РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАВДЯКИ УТИЛІЗАЦІЇ ВМІСТУ МУЛОВИХ КАРТ

Автор:

Іванова І.М., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Котельчук А.Л., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Сємака Олексій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Крупко В.А., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано напрями використання відходів активного мулу аеротенків станції очищення стічних вод з позиції охорони земель. Проведено моделювання антропогенного тиску вмісту мулових майданчиків за допомогою біоіндикаторів Daphnia magna Straus, а також визначення властивостей термооброблених відходів (міцність під час стискування, коефіцієнт водостійкості, водонасичення).

Ключові слова:

використання земель, екологічні стандарти, осад мулових майданчиків, токсичність відходів, термообробка осаду, властивості замінника природних матеріалів

Список використаних джерел:

 1. Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 № 962–ІV / Верховна Рада України. – К. : Парлам. вид-во, 2003. – № 39. – 349 с.

 2. Про державний контроль за використанням та охороною земель : за станом від 19 червня 2003 р. № 963–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

 3. Моделювання ефективності роботи станції біологічного очищення стічних вод / О. О. Шевченко, В. А. Крупко, Л. М. Клінцов, І. М. Іванова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 5. – С. 16–20.

 4. Крупко В. А. Шляхи мінімізації забруднення довкілля / В. А. Крупко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 2013 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 128–130.

 5. Олійник О. Я. Зневоднення зволоженого осаду на мулових майданчиках за рахунок фільтрації і випаровування / О. Я. Олійник // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник. – 2005. – Вип. 5. – С. 92–99.

 6. Досвід роботи КП КГ «Харківкомуночиствод» щодо утилізації осадів стічних вод з використанням технології італійських фірм VOMMTAGEOTECK / І. В. Корінько, С. С. Піліграм, М. Д. Лессік, Г. М. Смирнова // Водопостачання та водовідведення. – 2010. – № 5. – С. 28–29.

 7. Пляцук Л. Д. Математичне моделювання процесу знешкодження осаду стічних вод в біосульфідогенних умовах / Л. Д. Пляцук, Е. Ю. Черниш // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 37. – С. 148–160.

 8. Використання осадів стічних вод в експериментальному дорожньому будівництві / Г. Я. Дрозд, Р. В. Бреус, В. В. Рогулін, І. І. Бізірка // Водопостачання та водовідведення. – 2011. – № 4. – С. 44–47.

 9. Дрозд Г. Я. Оцінка технологій утилізації осадів стічних вод / Г. Я. Дрозд, В. В. Рогулін // Водопостачання та водовідведення. – 2011. – № 4. – С. 38–43.

 10. Шкінь О. М. Технічні проблеми при дотриманні законодавчих вимог. Економічні аспекти водовідведення / О. М. Шкінь // Українсько-німецьке партнерство у галузі водного господарства – завдання для науки і практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ15–16 грудня 2008 р.). – Івано-Франківськ, 2008. – С. 35.

 11. Безвідходна технологія очищення стічних вод виробництво амінокислот / О. В. Гайдаржи, Л. В. Левандовський, Г. М Заболотна, Г. С. Андріяш // Екологія. Людина. Суспільство : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Київ18–22 травня 2010 р.). – К., 2010. – С. 43–44.

 12. Жукова В. С. Очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованих мікроорганізмів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.17.21 «Технологія водоочищення» / Жукова Вероніка Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України «КПІ».  К., 2013. – 19 с.

 13. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівські області за 2003 рік. – Чернігів : ДУЕіПРЧО, 2004. – С. 63.

 14. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівські області за 2010 рік. – Чернігів : ДУЕіПРЧО, 2011. – С. 97.

 15. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівські області за 2011 рік. – Чернігів : ДУЕіПРЧО, 2012. – С. 99–100.

 16. Шкінь О. М. Управління інноваційним розвитком комунального господарства України : регіональний аспект / О. М. Шкінь // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. праць : у 3 т. Т. 3 / НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2011. – С. 164–172.

 17. Якість процесу очищення стічних вод як функція складу вхідного потоку / Ю. В. Шатохіна, Л. М. Клінцов, О. М. Шкінь, Н. С. Мазюк // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2013. – № 1/1 (9). – С. 36–38.

 18. Органомінеральні суміші : ТУ У 33852939.001–98. – [Чинний від 1998]. – Офіц. вид. – 1998. – (Технічні умови).

 19. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва : ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). – [Чинний від 2000.01.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 44 с.

 20. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво : ДБН В.2.3-4:2007. – [Чинний від 2008.03.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 91 с.

 21. КНД 211.1.4.054-97 Методика визначення гострої токсичності води на ракоподібних «Daphnia magna Straus». – 16 с.

 22. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі. Ч. 2 : ДСТУ 4075–2001. – [Чинний від 2003.07.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 11 с.

 23. Якість води. визначення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі. Ч. 3 : ДСТУ 4076–2001. – [Чинний від 2003.07.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 22 с.

Завантажити