Завантажити: doc | pdf

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО ФАХОВОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Шановні автори!

Спочатку просимо надіслати Вашу статтю, рецензію та довідку про автора (ів), оформлені за наведеними нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією журналу «Технічні науки та технології». Після отримання позитивного відгуку прохання сплатити вартість статті і надіслати весь пакет документів.

 

Комплект документів, необхідних для реєстрації статті:

1. Для публікації статті у журналі «Технічні науки та технології» необхідно в обов’язковому порядку подати:

В електронному варіанті:

електронний варіант статті, ідентичний паперовому варіанту, оформленої за зразком (Додаток А);

скановану зовнішню рецензію на статтю доктора наук із зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завірену печаткою;

довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком окремим файлом (Додаток Б). Звертаємо Вашу увагу, що ім’я та по батькові автора(ів) подаються повністю;

скановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після рецензуваннпя та прийняття статті до друку).

 

Прохання називати файли за прізвищем першого автора.

Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу: tst.technical.sj@gmail.com.

 

У друкованому вигляді:

- 1 примірник рукопису;

- рецензія.

Матеріали поштою надсилати на адресу: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1, к. 242 (науково-дослідна частина).

 

2. Вимоги до наукової статті.

Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню збірника.

Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, англійською.

У разі подання статті англійською мовою обов’язкове надання перекладу статті українською мовою.

 

Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP.

Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 5 повних сторінок, максимум – 10 сторінок (остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).

 

3. Параметри сторінки повинні бути такими:

Формат А4 (210×297 мм). Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм. Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ. УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ!

 

4. Структура статті та основні вимоги до оформлення її структурних елементів.

Усі структурні елементи статті надаються шрифтом Times New Roman, інтервал між рядками – 1,0. Основні структурні елементи статті та вимоги до їх оформлення наведено у таблиці 1.

 

 

 

Таблиця 1

Структура статті

Якщо стаття
українською мовою

Якщо стаття
англійською мовою

Якщо стаття
російською мовою

Вимоги до оформлення

УДК

UDK

УДК

12 пт, курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу.

Ім’я та прізвище автора (ів) українською мовою

Ім’я та прізвище автора (ів) англійською мовою

Name (s) of the author (s) in English

Имя и фамилия автора (ов) на русском языке

12 пт, курсив, розміщення по центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища записуються в один рядок)

Назва статті українською мовою

Назва статті англійською мовою

The title of the article in English

Название статьи на русском языке

12 пт, прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу

Назва – не більше 10 слів; не повинна містити абревіатур

Анотація структурована українською мовою

Анотація структурована англійською мовою

The abstract is structured in Ukrainian

Аннотация структурированная на русском языке

9 пт, курсив; вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см

Ключові слова українською мовою

Ключові слова англій­ською мовою

Keywords

Ключевые слова на русском языке

9 пт, курсив, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см. Кількість ключових слів – 5–10. Розділяються крапкою з комою

Основний текст

Основний текст

Basic text

Основной текст

12 пт, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см

Список використаних джерел

Список використаних джерел

References

Список использованих источников

Заголовок: 12 пт, напівжирний, по центру, без абзацу.

Список: 11 пт, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см

References

References

References (in language original)

References

Заголовок: 12 пт, напівжирний, по центру, без абзацу.

Список: 11 пт, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см

 

* Анотація структурована повинна становити 1500–2000 (не більше) знаків з пробілами.

Анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі.

Структурні елементи анотації:

актуальність теми дослідження (Urgency of the research);

постановка проблеми (Target setting);

аналіз останніх досліджень і публікацій (Actual scientific researches and issues analysis);

– виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining);

постановка завдання (The research objective);

виклад основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);

висновки відповідно до статті (Conclusions).

Після ключових слів (кожною з мов) вказувати загальну кількість таблиць, рисунків та використаних джерел (Додаток А).

 

** Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи:

актуальність теми дослідження;

постановка проблеми;

аналіз останніх досліджень і публікацій;

– виділення недосліджених частин загальної проблеми;

постановка завдання (мета статті);

виклад основного матеріалу;

висновки відповідно до статті.

 

 

*** Список використаних джерел відповідно до порядку звернення по тексту мовою оригіналу, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках.

Список літератури повинен містити не менше 10 джерел.

