МОДЕЛЮВАННЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

УДК:621.316

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-189-195

Автор:

Лежнюк Петро Дем’янович , Вінницький національний технічний університет (вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна)

Гунько Ірина Олександрівна , Вінницький національний технічний університет (вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна)

Малогулко Юлія Володимирівна , Вінницький національний технічний університет (вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна)

Котилко Ірина Вадимівна , Вінницький національний технічний університет (вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна)

Крот Людмила Русланівна, Вінницький національний технічний університет (вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку розосередженого генерування в Україні свідчать про стрімке зростання генерованих потужностей електричними станціями, які використовують відновлювану енергію. Більшість розвинених країн поступово відмовляються від використання викопного палива та все більше коштів інвестують у «зелену» енергетику. Тому є потреба детального дослідження умов роботи розосереджених джерел генерування через їхню нестабільність, а також процесів, що виникають у розподільних електричних ме-режах із різнотипними розосередженими джерелами енергії. Постановка проблеми. У процесі виробництва електричної енергії джерелами розосередженого генерування в зв’язку зі зростанням їх кількості виникають ситуацій, коли декілька відновлюваних джерел енергії працюють лише на одну систему шин. Таким чином, такі розподільні мережі набувають рис локальної електроенергетичної системи, що ускладнює процес керування такими системами, а також виникає проблема з електропостачанням споживачів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій свідчить про те, що в літературних джерелах більше уваги приділяється або дослідженню режимів роботи сонячних станцій, або малих гідроелектростанцій. Проте майже не приділено уваги дослідженню їхній сумісної роботи. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дуже мало робіт присвячено дослідженню сумісної роботи різнотипних джерел розосередженого генерування в локальних електричних системах. У зв’язку з цим майже не досліджено їх вплив на розподільні електричні мережі та на енергосистему загалом. Постановка завдання. У статті розглянуто вплив асинхронних генераторів на малих гідроелектростанціях на режими роботи розподільних електричних мереж, а також досліджено процеси, які виникають у локальних енергосистемах із різнотипними розосередженими джерелами енергії. Виклад основного матеріалу. На основі результатів дослідження розроблено комп’ютерну модель такої системи в програмному середовищі PS CAD. До центру живлення було приєднано дві сонячні станції та одну малу гідроелектростанцію з асинхронним генератором. Проведено моделювання двох режимів роботи: сумісної роботи малої гідроелектростанції, двох сонячних електростанцій та центру живлення; сумісної роботи малої гідроелектростанції, двох сонячних електростанцій та із відключеним центром живлення. Висновки відповідно до статті. У результаті комп’ютерного моделювання показано, що у випадку аварійного відключення централізованого електропостачання за допомогою увімкнення малої гідроелектростанції з асинхронним генератором можна відновити роботу сонячних електростанцій, а таким чином частково або повністю відновити електропостачання споживачів.

Ключові слова:

локальна енергосистема; джерела розосередженого генерування; PS CAD; електропостачання.

Список використаних джерел:

1. Lezhnyuk P.  Optimal  control of  distributed  sources  of  energy  in the local  electrical  system / P. Lezhnyuk,  V. Kulik, О. Kovalchuk // Proceedings  of the Institute of Electrodynamics  of NAS of Ukraine. Collected works. Special Issue. Part 1. – 2011. – P. 48–55. 

2. Інтеграція поновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі сільських регіонів  /  В. В. Козирський,  Ю. І. Тугай,  В. М. Бодунов,  О. В. Гай  //  Технічна  електродинаміка.  – 2011. – № 5. – С. 63–67.

3. Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems / P. Lezhniuk, V. Kulyk, O. Burykin, O. Rubanenko, Yu. Malogulko. – Vinnitsa: VNTU, 2018. – 124 p. 

4. Fundamentals of PSCAD and General Applications [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nayakcorp.com/Getting_Started42.ppt.

5. Макаренко В. Программная среда моделирования энергосистем PSCAD / В. Макаренко // Моделирование радиоэлектронных устройств.– 2013. – № 11. – С. 44–48.

6. Лежнюк П.  Д.  Вплив  інверторів СЕС  на  показники  якості  електричної  енергії  в  ЛЕС  / П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко,І. О.Гунько // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. − 2015. − № 2. – С. 134−145.

 

 

Завантажити