СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

УДК:006.91:075.8

Автор:

Сахно Євген Юрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Двоєглазова Марина Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Ітченко Дмитро Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні етапи створення навчальної лабораторії зі стандартизації, сертифікації та якості. Наведено перелік лабораторних робіт та обладнання, що використовується під час їх виконання. Основними завданнями лабораторії є організаційна підтримка навчального процесу під час проведення групових занять згідно з робочим та навчальними планами, факультативних групових занять, забезпечення індивідуальної, самостійної та наукової роботи студентів та викладачів.

Ключові слова:

навчальна лабораторія, вимірювання, дослідження, метрологія, якість

Список використаних джерел:

  1. Цюцюра С. В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація : навч. посібник / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. – 2 вид. переробл. і доповн. – К. : Знання, 2005. – 242 с.

  2. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю : навч. посібник / Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко, Г. Б. Сердюк. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 219 с.

  3. Микийчук М. М. Актуальні питання метрологічної надійності промислових ЗВТ / М. М. Микийчук // Методи та прилади контролю якості: наук.-техн. журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. – 2009. – № 23. – С. 126–129.

  4. Клименко А. М. Віртуальні прилади у вимірювальній лабораторії / А. М. Клименко, В. В. Стаднік, Ю. І. Скорін // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інформатика та моделювання. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 38. – С. 84–92.

  5. Василевський О. М. Нормування показників метрологічної надійності / О. М. Василевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту.  2011. – № 4. – С. 9–13.

  6. Кортусова Ю. Ю. Особенности акредитации и испытательной лаборатории [Электронный ресурс] Ю. Ю. Кортусова // Современные научные исследования и инновации. – 2012. – № 3. – Режим доступа : http://web.snauka.ru/issues/2012/03/10622.

  7. Вавилов В. П. Пессимистический аспект тепловизионного энергоаудита строительных сооружений / В. П. Вавилов // Дефектоскопия. – 2010. – № 12. – С. 49–54.

  8. Вавилов В. П. Тепловизоры и их применение / В. П. Вавилов, А. Г. Климов. – М. : Интел универсал, 2002. – 88 с.

  9. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – [Чинний від 2006-09-09]. – К. : Мінбуд України, 2006. – 65 с.

Завантажити