АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СУМАРНОЇ ПОХИБКИ ПРОФІЛЮ ВИРОБІВ ТИПУ ОБОЛОНОК З КРИХКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ

Автор:

Олійник Світлана Юріївна, Донбаська державна машинобудівна академія

Калафатова Людмила Павлівна, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, 85300, Україна).

Поколенко Дмитро Валерійович , Науково-вимірювальний центр Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит»

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. До складнопрофільних тонкостінних оболонок із крихких неметалевих матеріалів, що використовуються в аерокосмічній техніці, пред'являються високі вимоги до якості поверхні, точності профілю і товщини оболонки, які забезпечуються при механічній обробці - алмазному шліфуванні. Сучасне устаткування дає можливість впроваджувати ефективні схеми різання і застосовувати адаптивне управління ходом технологічного процесу. Тому дослідження, пов'язані зі встановленням аналітичного зв'язку між явищами, що виникають під час механічної обробки таких виробів, і похибками їх форми і геометрії, є актуальними.

Постановка проблеми. Створення математичної моделі механізму утворення похибки профілю оболонок з ситалу при їх алмазному шліфуванні, яка враховує умови обробки і потрібна для розробки прогресивних технологічних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість досліджень пов'язана з вирішенням завдання зменшення дефектності поверхневого шару крихких неметалевих матеріалів, яка викликана механічною обробкою. Ряд досліджень присвячений питанню підвищення ефективності обробки оболонок за рахунок зниження вібрацій в технологічній системі формоутворення виробів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутні комплексні дослідження, які дозволяють оцінити сумарну похибку алмазного шліфування тонкостінних оболонок у залежності від умов обробки.

Постановка завдання. В статті представлена узагальнююча математична модель формування сумарної похибки профілю тонкостінної оболонки із ситалів з урахуванням факторів, які впливають на рівень коливань елементів технологічної системи шліфування і точність обробки.

Викладення основного матеріалу. Представлено математичний опис процесу виникнення похибки зовнішнього контуру тонкостінної оболонки під час її алмазно-абразивної обробки. В моделі ураховані впливи похибки установки заготовки на верстат, налагодження технологічної системи шліфування і рівня коливань елементів технологічної системи на похибку формування профіля виробу.

Висновки до статті. Рішення, які отримані з використанням математичної моделі, дозволяють визначити сумарну похибку обробки тонкостінних виробів і дослідити способи її зменшення.

Ключові слова:

оболонка, алмазне шліфування, вібрації в технологічній системі, хвилястість, похибка профілю

Список використаних джерел:

1. Гусев В. В. Технологическое обеспечение качества обработки изделий из технической керамики : монография / В. В. Гусев, Л. П. Калафатова. – Донецк : ДонНТУ, 2012. – 252 с.

2. Гусев В. В. Обоснование расчетной схемы для исследования динамического состояния технологической системы алмазно-абразивной обработки тонкостенных оболочек из ситалла / В. В. Гусев, Л. П. Калафатова, С. Ю. Олейник // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – Вип. 6. – С. 14–23.

3. Гусев В. В. Исследование динамического состояния технологической системы алмазно-абразивной обработки тонкостенных оболочек из ситаллов / В. В. Гусев, Л. П. Калафатова, С. Ю. Олейник // Вісник СевНТУ. Серія: Машиноприладобудування та транспорт : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 128. – C. 60–67.

4. Поколенко Д. В. Підвищення ефективності обробки антенних обтічників із ситалів за рахунок удосконалення технології алмазного шліфування : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Поколенко Дмитро Валерійович ; ДонНТУ. – Донецьк, 2014. – 20 с.

5. Олейник С. Ю. Оценка параметров волнистости поверхности на операции глубинного алмазного шлифования крупногабаритных тонкостенных ситалловых оболочек / С. Ю. Олейник // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Машинобудування і машинознавство». – 2015. – № 1 (12). – С. 40–46.

6. Олійник С. Ю. Забезпечення якості обробки тонкостінних ситалових оболонок шляхом покращення динамічних характеристик технологічної системи шліфування : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Олійник Світлана Юріївна ; ДонНТУ. – Красноармійськ, 2014. – 20 с.

7. Адаптивное управление станками : монография / [под ред. Б. С. Балакашина]. – М. : Машиностроение, 1973. – 688 с.

8. Гусев В. В. Повышение виброустойчивости технологической системы во время алмазного шлифования тонкостенных оболочек вращения из ситаллов / В. В. Гусев, Л. П. Калафатова, С. Ю. Олейник // Резание и инструмент в технологических системах : междунар. научн.-техн. сб. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – Вип. 83. – С. 86–92.

Завантажити