Зверніть увагу! Посилання на матеріали з інтернет-енциклопедії Вікіпедія не прийнятне для наукових статей, оскільки це джерело неперевірене і немає наукового підґрунтя.

 

**** References. Список літератури англійською мовою (повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa) (Додаток В). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у квадратних дужках.

Для транслітерування літератури для References пропонуємо скористатися online-конвекторами:

- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia

- для російської мови: http://translit.net/ru/zagranpasport/

Нумерація списків здійснюється вручну.

 

5. Після основного тексту статті наводяться структуровані анотації (1500-2000 знаків з пробілами) та ключові слова двома іншими мовами, відмінними від мови статті, які оформлються за вимогами, наведеними у табл. 2.

Таблиця 2

Вимоги до структурованих анотацій

Якщо стаття
українською мовою

Якщо стаття
англійською мовою

Якщо стаття
російською мовою

Вимоги до оформлення

UDK

УДК

UDK

12 пт, курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу

Ім’я та прізвище автора (ів) англійською мовою

Ім’я та прізвище автора (ів) українською мовою

Ім’я та прізвище автора (ів) англійською мовою

12 пт, курсив, розміщення по центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища записуються в один рядок)

Назва статті англійською мовою

Назва статті українською мовою

Назва статті англійською мовою

12 пт, прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу

Анотація структурована англійською мовою

Анотація структурована українською мовою

Анотація структурована англійською мовою

9 пт, курсив; вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см

Ключові слова англій­ською мовою

Keywords

Ключові слова українською мовою

Ключові слова англійською мовою

Keywords

9 пт, курсив, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см. Кількість ключових слів – 5–10

УДК

УДК

УДК

12 пт, курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу

Имя и фамилия автора (ов) на русском языке

Имя и фамилия автора (ов) на русском языке

Ім’я та прізвище автора (ів) українською мовою

12 пт, курсив, розміщення по центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища записуються в один рядок)

Название статьи на русском языке

Название статьи на русском языке

Назва статті українською мовою

12 пт, прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу

Аннотация структурированная на русском языке

Аннотация структурированная на русском языке

Анотація структурована українською мовою

9 пт, курсив; вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см

Ключевые слова на русском языке

Ключевые слова на русском языке

Ключові слова українською мовою

9 пт, курсив, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см. Кількість ключових слів – 5–10

 

6. Дані про авторів обов’язково у кінці статті подаються дані про автора (ів) (трьома мовами):

прізвище, ім’я та по батькові (повністю) – кегель 8, напівжирний;

науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 8;

місце роботи автора (ів) та адреса організації – кегель 8;

електронні адреси автора (ів) слід вказувати такі, які працюють на поточний момент – кегель 8 (Додаток А).

- ID (у системі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID, SCOPUS.

Наприклад: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ResearcherID:

Scopus Author ID:

Вказані профілі в ORCID, ResearcherID повинні бути заповнені

 

7. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у журналі «Технічні науки та технології» є платним. Вартість публікації 1 сторінки наукової статті становить 65 грн (прохання обов’язково уточнювати вартість публікації).

Оплата здійснюється після здійснення рецензування і прийняття статті до друку.

Оплата підтверджується квитанцією.

 

8. Реквізити для оплати

14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Чернігівський національний технологічний університет.

р/р: 31254264106996, банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172.

Код ЗКПО: 0546 0798.

Призначення платежу: за публікацію статті в журналі «Технічні науки та технології» від _______(ПІБ автора).

9. Контактна інформація.

Матеріали надсилаються на адресу: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1, к. 242 (науково-дослідна частина).

Всі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути відсканованими.

Контактна особа: Кормило Ірина Миколаївна.

Тел. роб.: (0462) 665-227

Тел. моб.: (093) 592-78-12.

E-mail: tst.technical.sj@gmail.com.

 

Науковий журнал «Технічні науки та технології» розміщено на сайті Чернігівського національного технологічного університету, де можна переглянути останні номери видання: http://tst.stu.cn.ua/

 

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.

Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи,
що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

 

 

Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів (рецензії, довідки про авторів тощо) як згоду дописувача (ів) щодо передачі авторського права на використання твору (тиражування, розповсюдження т. ін.).

Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження в електронній або паперовій формах журналу «Технічні науки та технології» цілком або лише окремих статей, що вже опубліковані у ньому, без повідомлення про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав згідно до Законів України “Про інформацію” № 2657-12 (редакція від 09.06.2004 р.) та «Про науково-технічну інформацію» № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 р.).

Додаток А

Приклад оформлення статті

УДК 004.4

Володимир Казимир, Денис Юрченко

МЕТОД ДЕТЕКТУВАННЯ РУХУ ДЛЯ НЕСТАТИЧНИХ КАМЕР
АБО ДЛЯ КАМЕР З ФУНКЦІЄЮ PTZ

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку систем відеоспостереження орієнтовані на створення автоматичних функціональних комплексів, що володіють інтелектом. Виявлення областей руху в кадрі є фундаментальною проблемою цих систем. Тому існує потреба створення програмного забезпечення, яке виявляє зони руху в кадрі.

Постановка проблеми. У процесі розроблення таких систем розробникам доводиться вирішувати суперечність між обчислювальною складністю алгоритмів обробки, якістю створюваних зображень і апаратними можливостями сучасної обчислювальної техніки. Багатовимірний характер відеоінформації (координати, колір) накладає значні обмеження на швидкість і якість її обробки. Крім того, виявлення руху на мобільних камерах ускладняється через постійну зміну фону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, включаючи технологію оптичного потоку та алгоритм SURF.

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Підвищення швидкодії існуючих методів детектування зон руху по відеоряду низької якості.

Постановка завдання. Удосконалення методу детектування руху за допомогою нестатичних камер або камер з функцією PTZ у напрямку прискорення його роботи.

Виклад основного матеріалу. Виявлення зон руху в кадрі відбувається за допомогою стандартних бібліотек opencv. Для визначення зони руху використовується пара послідовних кадрів: попередній – об’єкт, поточний – сцена. Формування контурів об’єктів відбувається шляхом побудови відповідних гісторам.

Висновки відповідно до статті. Запропонований метод дозволяє вдвічі прискорити процес виявлення зон руху по даним відеоряду нестатичних камер.

Ключові слова: виявлення руху; нестатичні камери; opencv; гістограма.

Рис.: 8. Бібл.: 15.

Примітка:* якщо немає одного із компонентів, то не потрібно нічого зазначати (наприклад, Табл. 0 не ставити).

 

Актуальність теми дослідження.…

Постановка проблеми.…

Аналіз останніх досліджень і публікацій…

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. …

Постановка завдання (цілей статті)…

Виклад основного матеріалу.…

Висновки відповідно до статті

 

Список використаних джерел

1. Detection of Moving Objects with Non-Stationary Cameras in 5.8ms: Bringing Motion Detection to your Mobile Device [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://f4k.dieei.unict.it/proceedings/CVPR12/data/papers/workshops/4990a027.pdf.

2. 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/6595847/

3. Moving object detection in unmanned aircraft images [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://volkansalma.blogspot.com.tr/2015/11/insansz-hava-arac-goruntulerinde.html.

...

References

1. Detection of Moving Objects with Non-Stationary Cameras in 5.8ms: Bringing Motion Detection to your Mobile Device.  etrieved from http://f4k.dieei.unict.it/proceedings/CVPR12/data/papers/workshops/4990a027.pdf.

2. 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/document/6595847.

3. Moving object detection in unmanned aircraft images. Retrieved from http://volkansalma.blogspot.com.tr/2015/11/insansz-hava-arac-goruntulerinde.html.

 

UDC 004.4

Volodymyr Kazymyr, Denis Yurchenko

THE METHOD OF MOTION DETECTION FOR MOBILE CAMERAS OR FOR CAMERAS WITH PTZ FUNCTION

Urgency of the research. Modern trends in the development of video surveillance systems focus on the creation of automatic functional complexes with intelligence. Areas of motion identification in the frame are the fundamental problem of these systems. Thus, object tracking is very important and critical.

Target setting. However, when designing such systems, developers have to solve the contradiction between the computational complexity of processing algorithms, the quality of the images and the hardware capabilities of modern computing. The multidimensional nature of video information (coordinates x, y, color) imposes significant restrictions on the speed and quality of processing. Also, motion detection on mobile cameras is complicated due to constant background change.

