АНІМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОЦИЛІНДРІВ ТА ПНЕВМОКАМЕР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

УДК:621.9.06

DOI:10.25140/2411-5363-2018-4(14)-34-40

Автор:

Пасов Геннадій Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Венжега Володимир Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Сучасна освіта має бути яскравою, чіткою, швидкою й дешевою. Використання анімаційного моделювання і дає змогу досягти цього.

Постановка проблеми. Освіта є основою будь-якого суспільства. Нині в процесі вивчення різноманітних навчальних дисциплін використовується багато джерел різноманітної інформації: підручники, посібники, журнали, Інтернет. У сучасних умовах широкі можливості відкриває використання в навчальному процесі персональних комп’ютерів (ПК) і високоінтелектуальних програмних продуктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно при засвоєнні будь-якої навчальної дисципліни студент повинен вивчити її на лекціях, лабораторних та практичних заняттях. Але при цьому як методичний наочний матеріал використовуються, здебільшого, ілюстрації зовнішнього вигляду, будови та конструкції різноманітних механізмів у вигляді двовимірних статичних схем елементів. Саме використання ПК та відповідних програмних продуктів і дає змогу вдосконалити навчальний процес (та освіту загалом), надаючи йому інтенсивності та інтерактивного змісту.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Для вдосконалення навчального процесу необхідно запропонувати анімаційні моделі для створення прямолінійного поступального руху за допомогою гідроциліндрів та пневмокамер.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є демонстрація можливостей анімаційного моделювання прямолінійного поступального руху механізмів за допомогою гідроциліндрів та пневмокамер.

Виклад основного матеріалу. У Чернігівському національному технологічному університеті (ЧНТУ) на кафедрі «Автомобільний транспорт та галузеве машинобудування» для вивчення навчальних дисциплін «Підйомно-транспортне обладнання і роботи», «Спеціалізований рухомий склад автотранспортних і вантажно-розвантажувальних машин», «Обладнання та транспорт механоскладальних цехів», «Промислові роботи», «Металообробне обладнання» розроблено навчальні продукти: «Анімація роботи гідроциліндрів для створення прямолінійного поступального руху» та «Анімація роботи пневмокамер для створення прямолінійного поступального руху». Анімація розроблена для лабораторій «Промислові роботи» з реальними роботами: МП-11, М10П, М20П, РМ-01 та «Металообробне обладнання».

Висновки відповідно до статті. Запропоновані програмні продукти дозволяють зробити процес навчання більш яскравим, наочним та дешевим. Запропоновані програмні продукти мають деяке обмеження, зокрема відсутня можливість інтерактивного керування цими механізмами. Тому перспективним напрямком подальших досліджень є створення візуалізації впливу конструктивних та експлуатаційних параметрів на роботу механізмів.

 

Ключові слова:

анімація; моделювання; гідроциліндр; пневмокамера; прямолінійний; поступальний рух.

Список використаних джерел:

1. Бочков В. М. Обладнання автоматизованого виробництва: навчальний посібник / В. М. Бочков, Р. І. Сілін. – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – 380 c.

2. Грабченко А. И. 3D моделирование алмазно-абразивных инструментов и процессов шлифования: учебное пособие / А. И. Грабченко, В. Л. Доброскок, В. А. Федорович. – Х. : НТУ «ХПИ», 2006. – 364 с.

3. Маров М. Н. Энциклопедия 3ds max 8 (+CD). – СПб. : Питер, 2010. – 1388 с.

4. Горелик А. Г. Основы моделирования и визуализации в 3ds max (в упражнениях). – СПб. : Питер, 2011. – 398 с.

5. Аббасов И. Б. Компьютерное моделирование в промышленном дизайне. – СПб. : Питер, 2013. – 92 с.

6. Артеменко Р. Ю. Анімаційне моделювання та визначення динамічних характеристик роботи коробки швидкостей верстату ИР-320 / Р.Ю. Артеменко // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі». – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 11–13.

7. Воскобойникова Ю. В. Особливості проектування приводів головного руху верстатів з використанням CAD/CAM/CAE / Ю. В. Воскобойникова, А. Г. Рудник // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі». – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 15–17.

8. Михальченко Д. О. Анімаційне моделювання храпових механізмів для створення обертального переривчастого руху / Д. О. Михальченко // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі». – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 22–23.

9. Пасов Г. В. Анімаційне моделювання механізмів для створення реверсивного, обертального руху / Г. В. Пасов, В. І. Венжега, А. В. Рудик // Технічні науки та технології: науковий журнал. – 2016. – № 1 (3). – С. 60–65.

10. Пасов Г. В. Анімаційне моделювання рейкових та черв’ячно-рейкових передач для створення прямолінійного поступального / Г. В. Пасов, О. С. Слєднікова, А. В. Кологойда // Технічні науки та технології: науковий журнал. 2017. – № 4 (10). – С. 27–32.

Завантажити