МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОБЕЗОПАСНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Автор:

Хрыщук Светлана Юрьевна, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, г. Черновцы, Украина

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Длительный период реформирования земельных отношений, в частности создания эффективных механизмов управления земельными ресурсами, не обеспечил решение проблем охраны окружающей среды и ответственности землепользователей за состояние земельных ресурсов. Существование вышеотмеченных проблем связывают с несовершенством теоретической базы и методик научного прогнозирования, формирования системы сбалансированного землепользования. Работа посвящена решению вопросов совершенствования методического обеспечения относительно формирования системы землепользования, обоснования возможностей применения определенных методов для решения вопросов экобезопасного землепользования и формулировки основных принципов экобезопасного землепользования.

Ключевые слова:

экобезопасное землепользование, формирование системы землепользования, методические подходы, рациональное использование, сбалансированное землепользование

Список использованных источников:

 1. Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади : кн. 1 / [під ред. О. О. Созінова, В. І. Придатка, О. І. Лисенка]. – К. : Нічлава, 2005. – 384 с.

 2. Беспалько Б. І. Теоретичні основи оптимізації земель сільськогосподарського призначення / Р. І. Беспалько, С. Ю. Хрищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – № 2 (72). – С. 224–230.

 3. Бриндзя О. З. Теоретико-методологічні передумови раціонального землекористування [Електронний ресурс] / О. З. Бриндзя. – Режим доступу : http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2008/Bryndzja.pdf.

 4. Власенко І. В. Принципи функціонування екологобезпечного землекористування в сільському господарстві [Електронний ресурс] / І. В. Власенко // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2014/24.pdf.

 5. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології : [підручник] / М. Д. Гродзинський. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.

 6. Даниленко Б. В. Перспективні напрями розвитку еколого-правового регулювання землекористування / Б. В. Даниленко // Науковий вісник ЧНУ. – 2011. – Вип. 597. Правознавство. – С. 79–83.

 7. Екологічні проблеми землеробства / за ред. І. Д. Примака. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

 8. Ермак В. Д. Системы. Системные принципы. Системный подход / В. Д. Ермак // Киевские ведомости. – 2002. – № 1. – С. 55.

 9. Зацерковний В. І. Аналіз еколого-економічної збалансованості та природно-ресурсного потенціалу територій за допомогою геоінформаційних технологій / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець, Ю. С. Сімакін // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2010. – № 17 (1). – C. 301–312.

 10. Зацерковний В. І. Концепція створення системи агроекологічного моніторингу сільськогосподарських угідь Чернігівської області за допомогою ГІС / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець, Ю. С. Сімакін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць Західного геодезичного тов-ва УТГК. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2011. – Вип. 2 (22). – C. 176–181.

 11. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 12. Ільків Л. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в сільському господарстві [Електронний ресурс] / Л. А. Ільків. – Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua/12742/1/11ila.pdf.

 13. Канаш О. П. Критичний огляд традиційних підходів щодо оптимізації землекористування / О. П. Канаш // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 12. – С. 13–17.

 14. Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009.

 15. Концепція збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/baseye/ua-cmwrur.htm.

 16. Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів / В. М. Кривов. – К. : Урожай, 2006. – 304 с.

 17. Лаврентьев Г. В. Методологический анализ системного и комплексного подходов (разработка электронного учебно-методического комплекса) / Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьев // Известия Алтайского государственного университета. – 2011. – Вып. 2-1. – С. 16–20.

 18. Огінський А. М. Національна система сільського господарства: вступ до загальної теорії і практики державного управління / А. М. Огінський. – К. : ІАЕ, 1999. – 365 с.

 19. Про генеральну схему планування території України [Електронний ресурс] : Закон України від 7 лютого 2002 року № 3059-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14.

 20. Про екологічну мережу України [Електронний ресурс] : Закон України від 24.06.2004 № 1864-IV. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1864-15.

 21. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.2000 № 1989-III. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14.

 22. Про землеустрій [Електронний ресурс] : Закон України від 22.05.2003 № 858-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/858-15.

 23. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

 24. Розвиток продовольчої безпеки України : [аналіт. доп.] / за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 104 с.

 25. Розроблення технології оцінки стану берегової лінії русел середніх і великих рік України / О. Терещук, В. Глотов, В. Чижевський, В. Мовенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць. – Львів-Яворів, 2007. – Вип. 1 (13). – С. 180–184.

 26. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа : учеб. пособие / В. Н. Спицнадель. – СПб. : Бизнес Пресса, 2000. – 320 с.

 27. Ступень М. Г. Проблемні аспекти охорони земель від забруднення в межах адміністративно-територіальних одиниць / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, Р. Б. Таратула // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2007. – № 14 (1). – С. 293–297.

 28. Терещук О. І. Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк, Р. В. Шульц // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2015. – Вип. 82. – С. 59–72.

Скачать