Actual scientific researches and issues analysis. To prepare this article, many materials were considered, as well as ready-made solutions that were publicly available.

Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the fact that research on this topic was conducted, choosing the best method for detecting zones of motion is quite difficult.

The research objective. In this article, a method that allows detecting and highlighting moving objects on non-stationary cameras or cameras with PTZ function was presented.

The statement of basic materials. The location of a moving object occurs using standard OpenCV libraries. To determine the area of motion, you need two frames. The previous one is an object, and the current one is a scene. Using the SURF function, it is possible to find the positions of the object on the scene and to find the area of motion it remains to subtract the object from the scene.

Conclusions. The proposed method successfully cope with its task, namely the detection of moving objects on non-stationary chambers.

Keywords: motion detection; camera with PTZ function; openCV.

Fig.: 8. References: 15.

УДК 004.4

Владимир Казимир, Денис Юрченко

МЕТОД ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ НЕСТАТИЧНЫХ КАМЕР
ИЛИ ДЛЯ КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ PTZ

Актуальность темы исследования. Современные тенденции развития систем видеонаблюдения ориентированы на создание автоматических функциональных комплексов, обладающих интеллектом. Выявление областей движения в кадре является фундаментальной проблемой этих систем. Поэтому существует необходимость создания программного обеспечения, которое выявляет зоны движения в кадре.

Постановка проблемы. В процессе разработки таких систем разработчикам приходится решать противоречие между вычислительной сложностью алгоритмов обработки, качеством создаваемых изображений и аппаратными возможности современной вычислительной техники. Многомерный характер видеоинформации (координаты, цвет) накладывает значительные ограничения на скорость и качество ее обработки. Кроме того, обнаружение движения на мобильных камерах осложняется из-за постоянной смены фона.

Анализ последних исследований и публикаций. Были рассмотрены последние публикации в открытом доступе, включая технологию оптического потока и алгоритм SURF.

Выделение неисследованных ранее частей общей проблемы. Повышение быстродействия существующих методов детектирования зон движения по видеоряду низкого качества.

Постановка задачи. Совершенствование метода детектирования движения с помощью нестатических камер или камер с функцией PTZ в направлении ускорения его работы.

Изложение основного материала. Выявление зон движения в кадре происходит с помощью стандартных библиотек opencv. Для определения зоны движения используется пара последовательных кадров: предварительный - объект, текущий – сцена. Формирование контуров объектов происходит путем построения соответствующих гистограмм.

Выводы соответствии со статьей. Предложенный метод позволяет вдвое ускорить процесс выявления зон движения по данным видеоряда нестатических камер.

Ключевые слова: обнаружения движения; нестатические камеры; opencv; гистограмма.

Рис.: 8. Библ.: 15.

 

Казимир Володимир Вікторович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка 95, м. Чернігів, 14027, Україна).

Казимир Владимир Викторович – доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко 95, г. Чернигов, 14027, Украина).

Kazymyr Volodymyr – Doctor of Technical Sciences, professor, Vice -rector for scientific work, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenko Str., 14027 Chernihiv, Ukraine).

E-mail: vvkazymyr@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8163-1119

ResearcherID: Q-2925-2016

Scopus Author ID: 56644727300

Юрченко Денис Юрійович – аспірант, асистент кафедри ІКС, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна).

Юрченко Денис Юрьевич – аспирант, ассистент кафедры ИКС, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина).

Yurchenko Denis – Phd student, assistant of Department of IKS, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenko Str., 14027 Chernihiv, Ukraine).

Додаток Б

Бланк для оформлення довідки про автора

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ
(надається про кожного автора на окремому бланку, але у одному файлі)

 

Дані про авторів

Українською мовою

Російською мовою

Англійською мовою

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По батькові

 

 

 

Науковий ступінь

 

 

 

Вчене звання

 

 

 

Почесне звання

 

 

 

Місце роботи

 

 

 

Посада

 

 

 

Назва статті

 

 

 

Мова статті

 

 

 

Обсяг статті

 

 

 

Контактна інформація

роб. тел.

 

дом. тел.

 

моб. тел.

