СТІЙКІСТЬ ПАПЕРУ З ТОНКОШАРОВИМИ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИМИ ПОКРИТТЯМИ ДО ДІЇ МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

УДК:676.24

Автор:

Мережко Ніна Василівна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Осауленко Ксенія Валентинівна , Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Специфічні особливості складу і структури целюлозовмісного паперу обмежують можливості його широкого використання в складі пакувальних та композиційних матеріалів. Постановка проблеми. Наявні способи поліпшення експлуатаційних властивостей целюлозовмісних матеріалів шляхом обробки хімічними сполуками різних класів не завжди дають бажані результати. Особливо це стосується підвищення стійкості паперу до дії механічних навантажень з різноманітним енергетичним спектром. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті публікації у відкритому доступі, опубліковані матеріали, і виявлено, що досліджувані у статті проблеми потребують нових шляхів вирішення цього питання. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Застосування сполук, які зможуть хімічно взаємодіяти з поверхнею целюлози та забезпечити контрольований її гідрофільно-гідрофобний баланс. Постановка завдання. Отримання об’єктивних даних щодо дієздатності методів захисту паперу з небіленої целюлози тонкошаровими кремнійорганічними покриттями, шляхом оцінки змочуваності і механічної міцності в процесі дії механічних навантажень. Виклад основного матеріалу. Роботу присвячено оцінці ефективності застосування тонкошарових кремнійорганічних покриттів,з різними вуглеводневими радикалами та функціональними групами біля атома кремнію, для захисту паперу з небіленої целюлози від впливів вібрації, ударних навантажень, динамічної дії пилу. Висновки відповідно до статті. Отримані результати можуть становити практичний інтерес у частині застосування розроблених складів кремнійорганічних тонкошарових покриттів для захисту паперу щодо розробки пакувальних матеріалів на його основі, а також шаруватих наповнювачів для конструкційних композитів.

Ключові слова:

папір; тонкошарові кремнійорганічні покриття; вібрація; ударні навантаження; пил; змочуваність; механічна міцність

Список використаних джерел:

 1. Дані щодо стану світового ринку целюлози [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pulpandpaperline.com.
 2. Кремнійорганічні покриття для захисту матеріалів з різним ступенем деформативності / Д. І. Аршинніков, В. А. Свідерський, К. В. Осауленко, Н. В. Мережко // International Scientific and Practical Conference “WORLD Science”. – 2016. – № 1 (5), Vol. 1. – January. – С. 10–15.
 3. Астратов М. С. Технологія переробки паперу і картону. Ч. 1 / М. С. Астратов, М. Д. Гомеля, О. М. Мовчанюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 231 с.
 4. Карякина М. И. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий / М. И. Карякина. – М. : Химия, 1988. – 272 c.
 5. Коптюх Л. А. Нові технології і процеси створення пакувального паперу та фільтрувального картону для харчової промисловості : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.1722 / Л. А. Коптюх. – К., 1998. – 33 с.
 6. Коропиков М. Г. К вопросу о гидрофобизации целлюлозных материалов кремнийорганическими соединениями / М. Г. Коропиков, Н. В. Калугин // Химия и практическое применение кремнийорганических соединений. – 1961 – Вып. 6. – С. 328–334.
 7. Мережко Н. В. Властивості та структура наповнених кремнійорганічних покриттів / Н. В. Мережко. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 256 с.
 8. Мостика К. В. Формування властивостей водопроникних паперових пакувальних матеріалів для кондитерських виробів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / К. В. Мостика. – К., 2013. – 21 с.
 9. Застосування кремнійорганічних сполук для захисту целюлозовмісних матеріалів / Л. А. Нудченко, В. А. Свідерській, К. В. Осауленко, Н. В. Мережко // Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Серія: хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2015. – № 1 (14). – С. 79–82. 
 10. Пащенко А. А. Кремнийорганические покрытия для защиты от биокорозии / А. А. Пащенко, В. А. Свидерский. – К. : Техника, 1988. – 136 с.
 11. Примаков С. П. Технологія паперу і картону / С. П. Примаков, В. Н. Барбаш. – К. :

ЕКМО, 2002. – 396 с.

Завантажити