ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Автор:

Стеценко Інна Вячеславівна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Лещенко Катерина Сергіївна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. З розвитком інформаційних технологій зростає потреба в імітаційному моделюванні складних систем для відшукання оптимальних параметрів управління ними. В зв’язку з цим набуває важливості задача забезпечення високої швидкості побудови та модифікації імітаційних моделей.

Постановка проблеми. Необхідність забезпечення високої швидкості побудови моделей призводить до потреби у розробці програмного забезпечення, що дозволило б імітувати поведінку складних дискретно-подійних систем із можливістю швидко будувати та модифікувати моделі засобами візуального програмування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох наукових роботах відзначається ефективність використання формалізму мереж Петрі для опису та дослідження паралельних процесів та процесів управління. Існує багато програмних засобів імітаційного моделювання на основі мереж Петрі. В основному, ці засоби забезпечують можливість роботи з певним класом мереж Петрі – з базовими мережами, часовими мережами Петрі, стохастичними або розфарбованими.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Основною перешкодою для широкого застосування мереж Петрі є надто велика кількість елементів для побудови моделей навіть простих систем. Об’єктно-орієнтована технологія має ряд переваг для розбудови великих програмних систем. Тому є цілком логічною поява формалізмів, що поєднують об’єктно-орієнтовану технологію та мережі Петрі, зокрема технології Петрі-об’єктного моделювання. Доведені ефективність та поліноміальна обчислювальна складність алгоритму імітації Петрі-об’єктної моделі.

Постановка завдання. Метою даної роботи є вирішення задачі розробки інтелектуального компонента візуального програмування стохастичних мереж Петрі на базі існуючого програмного засобу Петрі-об’єктного моделювання.

Викладення основного матеріалу. В роботі розглядаються стохастичні мережі Петрі з часовими затримками, багатоканальними переходами та інформаційними зв’язками. На базі існуючого програмного засобу Петрі-об’єктного моделювання дискретно-подійних систем було розроблено компонент візуального програмування стохастичних мереж Петрі з наступними функціональними можливостями: зберігання мережі Петрі, побудованої за допомогою маніпулювання графічними об'єктами, у вигляді програмного коду; відновлення візуальної моделі системи з програмного коду; автоматичне розташування елементів мережі, що забезпечує легкість сприйняття моделі користувачем.

Висновки. В ході роботи було розроблено інтелектуальний компонент візуального програмування стохастичних мереж Петрі, що підвищує легкість сприйняття моделі користувачем і забезпечує вищу швидкість побудови та модифікації імітаційних моделей. Даний компонент планується використовувати для моделювання складних дискретно-подійних систем і тиражування стохастичних мереж Петрі.

Ключові слова:

візуальне програмування, дискретно-подійна система, стохастична мережа Петрі, імітаційне моделювання, Петрі-об’єктна модель

Список використаних джерел:

1Zaitsev, D. A. Clans of Petri Nets: Verification of protocols and performance evaluation of networks / D. A. Zaitsev. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2013. – 292 p.

2. Haas, P. J. Stochastic Petri Nets: Modelling, Stability, Simulation / P. J. Haas. – Springer Science & Business Media, 2006. – 510 p.

3. Aalst, W. Modeling Business Process – A Petri Net-Oriented Approach / W. Aalst, C.Stahl // The MITPress. – 2011. – 400 p.

4. Lakos, C. Object Oriented Modeling with Object Petri Nets / C. Lakos // Concurrent Object-Oriented Programming and Petri Nets. – 2001. – P. 1-37.

5. Стеценко И. В. Теоретические основы Петри-объектного моделирования систем / И. В. Стеценко // Математичні машини і системи. – 2011. – № 4. – С. 136–148.

6. Stetsenko, I. V. Petri-Object Simulation: Software Package and Complexity / I. Stetsenko, V. Dorosh, A. Dyfuchyn // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381–385.

7. Стеценко І. В. Об’єктно-орієнтоване моделювання систем з використанням мереж Петрі / І. В. Стеценко // Вісник ЧДТУ. – 2011. – № 2. – С. 3–9.

8. Стеценко І. В. Проектування графічного модуля програмного забезпечення Петрі-об’єктного моделювання систем / І. В. Стеценко, О. В. Василевська // Вісник ЧДТУ. – 2013. – № 2. – С. 13–18.

Завантажити