ПОШКОДЖУВАНІСТЬ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ З УРАХУВАННЯМ ВИДУ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ

УДК:539

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-49-58

Автор:

Фам Дик Куан, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Тимошенко Олександр Вікторович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Бабак Антон Миколайович , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Коваль Віктор Вікторович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Актуальність  теми  дослідження.  Стрімкий  розвиток  у  галузі  машинобудування  вимагає  нових  методів прогнозування залишкового ресурсу відповідальних  елементів конструкцій як на стадії проектування, так і під час експлуатації. Врахування впливу виду напруженого стану в методах, які використовують тільки дані простих навантажень, дозволить підвищити достовірність розрахунків. Тому актуальним є розробка критерію граничного стану з урахуванням виду напруженого стану.

Постановка проблеми. У процесі прогнозування ресурсу відповідальних елементів конструкцій з урахуванням впливу виду напруженого стану необхідно знати відповідні кінетику накопичення пошкодження і критерій граничного стану. Ці дані можна легко отримати експериментально для простих навантажень, таких як розтяг і крутіння, але для інших видів напруженого стану є важким.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Було розглянуто велику кількість робіт авторів щодо вирішення цієї проблеми, які основані на різних підходах.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз зміни критичної величини пошкоджуваності з урахуванням параметра заліковування і вплив виду напряженого стану.

Постановка завдання. Розробка критерію граничного стану для металевих конструкційних матеріалів з урахуванням виду напруженого стану.

Виклад основного матеріалу. Залежність граничного значення пошкодження від виду напруженого стану при переході  від  розтягу  в  кручення  відбувається  за  допомогою  параметра  Надаї-Лоде.  Законом  переходу  прийнято рівняння еліпса, де в ролі кута виступає вид напруженого стану, а головні радіуси еліпса вважаються граничні величини  пошкодження і  деформацій  під  час  розтягу  і  кручення.  Врахування  механізму  стиснення  відбувається  за рахунок параметра заліковування.

Висновки відповідно до статті. Запропоновано критерії граничного стану металевих конструкційних матеріалів з урахуванням виду напруженого стану, який оснований на аналізі експериментальних даних критичної величини пошкодження при двох різних механізмах руйнування, відриві й зрізі.

Ключові слова:

критерій граничного стану; складний напружений стан; металеві конструкційні матеріали; кінетика накопичення пошкоджень

Список використаних джерел:

 

1. Lemaitre  J. Engineering  Damage  Mechan  Ductile,  Creep,  Fatigue  and  Brittle  Failures  / J. Lemaitre, R. Desmorat. – Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005. – 372 с.

2. Комплексная оценка  повреждаемости  материала  при  пластическом  деформировании  / A. A. Лебедев, Н. Г. Чаусов, И. О. Богинич, С. А. Недосека // Проблемы прочности. – 1996. – № 5. – С. 23–30.

3. Лебедев А.  О. Определение поврежденности  конструкционных  материалов по параметрам рассеяния характеристик твердости / А. О. Лебедев, М. Р. Музика, Н. Л. Волчек // Проблемы прочности. – 2002. – № 4. – С. 5–12.

4. Bonora N. On the  effect  of triaxial state  of stress  on  ductility using nonlinear CDM model  / N. Bonora // Internation journal of Fatigue. – 1997. – № 88. – Р. 359–371.

5. К вопросу  построения предельной поверхности прочности торфяных структурных систем / Б. Ф. Зюзин,

В. А. Мироно, А. Б. Зюзин, С. А. Юдин // Вестник ТвГТУ. – 2014. – Вып. 26, № 2. – С. 41–50.

6. Писаренко  Г.  С. Деформирование  и  прочность  материалов  при  сложном  напряженном состоянии /

 Г. С. Писаренко, А. А. Лебедев. – К. : Наукова думка, 1976. – 416 с.

7. Грабовський А. П.  Кінетика  розсіяного руйнування конструкційних матеріалів  при  крученні /

 А. П. Грабовський, О. В. Тимошенко, О. П. Халімон // Машиностроение и техносфера XXI  века  :  сборник  трудов  международной  научно-технической  конференции.  –  2007.  – Вып. 33. – С. 213–217.

8. Lemaitre J. A. Course on Damage Mechanics / Jean Lemaitre. – Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 1996. – 228 с.

9. Оцінка  кінетики накопичення пошкоджень в конструкційних матеріалах в умовах пружно-пластичного стискання / А. П. Грабовський, О. П. Халімон, О. В. Тимошенко, Ф. Лаугвітц // Вестник НТУУ КПИ. Машиностроение. – 2005. – № 46. – С. 28–30.

10. Грабовский А. П. О кинетике деформационного накопления повреждений в конструкционных  материалах  при  переменном  деформировании  /  А. П. Грабовский,  А. В. Тимошенко, А. П. Халимон  //  Прогрессивные  технологии  и  системы  машиностроения  :  международный сборник научных трудов. – 2005. – Вып. 30. – С. 75–80.

 

 

Завантажити