АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ НАНОЧАСТИНОК

УДК:629.735

DOI:10.25140/2411-5363-2018-4(14)-169-177

Автор:

Волканін Євген Євгенійович , Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ (вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, 39605, Україна).

Бойко Сергій Миколайович, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ (вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, 39605, Україна).

Городній Олексій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Борисенко Оксана Миколаївна , Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ (вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, 39605, Україна).

Димерець Андрій Віталійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Актуальним науково-практичним завданням є розробка автоматизованої системи управління сепаратора, з метою точного підтримання режимних параметрів.

Постановка проблеми. Головна мета цієї роботи полягає в розробці методів контролю магнітних і режимних параметрів системи магнітної сепарації за фракціями наночастинок у ліпідних оболонках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для магнітного поділу магнітно-сприйнятливих частинок (молекул, колоїдних частинок) у потоці рідини застосовується технологія Mаgnеtiс Split-flоw thin Frасtiоnаtiоn (SPLITT) [9]. SPLITT – технологія магнітної сепарації в тонких каналах (<0,5 мм) з розсікачем потоків, орієнтованих перпендикулярно магнітному полю. Удосконалення технології поділу можливо шляхом заміни магнітної системи, традиційної для SPLITT, магнітною системою, яка використовується у ферогідростатичних сепараторах, з більшою областю однорідного градієнта в робочому проміжку.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Виробництво нанопрепарату для цільової доставки лікарських засобів і візуалізації (діаметр магнітних наночастинок 20…80 нм) передбачає виділення із вихідного препарату наночастинок середньої фракції. Існуючі на сьогодні магнітні методи сепарації не дозволяють цього зробити. Одним із рішень є удосконалення магнітної системи Фарадея, з метою отримання великої області однорідного градієнта магнітного поля в робочому проміжку. Це дає можливість розмістити в зазначеній області сепараційний канал, конструкція якого дозволяє розділити вихідний препарат на три фракції.

Розроблена магнітна система, яка створює в робочій області високоградієнтне магнітне поле, яке впливає на траєкторії руху магнітних наночастинок, що рухаються в потоці рідини в сепараційному каналі. Також розроблена конструкція сепараційного каналу, яка дозволяє розділяти потоки рідини, які несуть наночастинки різних фракцій. Запропонована система призначена розділяти вихідний нанопрепарат на наступні фракції: дрібні наночастинки з розміром магнітного ядра 20 нм і менше (у тому числі порожні ліпідні оболонки); середні наночастинки (діаметр ядра 20...80 нм); великі наночастинки (діаметр ядра 81…100 нм). На сьогодні завдання полягає у створенні методів розрахунку автоматизованої системи, що забезпечить необхідні магнітні й режимні параметри сепараційної системи.

Мета дослідження. Метою цієї роботи є розробка методів моніторингу магнітних та режимних параметрів системи магнітної сепарації для фракцій наночастинок у ліпідних оболонках.

Виклад основного матеріалу. Для поділу наночастинок фракціями необхідно, щоб частинки різних розмірів рухалися вздовж різних траєкторій під дією магнітних та гідродинамічних сил. На траєкторію частинок впливає її розмір, магнетизація та градієнт поля. Щоб максимізувати відхилення намагнічених частинок від спрямування потоку випарного продукту, конструкція системи розділення передбачає генерацію магнітної сили, напрямок якої перпендикулярний напрямку потоку відокремленого продукту. Для забезпечення необхідних експлуатаційних параметрів процесу поділу пропонується використовувати автоматизовану систему керування з використанням нейроконтролера.

Висновки відповідно до статті. Розроблена система сепарації дозволяє розділяти фракції наночастинок у потоці рідини, що підтверджується чисельним моделюванням. Без застосування автоматизованої системи управління режимними параметрами процесу магнітної сепарації неможливо забезпечити поділ фракцій наночастинок, оскільки навіть незначне відхилення від розрахункових параметрів призведе до спотворення профілю швидкостей рідини. Одним із найбільш перспективних підходів реалізації автоматизованого управління є застосування нейроконтролера. Подальша робота в зазначеному напрямку буде полягати у формуванні алгоритму управління на базі нейроконтролера. Підтвердженням достовірності отриманих методів будуть результати експериментальних досліджень.

Ключові слова:

магнітна сепарація; магнітна наночастинка в ліпідній оболонці; магнітна система Фарадея; високоградієнтне магнітне поле; нейроконтролер; автоматизована система управління.

Список використаних джерел:

  1. Анализ силового воздействия высокоградиентного магнитного поля на магнитные наночастицы в потоке жидкости / Кириленко А. В., Чехун В. Ф., Подольцев А. Д. и др. // Доповiдi Національної академiї наук України. – 2010. – № 9. – C. 162–172.
  2. Briаn Dеnnis Plоuffе (2011). Mаgnеtiс pаrtiсlе bаsеd miсrоfluidiс sеpаrаtiоn оf саnсеr сеlls frоm whоlе blооd fоr аppliсаtiоns in diаgnоstiс mеdiсinе (Chеmiсаl Enginееring Dissеrtаtiоns). Nоrthеаstеrn Univеrsity, Dеpаrtmеnt оf Chеmiсаl Enginееring.
  3. Edwаrd P. Furlаni Mаgnеtiс Biоtrаnspоrt: Аnаlysis аnd Аppliсаtiоns / P. Edwаrd // Mаtеriаls. – 2010. – № 3. – Рр. 2412–2446.
  4. Движение магнитных наночастиц в потоке жидкости при наложении постоянного магнитного поля / Кириленко А. В., Чехун В. Ф., Подольцев А. Д. и др. // Доповiдi Національної академiї наук України. – 2012. – № 2. – C. 186–195.
  5. Mеdiсаl аppliсаtiоn оf funсtiоnаlizеd mаgnеtiс nаnоpаrtiсlеs. Rеviеw / Itо А., Shinkаi M., Hоndа H. аnd Kоbаyаshi, T. // J. Biоsсiеnсе Biоеnginееring. – 2005. – № 1 (100). – Рр. 1–11.
  6. Магнитные наночастицы : методы получения, строение, свойства / Губин С. П., Кокшаров Ю. А. , Хомутов Г. Б., Юрков Г. Ю. // Успехи химии. – 2005. – № 74. – C. 539–574.
  7. Волканін Є. Є. Магнітна система з постійним градієнтом для сепарації наночастинок за фракціями / Є. Є. Волканін // Вісник НТУ «ХПІ». –2013. – № 15 (988). – С. 122–130.
  8. Загирняк М. В. Сепарация наночастиц по фракциям с использованием магнитной системы Фарадея / Загирняк М. В., Волканин Е. Е. // Известия вузов. Электромеханика. – 2014. – № 4. – С. 30–34.
  9. Hwеiyаn Tsаi. Аnаlytiсаl аnd prеpаrаtivе аppliсаtiоns оf mаgnеtiс split-flоw thin frасtiоnаtiоn оn sеvеrаl iоn-lаbеlеd rеd blооd сеlls / Hwеiyаn Tsаi, Ying S. Fаng, Bоr Fuh C.  // BiоMаgnеtiс Rеsеаrсh аnd Tесhnоlоgy. – 2006. – № 4. – Рр. 1–7.
  10. Синчук О. Н. Нейронные сети и управление процессом управления электроснабжением объектов от комбинированных электрических сетей / Синчук О. Н., Бойко С. Н. //Технiчна електродинамiка. – 2014. – №. 5. – С. 53-55.

Завантажити