METHODICAL ASPECTS OF FORMING ECOLOGICALLY SAFE LAND-TENURE

Author:

Кhryshchuk Svitlana, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

Urgency of the research. The protracted period of reformation of the landed relations, in particular in part of creation of effective mechanisms of management the landed resources, did not provide the decision of problems of guard of environment and responsibility of землекористувачів for the state of the landed resources. Existence of the higher marked problems is bound to imperfection of theoretical base and methodologies of scientific prognostication, forming of the system of the balanced land-tenure.

This article seeks to the decision of questions of perfection of the methodical providing in relation to forming of the system of land-tenure, ground of possibilities of application of certain methods for the decision of questions ecologically safe land-tenure and formulation of basic principles of екобезпечного land-tenure.

Target setting. In network Imperfection of theoretical base and methodologies of scientific prognostication of the rational use of the landed resources, forming of the system of the balanced (permanent) land-tenure, existent ecological problems are negatively represented on efficiency of the further use of land-tenures of different kinds. It requires strengthening of role of ecological norms in part of guard of land.

Actual scientific researches and issues analysis. In the last researches in relation to forming of ecologically safe land-tenure offered to use complex and system methodical approaches.

Uninvestigated parts of general matters defining. Despite of the fact that a lot of research has been done on this topic, today do not decided the question of concordance and systematization of essence of basic approaches remains to forming of ecologically safe land-tenure.

The research objective. Aim of the research is the generalization of modern ideas about methodological approaches to forming of the system of regional land-tenure on principles of ecologically safe land-tenure.

The statement of basic materials. Approach of the systems envisages the multilevel study of оbject, in the process of that a few models that represent an object on different levels are formed. Complex approach is considered part of methodical approach of the systems. Complex - it полісистема, that is characterized clos copulas and has high degree of efficiency taking into account the human factors of influence. Сomplex approach from the system differs in specific signs that characterize his orientation on the achievement of practical result.

Conclusions. Methodology of ecologically safe land-tenure must be base on system of principles, general and special methodical approaches (their combination), that characterize the activity (sweep their application) related to forming or perfection of the system of land-tenure on principles of the ecologically safe land-use.

Key words:

ecologically safe land-tenure, forming of the system of land-tenure, methodical approaches, rational use, balanced land-tenure

References:

1. Sozinov, O.O., Prydatok, V.I., Lysenko, O.I. (eds.) (2005). Ahrobioriznomanittia Ukrainy: teoriia, metodolohiia, indykatory, pryklady [Agrobiodiversity of Ukraine: theory, methodology, indicators, examples]. Kyiv: Nichlava, book 1 (in Ukrainian).

2. Bespalko, B.I., Khryshchuk, S.Yu. (2012). Teoretychni osnovy optymizatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia [The theoretical basis of optimization of agricultural land]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia – Proceeding of National University of Water and Environmental Engineering, no. 2 (72), pp. 224–230 (in Ukrainian).

3. Bryndzia, O.Z. (2008). Teoretyko-metodolohichni peredumovy ratsionalnoho zemlekorystuvannia [Theoretical and methodological prerequisites rational land use]. Retrieved from http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2008/Bryndzja.pdf.

4. Vlasenko, I.V. (2014). Pryntsypy funktsionuvannia ekolohobezpechnoho zemlekorystuvannia v silskomu hospodarstvi [Principles of ecologically safe land use in agriculture]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia – Balanced Nature, no. 1. Retrieved from http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2014/24.pdf.

5. Hrodzynskyi, M.D. (1993). Osnovy landshaftnoi ekolohii [Basics of Landscape Ecology]. Kyiv: Lybid (in Ukrainian).

6. Danylenko, B.V. (2011). Perspektyvni napriamy rozvytku ekoloho-pravovoho rehuliuvannia zemlekorystuvannia [Promising areas of environmental and legal regulation of land use]. Naukovyi visnyk ChNU – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, issue 597. Pravoznavstvo, pp. 79–83 (in Ukrainian).

7. Prymak, I.D. (ed.) (2010). Ekolohichni problemy zemlerobstva [The environmental problems of agriculture]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).

8. Ermak, V.D. (2002). Sistemy. Sistemnye printsipy. Sistemnyi podkhod [Systems. System principles. Approach of the systems]. Kyevskye vedomosty – Kiev Gazette, no. 1, pp. 55 (in Ukrainian).

9. Zatserkovnyi, V.I., Kryvoberets, S.V., Simakin, Yu.S. (2010). Analiz ekoloho-ekonomichnoi zbalansovanosti ta pryrodno-resursnoho potentsialu terytorii za dopomohoiu heoinformatsiinykh tekhnolohii [Analysis of ecological-economic balance and natural resources areas using GIS technology]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: ekonomika APK – Bulletin LNAU. Economy AIC, no. 17 (1), pp. 301–312 (in Ukrainian).

10. Zatserkovnyi, V.I., Kryvoberets, S.V., Simakin, Yu.S. (2011). Kontseptsiia stvorennia systemy ahroekolohichnoho monitorynhu silskohospodarskykh uhid Chernihivskoi oblasti za dopomohoiu HIS [The concept of agro-ecological systems monitoring farmland Chernihiv region using GIS]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva – Recent advances in geodetic science and industry, issue 2 (22), pp. 176–181 (in Ukrainian).

11. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 r. № 2768-III [The Land Code of Ukraine on October 25, 2001 № 2768-III]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, no. 3-4, article 27 (in Ukrainian).

12. Ilkiv, L.A. Ekoloho-ekonomichni problemy zemlekorystuvannia v silskomu hospodarstvi [Ecological and economic problems of land-tenure are in agriculture]. Retrieved from http://elibrary.nubip.edu.ua/12742/1/11ila.pdf.

13. Kanash, O.P. (2010). Krytychnyi ohliad tradytsiinykh pidkhodiv shchodo optymizatsii zemlekorystuvannia [A critical review of traditional approaches to optimizing of land-tenure]. Zemlevporiadnyi visnyk – Land Management Journal, no. 12, pp. 13–17 (in Ukrainian).

14. Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku zemelnykh vidnosyn v Ukraini na period do 2020 roku [Conception of the Government having a special purpose program of development of the landed relations in Ukraine before 2020]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009.

15. Kontseptsiia zbalansovanoho rozvytku ahroekosystem v Ukraini na period do 2025 roku [Conception of the Government having a special purpose program of development of the landed relations in Ukraine before 2025]. Retrieved from http://ua-info.biz/legal/baseye/ua-cmwrur.htm.

16. Kryvov, V.M. (2006). Ekolohichno bezpechne zemlekorystuvannia Lisostepu Ukrainy. Problema okhorony gruntiv [Ecologically safe land-tenure of territory of Forest-steppe of Ukraine. Problems of guard of soils].Kyiv: Urozhai (in Ukrainian).

17. Lavrentev, G.V., Lavrentev, N.B. (2011). Metodologicheskii analiz sistemnogo i kompleksnogo podkhodov razrabotka elektronnogo uchebno-metodicheskogo kompleksa [Methodological analysis system and complex approaches (development of electronic educational methodical complex)]. Izvestiia Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta – The News of Altai State University, issue 2-1, pp. 16–20 (in Russian).

18. Ohinskyi, A.M. (1999). Natsionalna systema silskoho hospodarstva: vstup do zahalnoi teorii i praktyky derzhavnoho upravlinnia [National system of agriculture: prelude of general theory and practice of state administration]. Kyiv: IAE (in Ukrainian).

19. Pro heneralnu skhemu planuvannia terytorii Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 07.02.2002 № 3059-III [On the General Scheme for Planning the Ukrainian Territory: Law on February 7, 2002 № 3059-III]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14.

20. Pro ekolohichnu merezhu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24.06.2002 № 1864-IV [On Ecological Network of Ukraine: Law on June 24, 2004 № 1864-IV]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1864-15.

21. Pro Zahalnoderzhavnu prohramu formuvannia natsionalnoi ekolohichnoi merezhi Ukrainy na 2000–2015 roky: Zakon Ukrainy vid 21.09.2000 № 1989-III [On the National Program for Creating the National Environmental Network of Ukraine for the Years 2000–2015: Law on September 21, 2000 № 1989-III]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14.

22. Pro zemleustrii: Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 № 858-IV [On Land Management: Law on May 22, 2003 № 858-IV]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/858-15.

23. Pro osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky na period do 2020 roku: Zakon Ukrainy vid 21.12.2010 № 2818-VI [On the Main Principles (Strategy) of the National Environmental Policy of Ukraine for the Period until 2020: Law on December 21, 2010 № 2818-VI]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

24. Zhalilo, Ya.A. (ed.) (2011). Rozvytok prodovolchoi bezpeky Ukrainy [The development of food security of Ukraine]. Kyiv: NISD (in Ukrainian).

25. Tereshchuk, O., Hlotov, V., Chyzhevskyi, V., Movenko, V. (2007). Rozroblennia tekhnolohii otsinky stanu berehovoi linii rusel serednikh i velykykh rik Ukrainy [Development of technology assessment of shoreline channels of medium and large year Ukraine]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva – Recent advances in geodetic science and industry, issue 1 (13), pp. 180–184 (in Ukrainian).

26. Spitcnadel, V.N. (2000). Osnovy sistemnogo analiza [Bases of system analysis]. Saint-Petersburg: Biznes Pressa (in Russian).

27. Stupen, M.H., Hulko, R.Y., Taratula, R.B. (2007). Problemni aspekty okhorony zemel vid zabrudnennia v mezhakh administratyvno-terytorialnykh odynyts [Problem aspects of land guard from contamination within the limits of administrative-territorial units]. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: ekonomika APK – Bulletin LSAU. Economy AIC, no. 14 (1), pp. 293–297 (in Ukrainian).

28. Tereshchuk, O.I., Nystoriak, I.O., Shults, R.V. (2015). Vidnovlennia miskykh polihonometrychnykh merezh suchasnymy suputnykovymy tekhnolohiiamy [Recovery of the urban polygonometric network of the modern satellite technology]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia – Geodesy, Cartography and Aerial photography, issue 82, pp. 59–72 (in Ukrainian).

Download