ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ЯВИЩ ТА ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО ОСЬОВОГО ІНСТРУМЕНТУ НА СИЛУ РІЗАННЯ

Автор:

Степанов М.С., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Іванова М.С., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто формування сумарної осьової сили різання і крутного моменту під час оброблення отвору комбінованим осьовим інструментом на прикладі триступінчастого свердла залежно від принципу роботи ступенів. У результаті порівняльного аналізу сумарних осьових сил різання і крутних моментів під час оброблення як триступінчатим свердлом з різними конструктивними параметрами, так і стандартним спіральним свердлом визначений найбільш ефективний варіант співвідношення діаметрів ступенів комбінованого осьового інструменту.

Ключові слова:

глибина різання, подача, частота обертання, осьова сила, крутний момент, комбінований осьовий інструмент, температурні деформації

Список використаних джерел:

1. Теплофізика механічної обробки : підручник / О. В. Якимов, А. В. Усов, П. Т. Слободяник, Д. В. Іоргачов. – Одеса : Астропринт, 2000. – 256 с.

2. Барац Я. И. Тепловые явления при обработке отверстий / Я. И. Барац, Л. Р. Милованова // Стин. – 2008. – № 4. – С. 22–26.

3. Татьянченко А. Г. Особенности развития тепловых процессов при чистовой обработке отверстий комбинированным осевым инструментом / А. Г. Татьянченко, И. Н. Лаппо // Вестник СевГТУ. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2013. – Вып. 140: Машиноприборостроение и транспорт. – С. 178–183.

4. Малишко А. О. Основи теорії проектування осьових комбінованих інструментів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / І. О. Малишко. – Донецьк : ДонДТУ, 1995. – 36 с.

5. Кириллов К. Н. Сверла повышенной жесткости для труднообрабатываемых материалов / К. Н. Кириллов // Спиральные сверла : сборник материалов всесоюзного совещания по сверлам / под ред. К. П. Имшенника. – М. : Машиностроение, 1966. – С. 38–53.

6. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ : в 2 ч. – М. : Экономика, 1990. – 208 с.

7. Справочник технолога машиностроителя : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1985. – 496 с.

Завантажити