ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ РІЗНОГО ДІАМЕТРА

УДК:621.923

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-86-93

Автор:

,

Кальченко Дмитро Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження.  У верстатобудуванні, автомобілебудуванні, сільськогосподарському машинобудуванні,  виробництвах, де  необхідне забезпечення високої точності поверхонь деталей з різними діаметрами торців, потрібно дотримуватися високих вимог до якості, що висуваються до геометричних розмірів, шорсткості та точності формоутворення. 

Постановка проблеми.  Шліфування торцевих поверхонь деталей з різними діаметрами торців, здійснюються  на двосторонніх торцешліфувальних верстатах. Питома вага шліфування в загальній трудомісткості механічної обробки постійно зростає і на сучасному етапі становить в верстатобудівної промисловості близько 30 %, в автомобільній промисловості понад 38 % загальної трудомісткості обробки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  На двосторонніх торцешліфувальних верстатах фірми Saturn (Німеччина) виконується обробка круглих торців деталей із круговою подачею в зону обробки. Використовуються абразивні круги без калібруючих ділянок, що вимагає багатопрохідну обробку для отримання необхідної точності, що знижує продуктивність шліфування. Недоліком способу є те, що не розглядається обробка деталей із різними діаметрами торців.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.  Потрібно здійснити підвищення ефективності обробки деталей, завдяки вдосконаленню способів двостороннього шліфування торців штовхачів із різними діаметрами орієнтованими профільованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками та без них, а також обертання чи не обертання оброблювальної деталі на калібруючій ділянці, не менше одного оберту.

Постановка завдання.  Підвищення точності обробки кінцевих поверхонь деталей різного діаметра зі шліфувальними кругами досягається тим, що формування кінців меншого діаметра здійснюється за допомогою максимального діаметра плоского кінця одного кола, а формування торцева поверхня більшого діаметра – калібрувальна секція другого кола, довжина якої дорівнює діаметру більшого кінця й наповнена алмазним олівцем, який рухається вздовж радіуса, який збігається з радіусом розташування осі частин у подавальному барабані.

Виклад основного матеріалу.  Для забезпечення обробки деталей за один прохід та необхідної точності обробки, при великосерійному та масовому виробництві використовується спосіб шліфування орієнтованими кругами з калібруючими ділянками з одностороннім розташуванням торців  одного діаметра. Калібруючі ділянки при цьому робляться різної довжини, залежно від діаметра, відповідно більшого та меншого. 

Висновки відповідно до статті.  Запропонована універсальна методика практичного використання моделі точності формоутворення торців деталей різних діаметрів, орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками та без них. Представлений спосіб спрощує правку шліфувального круга. Не потребує спеціальної правки, дозволяє використовувати штатну правку. 

Ключові слова:

шліфування; кінці різних діаметрів; штовхачі; орієнтовані шліфувальні круги; калібрувальні секції.

Список використаних джерел:

1.  Saturn.  Торцевое  шлифование  спаренными  шлифовальными  кругами:  [Журнал  для клиентов  фирмы  «Junkermaschinen»]  /  Erwin  Junker:  Maschinenfabric  Gmbh,  Junkerstraβe  2. Postfach 25. D 77787. – Nordrash, Germany, 2005 – 8 с.

2.  Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали : монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Издание 2-е, дополненное. – Чернигов : ЧНТУ, 2015. – 504 c.

3.  Деклараційний  патент  України  на  винахід  (корисну  модель),  №10636В24ВМКл5/04. Спосіб  одночасного  шліфування  двох  торців  циліндричних  деталей  /  Кальченко В. В.,  Жадан О. В. ;  заявник  та  патентовласник  Кальченко В. В.,  Жадан О. В.  – №  u200505125  ;  заявл. 30.05.05; опубл. 15.11.05, Бюл. № 1. 

4.  Венжега В. І. Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / В. І. Венжега ; Харківський політехнічний інститут. – Х., 2009. – 214 с.

5.  Дослідження процесу шліфування торців орієнтованих деталей профільованими кругами / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, О. С. Слєднікова // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2016. – № 4. – С. 72–82. 

6.  Теоретичне та експериментальне дослідження  процесів знаття припуску, зносу кругів, точності формоутворення та теплонапруженності під час шліфування  торців деталей / В. I. Кальченко, В. I. Венжега, О. С. Слєднікова, Д. В. Кальченко // Вісник Чернігівського національного технологічного університету. Серія: Технічні науки: науковий журнал.– 2016.– № 4 (6). – С. 25-34.

7.  Филимонов  Л.  Н.  Плоское  шлифование  /  Л.  Н. Филимонов.  –  Л.  :  Машиностроение, 1985. – 109 с.

8.  Лавриненко В. И. Конкурентоспособность и технический уровень шлифовальных кругов из СТМ / В. И. Лавриненко, А. А. Шепелев, А. Е. Дуброва // Високі технології в машинобудуванні. – Харків, 2003. – Вип. 1(6). – С. 179–186.

9.  Лурье Г. Б. Шлифование металлов / Г. Б. Лурье. – М. : Наука, 1970. – 172 с.

10.  Єрошенко А. М. Дослідження процесу двостороннього шліфування торців циліндричних деталей орієнтованими кругами з калібруючими ділянками / А. М. Єрошенко, Д. В. Кальченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали конференції. – Чернігів, 2018. – Т. 1. – С. 183–185.

Завантажити