МОДЕЛЮВАННЯ ПОДІЇ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТРИТІЄМ

Автор:

Коваленко Олександр Васильович, Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено підхід до моделювання локальної події радіоактивного забруднення території тритієм за допомогою просторів пов’язаних різномасштабних моделей стану системи. При дослідженні розповсюдження тритію у водонасичених ґрунтах у запропонованому підході врахована обмеженість переміщення тритію у вертикальному напрямку пористопружного насиченого рідиною середовища. Запропоновано вирішення питання обмеженості за допомогою дослідження ступеня зв’язаності між твердою і рідкою фазами середовища.

Ключові слова:

тритій, модель, стан, переміщення, фактор

Список використаних джерел:

1. Радіаційні та ядерні технології в Інституті ядерних досліджень НАН України : монографія / І. М. Вишневський, Г. П. Гайдар, О. В. Коваленко та ін. – К. : Ін-т ядерних досліджень, 2014. – 176 с.

2. Толстиков В. Г. Ядерная катастрофа 1957 года на Урале [Электронный ресурс] / В. Г. Толстиков. – Режим доступа : http://www.lib.csu.ru/vch/1/1999_01/009.pdf.

3. Беловодский Л. Ф. Тритий / Л. Ф. Беловодский, В. К. Гаевой, В. И. Гришмановский. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 248 с.

4. Estimates of Ionising Radiation Doses in the United States 1960–2000 / A. W. Klement, C. R. Miller, R. P. Minx, B. Shleien. – EPA, 1972. – 67 p.

5. Jones G. Tritium Issues in Commercial Pressurized Water Reactors // Fusion Science and Technology. –2008. – Vol. 54, № (2). – Р. 329–332.

6. Галкин Б. Я. Выброс в атмосферу летучих продуктов деления при работе АЭС и установок регенерации отработавшего топлива и перспективы их улавливания / Б. Я. Галкин, Л. И. Гедеонов, Н. Н. Демидович // Атомная энергия. – 1978. – Т. 44, № 2. – С. 145–149.

7. Романов Г. Н. Поведение в окружающей среде и биологическое действие трития / Г. Н. Романов // Проблемы радиоэкологии. – М. : ВИНИТИ, 1983. – Т. 4. – С. 6–31.

8. Демин С. Н. Радиационно–гигиеническая оценка загрязнения внешней среды тритием и дозовые нагрузки на население в районе радиохимического предприятия / С. Н. Демин, Е. Л. Телушкина // Бюллетень радиационной медицины. – 1987. – № 1. – С. 23–28.

9. Пристер Б. С. Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии и радиобиологии при загрязнении окружающей среды молодой смесью продуктов ядерного деления : монография / Борис Самуилович Пристер ; предисл. Р. М. Алексахин. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2008. – 320 с.

10. Коваленко Г. Д. Накопичення і міграція тритію в районах розташування АЕС з реакторами ВВЕР / Г. Д. Коваленко, В. А. Седнєв, В. В. Турбаєвський // Ядерна і радіаційна безпека. – 2004. – № 2. – С. 47–53.

11. Коваленко Г. Д. Деякі питання моделювання розповсюдження тритію в ґрунтових водах / Г. Д. Коваленко, В. В. Турбаєвський // Ядерні й радіаційні технології. – 2004. – Т. 4, № 3. – С. 46–52.

12. Eyges L. The Classical Electromagnetic Field. – New York : Dover Publications, 1972. – 432 р.

13. Трофимчук А. Н. Динамика пористоупругих насыщенных жидкостью сред / А. Н. Трофимчук, А. М. Гомилко, О. А. Савицкий. – К. : Наук. думка, 2003. – 230 с.

14. Згуровський М. З. Системний аналіз. Проблеми, методологія застосування / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К. : Наукова думка, 2011. – 728 с.

15. Кряжич О. О. Застосування тризначної логіки в алгоритмах управління радіаційно небезпечними об’єктами / О. О. Кряжич, О. В. Коваленко // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : праці міжнар. наук.-практ. конф., 12–15 травня 2015 р., Київ–Черкаси / наук. ред. В. Є. Снитюк. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2015. – С. 357–358.

Завантажити