ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБКИ

УДК:674.022:621.715

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-76-85

Автор:

Сапон Сергій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ігнатенко Павло Леонідович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження.  Підвищення рівня оснащеності виробничих процесів деревообробки сучасним прогресивним технологічним оснащенням є одним з ефективних шляхів підвищення продуктивності та поліпшення показників якості виробів із деревини та меблів.

 Постановка проблеми.  Точність орієнтування, базування та надійність закріплення дерев’яних виробів та меблів при обробці досягається завдяки використанню засобів технологічного оснащення. Тому розробка високотехнологічних засобів  технологічного оснащення  для деревообробки та меблевого виробництва є актуальним завданням з погляду забезпечення високої ефективності процесів механічної обробки виробів із деревини та матеріалів на її основі.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Нині є значна кількість літератури з проектування технологічного оснащення механоскладального виробництва, проте література, в якій би було висвітлено питання обґрунтованого вибору та проектування засобів технологічного оснащення для деревообробки, відсутня.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.  Процеси деревообробки порівняно з процесами механічної обробки в машинобудуванні мають свої особливості, передусім пов’язані з особливими технологічними власти-востями деревини та матеріалів на її основі, особливостями схем обробки та технологічними можливостями дере-вообробного  устаткування.  У  зв’язку  з  цим  вибір,  умови  раціональної  експлуатації  універсальних,  методика проектування спеціальних засобів технологічного оснащення для механічної обробки елементів дерев’яних виробів та меблів також мають свої особливості.

Метою статті є аналіз особливостей проектування засобів технологічного оснащення для механічної обробки елементів дерев’яних виробів та меблів. 

Виклад основного матеріалу.  Вперше дано загальне визначення та здійснена перша спроба класифікації технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва. Сформульовано основні вимоги та дано визначення видів технологічного оснащення для деревообробки за призначенням. Проаналізовано етапи розроблення технологічного  оснащення  для  деревообробки.  Систематизовано  відмінності  технологічного  оснащення  для деревообробки порівняно з технологічним оснащенням для механоскладального виробництва.

Висновки  відповідно до  статті.  Уперше дано загальне визначення та наведена класифікація технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва. Виявлені та систематизовані особливості технологічного оснащення для деревообробки дають змогу в подальшому їх враховувати при розробці сучасних методик їх обґрунтованого вибору та проектування.

Ключові слова:

технологічне оснащення; проектування; деревообробка; меблеве виробництво.

Список використаних джерел:

1. Андреев Г. Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства  :  учеб.  пособие  для  машиностроительных  спец.  вузов  /  Г. Н. Андреев,  В. Ю. Новиков, А. Г. Схиртладзе ; под ред. Ю. М. Соломенцева. – 2-е изд. испр. – М. : Высш. шк., 1999. – 415 с.

2.  Боровик  А.  І.  Технологічна  оснастка  механоскладального  виробництва  :  підручник  / А. І. Боровик – К. : Кондор, 2008. – 726 с.

3. Дичковський М. Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : навчальний посібник / М .Г. Дичковський. – Херсон : Олді-плюс, 2008. – 328 с.

4.  Блюменштейн  В.  Ю.  Проектирование  технологической  оснастки  :  учебное  пособие  / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. – 2-е изд., исп. и доп. – СПб. : Лань, 2011. – 224 с.

5. Петров О. В. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування : навчальний посібник / О. В. Петров, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 125 с.

6. Myasnikov Y. I. Systems approach to the design of technological equipment for metal-cutting machines /  Y. I. Myasnikov, D. Y. Pimenov // Russian Engineering Research. – 2016. – Vol. 36. – № 11. – Рр. 951–955.

7. Ерохин В. В. Основные аспекты проектирования станочных приспособлений / В. В. Ерохин // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 11–17.

8. Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение  машиностроительных  производств».  Т.  5  /  А. Г. Схиртладзе,  С. Н. Григорьев, В. П. Борискин. – Старый Оскол : ТНТ, 2012. – 571 с.

9.  Амалицкий  В.  В.  Деревообрабатывающие  станки  и  инструменты  /  В.  В.  Амалицкий, В. В. Амалицкий. – М. : ИРПО: Издательский центр «Академия», 2002. – 400 с.

10. Левадный В. С.  Обработка  дерева на  станках. Практическое пособие  /  В.  С. Левадный, Ю. М. Черный. – М. : Аделант, 2007. – 384 с.

11. Микитянский В. В. Точность приспособлений в машиностроении / В. В. Микитянский. – М. : Машиностроение, 1984. – 128 с.

12. Everything Woodworking [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pinterest. com/sleepydogwood/1-everything-woodworking.

 

Завантажити