ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ ВОДО- ТА ВОЛОГОПОГЛИНАННЯ СУХОСТІЙНОЇ ДЕРЕВИНИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

УДК:674.038

DOI:10.25140/2411-5363-2018-3(13)-269-276

Автор:

Марченко Наталія Валентинівна , Національний університет біоресурсів і природокористування України, (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)м. Київ, Україна

Новицький Сергій Володимирович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)м. Київ, Україна

Зав’ялов Денис Лазарович , Національний університет біоресурсів і природокористування України, (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Протягом останніх років всихання хвойних деревостанів набули значних масштабів, що стало причиною зростання, отримуваних у процесі лісозаготівель, обсягів так званої «сухостійної» деревини, однією з ознак якої є ураження деревозабарвлюючими грибами. Тому виникло питання ефективного та раціонального використання такої деревини у промисловості. Дослідження показників водо- та вологопоглинання такої деревини сприятимуть пошуку раціональних шляхів її використання.

Постановка проблеми. Відсутність деревинознавчих характеристик сухостійної деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню показників водопоглинання і вологопоглинання сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) без ознак мікологічних уражень та всихання присвячено чимало наукових робіт, однак експериментальних даних щодо сухостійної деревини досить небагато.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутність даних щодо показників водо- та вологопоглинання сухостійної деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) з деревостанів різної давності всихання.

Постановка завдання. Завданням цієї роботи є дослідження кінетики водо- і вологопоглинання сухостійної деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.).

Виклад основного матеріалу. Визначення показників водо- та вологопоглинання проводили згідно з методикою ГОСТ 16483.19-72 та ГОСТ 16483.20-72 на зразках деревини, відібраної з хвойних деревостанів (сосна звичайна) давністю всихання від 1-го до 3-х років Київської та Житомирської областей, у порівнянні зі здоровою деревиною.

Висновки відповідно до статті. Підтверджено тенденцію до зростання показників водопоглинання та вологопоглинання зі збільшенням давності всихання деревини сосни звичайної.

Ключові слова:

Pinus sylvestris L.; давність всихання; деревинозабарвлюючі гриби; мікологічні ураження

Список використаних джерел:

  1. Боровиков А. М. Справочник по древесине: справочник / А. М. Боровиков, Б. Н. Уголев. – М. : Лесная пром-сть, 1989. – 296 с.
  2. Владимирова Е. Г. Влияние термической модификации на некоторые физико-механические свойства древесины сосны (Pinus sylvestris) / Е. Г. Владимирова // Вестник Московского государственного университета леса «Лесной вестник». – 2011. – № 5 (81). – С. 97–102.
  3. Горячев Н. Л. Микологически разрушенная древесина как сырье для композиционных пластиков и декоративных изделий : дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.21.05 / Горячев Никита Леонидович ; Московский государственный университет леса. – М., 2015. – 151 с.
  4. ГСССД 69-84. Древесина. Показатели физико-механических свойств малых чистых образцов. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 30 с.
  5. Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zt-lis.gov.ua/pres-sluzhba/novina/article/chomu-ginut-sosnovi-lisi.
  6. Исследование поражения микроскопическими грибами образцов из сосны и LVL / С. И. Миронова, М. Б. Москалев, А. Л. Ковжина, Т. А. Серова // Вестник гражданских инженеров. – 2015. – № 1 (48). – С. 145–152.
  7. Кисельова А. В. Изменение водопоглощения древесины ядра сосны, повреждённой пожаром / А. В. Кисельова, Н. А. Пронин // Материалы «АННИ XXI века». – 2016. – № 5, ч. 2. – С. 287–290.
  8. Мєшкова В. Сосна всихає. Хто винен – нематоди, гриби чи жуки? [Електронний ресурс] / В. Мєшкова // Всеукраїнський журнал «Лісовий вісник». – 2016. – № 2 (53). – Режим доступу : http://lisvisnyk.com.ua/%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0% B8%D1%85%D0%B0%D1%94-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0% B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-% D0%B3%D1%80%D0%B8-2.
  9. Серговский П. С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Технология деревообработки» / П. С. Серговский, А. И. Расев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Лесная пром-сть, 1987. – 360 с.
  10. Степина И. В. Взаимодействие с водой древесины сосны, модифицированной фенилборатами [Електронний ресурс] / И. В. Степина, О. А. Кляченкова // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. – 2013. – Вып. 4 (29). – Режим доступу : http://vestnik.vgasu.ru/attachments/ StepinaKlyachenkova-2013_4(29).pdf.

Завантажити