Author Academic degree Post Workplace Articles and views
Yakobchuk Yulііa
PhD student Kyiv National University of Trade and Economics (19 Kyoto Str., 02156 Kyiv, Ukraine)
№1 (3), 2016, #29 226
Yakovlev Volodymyr
PhD in Techical Sciences Chief Engineer of Volochisk Machine-Building Plant PC «MotorSICH», Volotchysk, Khmelnytsky region, Ukraine
№2 (4), 2016, #4 96
Yarova Yuliia
candidate Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
№2 (4), 2016, #11 144
Yashchuk Iryna
PhD student National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnical Institute”, Kiev, Ukraine
№1 (3), 2016, #8 119
Yatsenko Sergiy
student Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№2 (4), 2016, #26 121
Yatsenko Vitaliy
Doctor of Technical Sciences Head of Department Space Research Institute of National Academy of Sciences and State Space Agency of Ukraine (40 Akademika Glushkova Av., build. 4/1, 03187 Kyiv, Ukraine).
№1 (7), 2017, #8 41
Yefimova Veronica
PhD in Techical Sciences Associate Professor National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnical Institute”, Kiev, Ukraine
№2 (2), 2015, #35 243
№1 (3), 2016, #33 147
№2 (4), 2016, #28 156
Yeroshenko Andriy
PhD in Techical Sciences Associate Professor Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№2 (4), 2016, #27 115
№2 (4), 2016, #30 137
№4 (6), 2016, #4 113
№4 (6), 2016, #6 102
Yershov Roman
assistant Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (3), 2016, #16 157
№1 (7), 2017, #21 30
№2 (8), 2017, #18 1
Yulia Lenko
student Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№2 (8), 2017, #2 4
Yushchenko Svitlana
assistant Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (1), 2015, #2 379
№2 (2), 2015, #10 331
№2 (8), 2017, #8 3