yevropeiskyi dosvid» (7-12 travnia 2013 r.) - Conference proceedings of the IX International scientific and practical conference The latest achievements of geodesy, geoinformatics and land managementthe European experience (Chernihiv, May 7-12, 2013). Chernihiv: Vyd-vo PAT «PVK «Desna», issue 9, pp. 142–151. (in Ukrainian).

Download