ДОСВІД ЗАКРІПЛЕННЯ СЛАБКОЇ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТУ ВЕРТИКАЛЬНИМИ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ҐРУНТОЗМІШУВАННЯ

УДК:624.15

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-290-296

Автор:

Корнієнко Микола Васильович , Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

Жук Вероніка Володимирівна , Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

Абед Самар Фаріс ,

Чегодаєв Ігор Сергійович, ZIM Capital Group (пров. Охтирський, 7, м. Київ, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Більшість будівельних майданчиків в Україні мають ґрунтові умови, створені слабкими ґрунтами. Постійне прагнення до економії інженерних рішень потребує використання нових конструктивних рішень при будівництві на слабких ґрунтах. Постановка проблеми. Останніми часом популярність набуває новий спосіб закріплення фундаменту за допомогою технології ґрунтозмішування. У процесі буріння відбувається руйнування природного ґрунту й перемішування з цементним розчином. У результаті твердіння суміші утворюється твердий ґрунтоцементний елемент. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Раніше виконувалися в лабораторних умовах дослідження міцності ґрунтоцементних вертикальних елементів залежно від вмісту цементу, співвідношення «ґрунт–цемент», водно-цементного співвідношення в суміші, властивостей глинисто-цементних добавок. Для попередньої оцінки ефективності закріплення фундаменту з використанням технології ґрунтозмішування було виконано числове моделювання. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Використання слабких ґрунтів як основи фундаментів будівель та споруд має розглядатися з урахуванням можливого руйнування їхньої структури та розвитку неоднорідної деформації. Постановка завдання. Виконати оцінювання ефективності закріплення фундаментів будівлі на прикладі реального будівельного майданчика. Виклад основного матеріалу. На практиці закріплення основи виконувалося на будівельному майданчику в м. Києві. У статті представлені досвідні дані про закріплення слабкого ґрунту основи фундаментів. Зміцнення основи виконувалося вертикальними ґрунтоцементними елементами з використанням технології ґрунтозмішування. Висновки відповідно до статті. При призначенні конструктивних рішень при будівництві на слабких ґрунтах необхідно глибоко вивчати властивості ґрунтів з урахуванням їх змін у перспективі та внаслідок можливого закріплення, а також контролювати ефективність застосованих заходів за допомогою моніторингу. Застосування технології фіксації основи на експериментальному майданчику дало змогу знизити вартість фундаментних конструкцій до 20 %. слабка основа; ґрунтоцемент; технологія ґрунтозмішування; фіксація основи; моніторинг.

Ключові слова:

слабка основа; ґрунтоцемент; технологія ґрунтозмішування; фіксація основи; моніторинг.

Список використаних джерел:

1. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. – М., 2012. – 135 с.

2. Малинин А. Г. Струйная цементация грунтов : монография / А. Г. Малинин. – М. : Строй-издат, 2010. – 226 с.

3. Abed S. F. Use of bentonite clay solution to fixing sandy soil / S. F. Abed, M.V. Kornienko // Основи  та  фундаменти  :  міжвідомчий  науково-технічний  збірник.  –  К.  :  КНУБА,  2015.  – Вип. 37. – С. 410–414.

4.  Корниенко  Н.  В.  О  лабораторном  исследовании  свойств  грунтоглиноцементной  смеси, используемой для закрепления песков / Н. В. Корниенко, С. Ф. Абед // Основи та фундаменти : міжвідомчий науково-технічний збірник. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С. 116–221.

5. Корнієнко М. В. Напружений стан ґрунової основи фундаменту, підсиленого ґрунтогли-ноцементними палями, за результатами числового моделювання / М. В. Корнієнко, В. В. Жук, С. Ф. Абед // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / Полт-НТУ ім. Юрія Кондратюка. – 2016. – Вип. 1 (46). – С. 147–152.

6.  Characteristics  of  manmade  stiff  grounds  improved  by  drill-mixing  method  /  Zotcenko  N., Vynnykov Yu., Lartseva I. [et al.] // Proc. of 15th European Conf. on Soil Mechanics and Geotech-nical Engineering. Amsterdam: IOS Press. – 2011. Рp. 1097–1102.

7.  Zotsenko  N.  Soil-cement  piles  by  boring-mixing  technology  /  N.  Zotsenko,  Yu.  Vynnykov, V. Zotsenko  //  Energy,  energy  saving  and  rational  nature  use.  –  Oradea  University  Press,  2015.  – Рp. 192–253.

 

Завантажити