 

e-mail

 

 

 

Кількість друкованих екземплярів журналу -

Поштова адреса, на яку необхідно надсилати примірник збірника -

ПІБ отримувача -

Додаток В

Приклади оформлення транслітерованого

списку використаних джерел

СТИЛЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ
(APA STYLE)

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел1

 

 

Схема

Приклади

Книга: 1-7 авторів

Прізвище1, Ініціали1,

Прізвище2, Ініціали2,

Прізвище3, Ініціали3,

Прізвище4, Ініціали4,

Прізвище5, Ініціали5,

Прізвище6, Ініціали6, &

Прізвище7, Ініціали7.

(Рік). Назва книги:

Підназва (номер

видання). Місце

видання: Видавництво

Україномовне джерело:

Tymoshyk, M. V. (2004). Vydavnycha sprava ta redahuvannia [Publishing and editing]. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audenrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: Columbia University Press.

Книга: 8 і більше авторів

Прізвище1, Ініціали1,

Прізвище2, Ініціали2,

Прізвище3, Ініціали3,

Прізвище4, Ініціали4,

Прізвище5, Ініціали5,

Прізвище6, Ініціали6 …

Прізвище останнього

автора, Ініціали. (Рік).

Назва книги: Підназва

(номер видання). Місце

видання: Видавництво

Україномовне джерело:

Moskalenko, V. F., Hulchii, O. P., Hruzieva, T. S., Lekhan, V. M., Pershahen, Y., Khernandes, R. ... Chuiko A. P. (2013). Hromadske zdorovia [Public health] (3rd ed.). Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. … Komisar, R. (2008). A people’s history of American empire: A graphic adaptation. New York, NY: Metropolitan Books.

Книга за редакцією

Прізвище редактора,

Ініціали. (Ред.). (Рік).

Назва книги: Підназва

(номер видання). Місце

видання: Видавництво.

Україномовне джерело:

Ilchuk, V. P. (Ed.). (2017). Finansove zabezpechennia rozvytku subiektiv pidpryiemnytstva realnoho sektoru ekonomiky [Financial support for the development of entrepreneurship in the real sector of the economy]. Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Ophir, A., Givoni, M., & Hanafi, S. (Eds.). (2009). The power of inclusive exclusion. New York, NY: Zone.

Книга: автор-організація

Назва організації. (Рік).

Назва книги: Підназва

(номер видання). (Номер звіту*). Місце видання: Видавництво.

 

*якщо це доречно

Україномовне джерело:

Instytut svitovoi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn [Institute of World Economy and International Relations]. (2012). Derzhava v ekonomitsi Yaponii [The state in the economy of Japan]. Kyiv: Nauka [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Peace Corps. (2006). A life inspired. Washington, DC: Author.

Книга без
автора

Назва книги: Підназва.

(Рік). (номер видання).

Місце видання:

Видавництво.

Україномовне джерело:

Ukrainskyi рravopys [Ukrainian spelling]. (2015). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Twenty-four hours a day. (2010). Miami, FL: BN Publishing.

Частина книги

Прізвище автора глави,

Ініціали. (Рік). Назва

глави: Підназва. В

Ініціали Прізвище

редактора або укладача

(відповідальність*),

Назва книги: Підназва

(номер видання).

(cторінковий інтервал).

Місце видання:

Видавництво.

 

*скорочено

Україномовне джерело:

Butkevych, O. V. (2013). Teoriia istorii mizhnarodnoho prava [Theory of history of international law]. In O. V. Butkevych, Istoriia mizhnarodnoho pravaHistory of international law (pp. 10-55). Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

 

Balashova, Ye. (2014). Stratehichni doslidzhennia [Strategic research]. In A. Sukhorukov (Red.), Priorytety investytsiinoho zabezpechennia Priorities of investment support (2nd ed.). (рр. 5-9). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

 

 

Англомовне джерело:

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. Morrison (Ed.), Burn this book (pp. 22-32). New York, NY: HarperCollins Publishers.

Farrell, S. E. (2009). Art. In D. Simmons (Ed.), New critical essays on Kurt Vonnegut (p. 91). New York, NY: Palgrave Macmillan.

Багатотомні видання

Прізвище автора

багатотомної праці,

Ініціали, & Прізвище

редактора, Ініціали

(Ред.). (Рік). Назва

багатотомної праці:

Підназва (номер

видання). (Діапазон

томів). Місце видання:

Видавництво.

