ПОХІДНІ ПІРИМІДИНУ ТА ЇХ ІНГІБУВАЛЬНА ДІЯ НА КОРОЗІЮ МАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ

УДК:620.197.3

Автор:

Бондар Олена Сергіївна, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, 14013, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Встановлено, що досліджені похідні піримідину у кислому хлоридному середовищі забезпечують ступінь захисту маловуглецевої сталі 45,9–94,8 %. Більш ефективною є сполука з двома конденсованими циклами триазолопіримідину та піразолопіридину. Для моноциклічної похідної ступінь захисту не залежить від концентрації кислоти. Для сполуки з зазначеними конденсованими системами ефективність інгібування в 0,1М розчині HCl вища, ніж у 1М, що зумовлено різним ступенем протонування молекули. Похідні з піримідиновим циклом здатні утворювати поверхневі сполуки на сталі, що зумовлює ефект післядії. Для інгібування корозії у розчині сульфатної кислоти та мікробної корозії сталі Ст3пс досліджені похідні виявилися малоефективними, ступінь захисту не перевищує 39,9 та 22,4 % відповідно.

Ключові слова:

производные пиримидина, ингибитор, коррозия, малоуглеродистая сталь

Список використаних джерел:

 1. Металознавство : [підручник] / О. М. Біляк, В. С. Черненко, В. М. Писаренко, Ю. Н. Москаленко.  К. : ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2008.  384 c.

 2. Кузнецов Ю. И. Физико-химические основы защиты металлов ингибиторами коррозии класса азолов / Ю. И. Кузнецов, Л. П. Казанский // Успехи химии. – 2008.  Т. 77, № 3.  С. 227241.

 3. Fouda A. S.Dimethyl Pyrimidine Derivatives as Corrosion Inhibitors for Carbon Steel in Hydrochloric Acid Solutions / A. S. Fouda, Y. M. Abdallah, D. Nabil // International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.  2014. Vol. 3, Issue 5.  Р. 12965–12982.

 4. Parameswari K.Study on the Inhibition of Mild Steel Corrosion byBenzoisoxazole and Benzopyrazole Derivativesin H2SO4 Medium / K. Parameswari, S. Rekha, S. Chitra, E. Kayalvizhy // Portugaliae Electrochimica Acta.  2010. Vol. 28 (3).  P. 189–201.

 5. Adsorption and Inhibitive Properties of Triazolopyrimidine Derivatives in Acid Corrosion of Mild Steel / K. Parameswari, S. Chitra, S. Kavitha [et al.] // Е-Journal of Chemistry.  2011.  Vol. 8 (3).  P. 1250–1257.

 6. Comparative Study of Pyridine and Pyrimidine Derivatives as Corrosion Inhibitors of C38 Steel in Molar HCl / A. Ghazoui, R. Saddik, N. Benchat [et al.] // International Journal of Electrochemical Science.  2012.  Vol. 7.  P. 7080–7097.

 7. Противокоррозионные свойства соединений с замещенным триазолоазепиниевым циклом как эффект синергизма / И. Курмакова, С. Приходько, Н. Демченко [и др.] // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів : в 2 т. Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – 2010. – № 8. – С. 454–459.

 8. Bentiss F. Heterocyclic compounds as corrosion inhibitors for mild steel in hydrochloric acid medium – correlation between electronic structure and inhibition efficiency / F. BentissM. Lagrenee // J. Mater. Environ. Sci.  2011.  Vol. 2 (1).  P. 13–17.

 9. Демченко НР. Метаболічна та корозійна активність сульфатвідновлювальних бактерій за присутності четвертинних солей триазолоазепінію / НРДемченко, I. МКурмакова, О. П. Третяк // Вісник Запорізького університету.  2008.  № 2. – С. 41–46.

 10. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках : [учеб. для биол. спец. ун-тов] / Н. С. Егоров. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Высш. шк., 1986. – 447, [1] с.

 11. Связь адсорбционных и коррозионно-электрохимических параметров с электронным строением бензотиазола / Г. Л. Маковей, В. Г. Ушаков, В. К. Багин [и др.] // Журнал прикладной химии. – 1989. – Т. 62, № 6. – С. 1333–1338.

 12. Ингибирующая активность моно-, би- и трициклических производных имидазола / В. Г. Старчак, Н. А. Кузина, Б. А. Прийменко [и др.] // Журнал прикладной химии. – 1997. – Т. 70, № 5. – С. 769–773.

Завантажити