КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ГВИНТОВИХ КАНАВОК СВЕРДЕЛ

УДК:621.9

DOI:10.25140/2411-5363-2019-1(15)-106-114

Автор:

Майданюк Сергій Володимирович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Ковальова Любов Іванівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

 

Актуальність теми дослідження. Високі експлуатаційні характеристики свердла (точність оброблення, стійкість, надійність відведення стружки) забезпечуються точним розрахунком інструменту другого порядку. Тому розробка ефективних методик та алгоритмів профілювання є актуальною та становить практичну цінність.

Постановка проблеми. Розвиток методів профілювання, які повинні забезпечувати вирішення завдань профілювання на сучасному науково-технічному рівні, у найкоротші терміни при економії ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, зокрема й методи геометричного твердотільного моделювання процесу формоутворення гвинтових поверхонь.

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Підвищення точності графічних методів профілювання, за рахунок використання сучасного інструментального середовища універсальних CAD-систем.

Постановка завдання. Вдосконалення методики профілювання дискових інструментів, розробка алгоритму комп’ютерного моделювання процесу формоутворення стружкової канавки свердла.

Виклад основного матеріалу. Пряма та зворотна задачі профілювання дискового інструменту вирішені за допомогою типових операцій поверхневого та твердотільного моделювання універсальної CAD-системи.

Висновки відповідно до статті. Розроблено алгоритми та параметричну 3D модель процесу формоутворення гвинтової стружкової канавки спіральних свердел дисковими інструментами, які дозволяють вирішувати пряму та зворотну задачі профілювання, визначати можливі вихідні інструментальні поверхні при варіюванні параметрів встановлення, прогнозувати похибки профілювання.

Ключові слова:

профілювання; дисковий інструмент; стружкова канавка; гвинтова поверхня; CAD-система.

Список використаних джерел:

1. Родин П. Р. Металлорежущие инструменты. Киев: Вища школа, 1986. 400 с.

2. Родин П. Р. Основы проектирования режущих инструментов. Киев: Вища школа, 1990. 424 с.

3. Родін П. Р., Равська Н. С., Ковальова Л. І., Родін Р. П. Різальний інструмент у прикладах і задачах: навчальний посібник. Киев: Вища школа, 1994. 294 с.

4. Лашнев, С. И., Юликов, М. И. Проектирование режущей части инструмента с применением ЭВМ. Москва: Машиностроение, 1980. 208 с.

5. Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов: учебное пособие для вузов / Кирсанов Г. Н. та ін. Москва: Машиностроение, 1986. 288 с.: ил.

6. Ковалева Л. И. Разработка численных методов профилирования фасонных фрез: дис. канд. техн. наук / Киевский политехнический институт. Киев, 1988. 243 с.

7. Петухов Ю. Е. Профилирование режущих инструментов в среде Т-FLEX CAD-3D. Вестник машиностроения. 2003. № 8. С. 67–69.

8. Люлько В. Н. Методика поверхностного геометрического моделирования дисковых фрез для изготовления винтовых поверхностей. Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2005. № 4. С. 46–47.

9. Ляшков А. А. Геометрическое и компьютерное моделирование формообразования поверхностей деталей: монография. Омск: ОмГТУ, 2013. 89 с.

10. Бржозовский Б. М., Захаров О. В. Автоматизированное проектирование дискового инструмента для обработки винтовых поверхностей. Труды XI Международной конференции «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта» CAD/CAM/PDM (Москва, 18–20 октября, 2011 г.). Москва: ИПУ, 2011. С. 182–184.

Завантажити