РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ИЛОВЫХ КАРТ

Автор:

Иванова И.Н., Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Котельчук А.Л., Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Семака Алексей Николаевич, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Крупко В.А., Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Проанализированы направления использования отходов активного ила аэротенков станции очистки сточных вод с позиции охраны земель. Проведено моделирование антропогенного давления содержания иловых площадок с помощью биоиндикаторов Daphnia magna Straus, а также определения свойств термично обработанных отходов (прочность при сжатии, коэффициент водостойкости, водонасыщения).

Ключевые слова:

использование земель, экологические стандарты, осадок иловых площадок, токсичность отходов, термообработка осадка, свойства заменителя природных материалов

Список использованных источников:

 1. Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 № 962–ІV / Верховна Рада України. – К. : Парлам. вид-во, 2003. – № 39. – 349 с.

 2. Про державний контроль за використанням та охороною земель : за станом від 19 червня 2003 р. № 963–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

 3. Моделювання ефективності роботи станції біологічного очищення стічних вод / О. О. Шевченко, В. А. Крупко, Л. М. Клінцов, І. М. Іванова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 5. – С. 16–20.

 4. Крупко В. А. Шляхи мінімізації забруднення довкілля / В. А. Крупко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 2013 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 128–130.

 5. Олійник О. Я. Зневоднення зволоженого осаду на мулових майданчиках за рахунок фільтрації і випаровування / О. Я. Олійник // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник. – 2005. – Вип. 5. – С. 92–99.

 6. Досвід роботи КП КГ «Харківкомуночиствод» щодо утилізації осадів стічних вод з використанням технології італійських фірм VOMMTAGEOTECK / І. В. Корінько, С. С. Піліграм, М. Д. Лессік, Г. М. Смирнова // Водопостачання та водовідведення. – 2010. – № 5. – С. 28–29.

 7. Пляцук Л. Д. Математичне моделювання процесу знешкодження осаду стічних вод в біосульфідогенних умовах / Л. Д. Пляцук, Е. Ю. Черниш // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 37. – С. 148–160.

 8. Використання осадів стічних вод в експериментальному дорожньому будівництві / Г. Я. Дрозд, Р. В. Бреус, В. В. Рогулін, І. І. Бізірка // Водопостачання та водовідведення. – 2011. – № 4. – С. 44–47.

 9. Дрозд Г. Я. Оцінка технологій утилізації осадів стічних вод / Г. Я. Дрозд, В. В. Рогулін // Водопостачання та водовідведення. – 2011. – № 4. – С. 38–43.

 10. Шкінь О. М. Технічні проблеми при дотриманні законодавчих вимог. Економічні аспекти водовідведення / О. М. Шкінь // Українсько-німецьке партнерство у галузі водного господарства – завдання для науки і практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ15–16 грудня 2008 р.). – Івано-Франківськ, 2008. – С. 35.

 11. Безвідходна технологія очищення стічних вод виробництво амінокислот / О. В. Гайдаржи, Л. В. Левандовський, Г. М Заболотна, Г. С. Андріяш // Екологія. Людина. Суспільство : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Київ18–22 травня 2010 р.). – К., 2010. – С. 43–44.

 12. Жукова В. С. Очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.17.21 «Технологія водоочищення» / Жукова Вероніка Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України «КПІ».  К., 2013. – 19 с.

 13. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівські області за 2003 рік. – Чернігів : ДУЕіПРЧО, 2004. – С. 63.

 14. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівські області за 2010 рік. – Чернігів : ДУЕіПРЧО, 2011. – С. 97.

 15. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівські області за 2011 рік. – Чернігів : ДУЕіПРЧО, 2012. – С. 99–100.

 16. Шкінь О. М. Управління інноваційним розвитком комунального господарства України : регіональний аспект / О. М. Шкінь // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. праць : у 3 т. Т. 3 / НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2011. – С. 164–172.

 17. Якість процесу очищення стічних вод як функція складу вхідного потоку / Ю. В. Шатохіна, Л. М. Клінцов, О. М. Шкінь, Н. С. Мазюк // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2013. – № 1/1 (9). – С. 36–38.

 18. Органомінеральні суміші : ТУ У 33852939.001–98. – [Чинний від 1998]. – Офіц. вид. – 1998. – (Технічні умови).

 19. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва : ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). – [Чинний від 2000.01.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 44 с.

 20. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво : ДБН В.2.3-4:2007. – [Чинний від 2008.03.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 91 с.

 21. КНД 211.1.4.054-97 Методика визначення гострої токсичності води на ракоподібних «Daphnia magna Straus». – 16 с.

 22. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі. Ч. 2 : ДСТУ 4075–2001. – [Чинний від 2003.07.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 11 с.

 23. Якість води. визначення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі. Ч. 3 : ДСТУ 4076–2001. – [Чинний від 2003.07.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 22 с.

Скачать