МОДЕЛЬ МІЖРІВНЕВОГО БАЛАНСУ: АГРЕГАТНА ФОРМА.

УДК:311+512

DOI:10.25140/2411-5363-2018-3(13)-96-104

Автор:

,

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Синтезування моделі міжрівневого балансу в агрегатній формі є актуальним науковим завданням кількісної оцінки керованої зміни структури об’єкта.

Постановка проблеми. Модель, синтезована лише у значеннях чисельності міжрівневих пересувань одиниць об’єкта, не дає уявлення про наслідки керуючого впливу щодо ознаки, вимірюваної в цих одиниць у шкалі відношень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для простої балансової моделі автором вже запропонована система неагрегованих показників міжрівневого балансу та сформульовані їх взаємозв’язки.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Це – агрегатна форма моделі міжрівневого балансу.

Постановка завдання. Синтезувати модель міжрівневого балансу, складові якої виражені у значеннях вимірюваної ознаки й чисельності міжрівневих пересувань одиниць об’єкта.

Виклад основного матеріалу. Агрегатна форма моделі ґрунтується на таких складових балансу, як рівневі (позарівневі) втрати та рівневе (позарівневе) поповнення об’єкта щодо ознаки, вимірюваної в його одиниць у шкалі відношень на певному рівні (поза рівня) у станах «після» і «до» зовнішнього впливу. Ці складові визначають рівневу структуру об’єкта та структуру руху його одиниць і пояснюють наслідки керуючого впливу на різних рівнях їх систематизації в моделі. Узагальнене співвідношення балансу, яке формалізує в агрегатній формі результат впливу, характеризує загальні втрати або поповнення об’єкта.

Висновки відповідно до статті. Агрегатна форма моделі міжрівневого балансу дозволяє сформувати систему відповідних показників і оцінити ефективність керуючого впливу на структурований об’єкт.

Ключові слова:

агрегатна форма; балансова модель; втрати; міжрівневий рух; оборот; поповнення.

Список використаних джерел:

1. Орлов А. И. Прикладная статистика : учебник для вузов / А. И. Орлов. – М. : Экзамен, 2004. – 656 с.

2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / В. Е. Гмурман. – Изд. 9-е стереотипное. – М. : Высшая школа, 2003. – 479 с.

3. Статистика : підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 467 с.

4.  Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] : Лист Міністерства освіти і науки України від 26.02.2010 р. за № 1/9-119. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6810.

5.  Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) / Д. А. Новиков. – М. : МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.

6.  Методологічні основи формування вибіркових сукупностей для проведення органами Державної статистики України базових державних вибіркових обстежень населення (домогос-подарств) [Електронний ресурс] : Наказ Держкомстату України від 02.08.2005 р. № 223. – Ре-жим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

7.  Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологи и нейрохирургии / А. Н. Белова. – М. : Самарский дом печати, 2004. – 440 с.

8.  Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения [Электронный ресурс] : Межгосударственный стандарт, ГОСТ 27.310-95, группа Т51. – Режим доступу : http://docs.cntd.ru/document/gost-27-310-95.

9.   Дубягін О. Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експе-рименту : [монографія] / О. Б. Дубягін, О. М. Печко. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 260 с.

10.  Терехов Л. Л. Экономико-математические методы / Л. Л. Терехов. – М. : Статистика, 1968. – 360 с.

Завантажити