ДИСКРЕТИЗАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Автор:

Корнієнко Ігор Валентинович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Корнієнко Світлана Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблему автоматизації моделювання і прогнозування електромагнітного забруднення довкілля в геоінформаційному середовищі, наведено способи дискретизації геоінформаційного простору залежно від сценарію моделювання, запропоновано модель комплексного оцінювання електромагнітного забруднення.

Ключові слова:

електромагнітне забруднення, дискретизація геоінформаційного простору, прогнозування напруженості електромагнітного поля

Список використаних джерел:

  1. Корнієнко І. В. Обґрунтування умов і сценаріїв геоінформаційного моделювання електромагнітного забруднення / І. В. Корнієнко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки» : науковий збірник. – 2012. − № 4 (61). – С. 213–218.

  2. Корнієнко І. В. Алгоритм оцінювання електромагнітного забруднення територій / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Серія «Технічні науки» : науковий збірник. – 2013. − № 1 (63). − С. 205–209.

  3. Воробьев Н. П. Использование компьютерного моделирования для оценки электромагнитных загрязнений / Н. П. Воробьев, А. А. Сошников // Ползуновский вестник. – 2009. – № 4. – С. 31–33.

  4. Корнієнко І. В. Методика побудови просторової структури транкінгової системи зв’язку з ексцентричним розташуванням базових станцій в умовах радіоелектронного впливу противника : дис. … канд. техн. наук : спец. 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок» / І. В. Корнієнко. – К. : НАОУ, 2006. – 251 с.

  5. ICNIRP Guidelines For Limiting Exposure To The Time-Varying Electric, Magnetic And Electromagnetic Fields (Up To 300 GHz) / International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 1998. Retrieved 2013-12-12.

  6. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. – Введ. 1986-01-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. – 12 с.

  7. Макаров В. З. Эколого-географическое картографирование городов / В. З. Макаров, Б. А. Новаковский, А. Н. Чумаченко. – М. : Научный мир, 2002. – 140 с.

  8. Черенкова Е. Л. Распространение радиоволн / Е. Л. Черенкова, О. В. Чернышов. – М. : Радио и связь, 1984. – 272 с.

  9. Фейнберг Е. Л. Распространение радиоволн вдоль земной поверхности / Е. Л. Фейнберг. – 2-е изд. − М. : Наука. Физматлит, 1999. − 496 с.

Завантажити