ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА АНТИКВАРНИХ МОНЕТ НА РИНКУ УКРАЇНИ

УДК:339.13.017:671.41

DOI:10.25140/2411-5363-2017-4(10)-163-175

Автор:

Індутний Володимир Васильович, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мережко Ніна Василівна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Калуга Ніна Василівна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Антикварні монети є товаром, широко представленим на ринках різних країн, у тому числі на ринку України, який має постійний попит.

Постановка проблеми. З метою попередження можливості продажу антикварних монет за ціною, яка є нижчою ціни матеріалу, з якого вони виготовлені, важливо мати обґрунтовану методику для визначення їх прогнозованої вартості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У деяких наукових роботах викладено теоретичні засади і практичні рекомендації для прогнозування вартості культурних цінностей та представлено методику аналізу ринку культурних цінностей за якісними та вартісними параметрами.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Оцінювання антикваріату має свою специфіку, тому існує нагальна потреба в методичних підходах до визначення прогнозованої вартості антикварних монет.

Постановка завдання. Мета цієї роботи полягає в дослідженні поточних цінових показників на антикварні монети, що представлені на ринку України, а також створенні комплексної шкали для оцінки їхньої якості та відповідної класифікаційної моделі.

Виклад основного матеріалу. У статті описано процес проектування шкали для оцінки якості антикварних монет. В основу шкали покладені уявлення про кількість позитивної інформації про товар, пропорційним до якої є показник прогнозованої вартості. Виділено три інтервали вартісних показників антикварних монет на ринку України та дана їх характеристика. Подано кілька прикладів прогнозування вартості, які демонструють ефективність запропонованої розробки в завданнях незалежної вартісної оцінки.

Висновки. На основі результатів дослідження запропоновано комплексну шкалу для оцінки якості антикварних монет, яка включає сім критеріїв.

Ключові слова:

антикварні монети, аналіз ринку, якість, прогнозована вартість, критерії оцінки

Список використаних джерел:

1. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / [Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Г. Г. Голуб та ін.]. – 2-ге вид., випр. – К. : Л., 1999. – 156 c.

2. Гуцал А. Ф. Давні календарі, міри, монети та письмо : навч. посіб. / А. Ф. Гуцал. – Кам’янець-Поділ. : Оіюм, 2006. – 207 c.

3. Елисеева И. И. Группировка, корреляция, распознавание образов / И. И. Елисеева, В. О. Рукавишников. – М. : Статистика, 1977. – 144 с.

4. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-III. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.

5. Індутний В. В. Застосування функції розподілу Лоренца в товарознавстві / В. В. Індутний // Товари і ринки. – 2015. – № 2 (20). – С. 168–178.

6. Індутний В. В. Оцінка пам’яток культури / В. В. Індутний. – К. : СПД Моляр С.В., 2009. – 537 с.

7. Індутний В. В. Ринки культурних цінностей: Порівняльний аналіз / В. В. Індутний // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 1. – С. 19–27.

8. Індутний В. В. Формула Ральфа Хартлі й прогнозування вартості пам’яток культури / В. В. Індутний // Культура і сучасність: альманах. – 2014. – № 2. – С. 70–78.

9. Колодізєв О. М. Гроші і кредит підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко.  К: Знання, 2010.  610 с.

Завантажити