УТОЧНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ І МОДЕЛЕЙ ПУНКТІВ СЦЕНАРІЇВ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ

УДК:004.912

Автор:

Кунгурцев Олексій Борисович, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

Новікова Наталія Олексіївна , Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

Черепініна Яна Віталіївна , Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

Решетняк Марія Юріївна , Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Варіанти використання є одним з важливих способів подання функціональних вимог до інформаційних систем, що проектуються. Їх опис – досить складний і трудомісткий процес. Тому дослідження, спрямовані на автоматизацію цього процесу, є актуальними. Постановка проблеми. Для автоматизації опису варіантів використання необхідна розробка класифікації та моделювання пунктів сценаріїв. У цій роботі вирішується проблема коригування наявної класифікації пунктів варіантів використання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації з теми застосування варіантів використання. За основу прийнята класифікація, запропонована в роботі «Інформаційна технологія автоматизованого складання варіантів використання». Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Створення моделі для пункту «Завершення прецеденту». Постановка завдання. Коригування класифікацій пунктів варіантів використання, створення і внесення змін у моделі пунктів сценаріїв. Виклад основного матеріалу. Запропоновано удосконалену модель опису варіантів використання, що відображає як функціональні вимоги, так і концептуальні класи проектованого програмного продукту. Класифікація пунктів сценарію варіантів використання доповнено новим пунктом «Завершити варіант використання». Внесено зміни в раніше запропоновані моделі й створені нові моделі для пунктів сценарію «Створити», «Запросити значення», «Вирішення проблеми, які не вкладаються в запропоновану класифікацію». Створено відповідні алгоритми і виконана модернізація програмного продукту, що підтримує технологію автоматизованого складання варіантів використання. Висновки відповідно до статті. Реалізація запропонованих моделей і алгоритмів дозволила скоротити час на опис варіантів використання до 10 %, а також створити моделі концептуальних класів для проектованого програмного продукту.

Ключові слова:

варіанти використання; сценарії; моделі; прецеденти; концептуальні класи

Список використаних джерел:

 1. Прецеденты в спецификации программ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://club.shelek.ru/viewart.php?id=232.
 2. Создание проекта. Анализ прецедентов. Реализация прецедентов. Уточненное описание прецедента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vunivere.ru/work72704.
 3. Леффингуэлл, Д. Уидриг. Принципы работы с требованиями. Унифицированный подход / Леффингуэлл, Д. Уидриг. – М. : Вильямс, 2002. – 450 с.
 4. Алистер Коберн. Современные методы описания функциональных требований к системам / Алистер Коберн. – М. : Лори, 2002. – 266 с.
 5. Леонов И. В. Фирма «ЭСКЕЙП». Прецеденты (use cases) и их связи. Исполнители (actors) и их связи [Электронный ресурс] / И. В. Леонов. – Режим доступа : http://www.interface.ru/ fset.asp?Url=/rational/vmr2.htm.
 6. Крэг Ларман. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования / Крэг Ларман. – М. : Вильямс, 2008. – 736 с. 
 7. Леноненков А. В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML IBM и Rational Rose / А. В. Леноненков. – М. : Бином ; ИНТУТЕ, 2006. – 320 с.
 8. Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Грейди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон. – М. : ДМК-Пресс, 2007. – 496 с.
 9. Рамбо Дж. UML 2.O. Объектно-ориентированное моделирование и разработка /

Дж. Рамбо, М. Блаха. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 544 с.

 1. Возовиков Ю. Н. Информационная технология автоматизированного составления вариантов использования/ Ю. Н. Возовиков, А. Б. Кунгурцев, Н. А. Новикова// Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Покровськ, 2017. – № 1 (30). – С. 46–59.
 2. Кунгурцев А. Б. Метод автоматизированного построения толкового словаря предметной области / А. Б. Кунгурцев, Я. В. Поточняк, Д. Ф. Силяев // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 2/2(22). – С. 58–63.

Завантажити