Україномовне джерело:

Dubnitskii, V. I., & Buleeva, I. P. (Eds.). (2011). Ukraina i ee regiony na puti k innovatsionnomu obshchestvu [Ukraine and its regions on the way to an innovative society] (Vols. 1-4). Donetsk: Yugo-Vostok [in Russian].

 

Англомовне джерело:

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore.

Багатотомні видання (окремий том)

Прізвище автора тому,

Ініціали. (Рік). Назва

тому: Підназва. В

Ініціали Прізвище

редактора (Ред.), Назва

багатотомної праці:

Підназва (номер

видання). (Номер тому,

сторінковий інтервал).

Місце видання:

Видавництво.

Україномовне джерело:

Mochernyi, S. V. (2000). K (Kontsentratsiii kapitalu) — P (Portfelnyi analiz) [K (Concentration of Capital) – P (Portfolio Analysis)]. In S. V. Mochernyi (Ed.), Ekonomichna entsyklopediia Economic Encyclopedia (Vol. 2, pp. 100120). Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 57-60). Westport, CT: Greenwood.

Автореферат дисертації

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва. (Тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто.

Україномовне джерело:

Illiashenko, S. M. (2000). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom subiektiv hospodarskoi diialnosti u nestabilnomu rynkovomu seredovyshchi [Management of innovative development of economic activities in an unstable market environment]. (Doctor’s thesis). Sumy State University, Sumy [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. (Master's thesis). University at Albany, State University of New York, Albany.

Матеріали конференцій

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу, Відомості про конференцію. Місце видання: Видавництво.

Україномовне джерело:

Zahoruiko, I. O. (2016). Makroekonomichni chynnyky bankivskoho marketynhu [Macroeconomic factors of banking marketing], I Vseukrainska naukovo-praktychna internet-konferentsiia z bankivskoi spravy [І All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference on Banking] (Cherkasy, September 16-17, 2016). Cherkasy ChDTU [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

Закони, статути, накази

Назва закону або статуту, або наказу. Номер закону § Номер розділу номер статті. (Рік затвердження).

Serve America Act. 42 U.S.C. § 12501et seq. (2009).

 

Pro innovatsiinu diialnist [On innovative activity]. № 40–IV (July 4, 2002).

Стаття з журналу

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва статті: Підназва. Назва журналу, Номер журналу, Сторінковий інтервал.

Україномовне джерело:

Illiashenko, S. M. (2012). Analiz rynkovyh mozhlyvostei i potencialu innovaciinoho rozvytku orhanizacii na bazi ekolohichnykh innovatsii [Analysis of market opportunities and organization potential of innovative development on basis of ecological innovation]. Marketynh i menedzhment innovatsii Marketing and Management of Innovations, 3, 229–241 [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A discussion of problems that arise in its application. Journal of Higher Education, 31(9), 471-480.

Стаття з газети

Прізвище, Ініціали. (Дата випуску). Назва статті: Підназва. Назва газети, сторінковий інтервал.

Україномовне джерело:

Ishchenko, H. (2016, February 11). Velyka pryvatyzatsiia ahrosektoru ne za horamy? [Great privatization of the agricultural sector is not far off?]. Uriadovyi kurier – Government Courier, p. 5 [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York Times, p. C1.

Електронний ресурс

БО документа*. Взято з http: або doi:

 

* за прикладами. Наведе­ними вище (книги, жур­налу, газети і т. д., але без відомостей про місце видання і видавництво)

Illiashenko, S. M., & Shypulina, Yu. S. (2007). Tovarna innovatsiina polityka [Product innovative policy]. Sumy: Universytetska knyha. Retrieved from ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf.

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri.

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York Times, p. C1. Retrieved from www.nytimes.com.

Hsueh, C. (2010). Weblog-based electronic portfolios. Educational Technology Research, 58(2), 11-27. doi:10.1007/s11423-008-9098-1.

Примітки:

1. Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.

2. Назва міста англійською пишеться повністю.

3. Увага! Назви книги, статті, журналу, газети тощо повинні бути надані (крім транслітерації) у перекладі англ. мовою.

 

Звертаємо Вашу увагу! Комп’ютерний переклад анотації та ключових слів англійською мовою категорично заборонено!!!

 

1 На основі джерела: Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія В. С. Пашкова, О. В. Воскобійникова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с.