МЕТОД ДІАГНОСТИКИ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНОГО АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

УДК:004.9

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-142-150

Автор:

Башинська Ольга Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Камак Юрій Олександрович , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033, Україна)

Нестеренко Сергій Олександрович,

Мова статті: українська

Анотація:

 Актуальність теми дослідження.  Перспективним напрямком розвитку програмно-апаратних засобів техніч-ного діагностування є використання в їх складі інтелектуальних компонентів. Відомі засоби технічного діагностування орієнтовані на вирішення окремих вузькоспеціалізованих діагностичних задач і не забезпечують достатнього рівня універсальності, тому проблема підвищення ефективності діагностування за рахунок розробки та вдоскона-лення інтелектуальних засобів є актуальною і потребує подальших досліджень. Також актуальним є дослідження впливу різних факторів на роботу компонентів системи керування безпілотного авіаційного комплексу.

 Постановка проблеми.  Сучасні системи керування безпілотним авіаційним комплексом є складними комплексами, в яких відбувається тісна взаємодія різнотипових підсистем. Використання БпАК у високотехнологічних сферах вимагає забезпечення високого рівня надійності функціонування СК БпАК та її компонентів. Одним із засобів підвищення надійності роботи є розробка і впровадження ефективних програмно-апаратних засобів діагностування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Нині в умовах глобальної автоматизації пристроїв та їх комплексів, питання пошуку несправностей за допомогою автоматизованих систем із кожним днем стає все більш актуальним. Пристрої та їх комплекси стають більш складними та потребують більш глибокої деталізації при пошуку несправно-стей. Саме тому це питання звернуло увагу на себе багатьох науковців. Так, наприклад, Є. В. Нікітенко неодноразово звертав увагу на вивчення проблем автоматизованого пошуку несправностей в електронних приладах [1; 2]. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.  Розробка науково обґрунтованої методології технічної діагностики елементів системи керування БпАК.

Постановка завдання.  Розробка методу діагностування компонентів СК БпАК на базі узагальненої матема-тичної моделі програмно-апаратного пристрою діагностики. 

Виклад  основного  матеріалу.  Для  проведення  технічної  діагностики  компонентів  системи  керування  БпАК пропонується метод, що розглядає кожен елемент СК БпАК у вигляді орієнтованого графа причинно-наслідкових зв’язків. Розроблено алгоритм програмного компонента діагностичної системи СК БпАК. 

Висновки відповідно до статті.  Сформульовано та надано математичний опис методу технічної діагности-ки елементів СК БпАК. Наведено алгоритм програмного компонента діагностичної системи СК БпАК.

Ключові слова:

безпілотні літальні апарати; безпілотні авіаційні комплекси; система керування БпАК; надій-ність; діагностування.

Список використаних джерел:

 
 
 
 
 
 
 

1. Нікітенко Є. В. Автоматизована система діагностики комплексу електронно-променевого зварювання  /  Є.  В.  Нікітенко  //  Вісник  Національного  авіаційного  університету.  –  2013.  – № 2 (55). – С. 157–162.

2. Нікітенко Є. В. Метод пошуку несправностей в складних електронних приладах з урахуванням зовнішніх факторів / Є. В. Нікітенко // Математичні машини і системи. – 2014. – № 1. – С. 70–79.

3. Енциклопедія сучасної України : в 25 т. / гол. редкол. I. М. Дзюба та iн. – К., 2005.  – Т. 4. – 699 с.

4.  Czichos  H.  Technical  Diagnostics:  Principles,  Methods,  and  Applications  /  H.  Czichos  // NCSLI  Measure:  The  Journal  of  Measurement  Science.  –  2014.  –  Vol.  9.  –  Issue  2.  –  Рр.  32-40. DOI: https://doi.org/10.1080/19315775.2014.11721681.

5. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения: монография : [в 4 т.]. Т.  4.  Методология  исследования  сложных  систем  военного  назначения  /  С.  В.  Лапицкий, А. В. Кучинский, А. И. Сбитнев [и др.] ; ред.: С.В. Лапицкий. – К., 2013. – 477 c.

6. Covert Drone War: The Bureau of Investigative Journalism [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones.

7. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Х. Кормен, Ч. И. Лейзерсон, Р. Л. Ривест, К. Штайн. – 3-е издание. – М. : Вильямс, 6. Covert Drone War: The Bureau of Investigative Journalism [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones.

7. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Х. Кормен, Ч. И. Лейзерсон, Р. Л. Ривест, К. Штайн. – 3-е издание. – М. : Вильямс, 2013. – 1328 с.

 

Завантажити