ПРОБЛЕМИ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

УДК:004.056.5

DOI:10.25140/2411-5363-2019-1(15)-145-151

Автор:

Усов Ярослав Юрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. У статті висвітлено проблеми захищеності інформаційного середовища, запропоновано аналіз низки звітів провідних організацій у сфері захисту інформації щодо загроз кібербезпеці за останній рік, сформульовано означення захищеного інформаційного середовища (ІС) та виділено його складові.

Постановка проблеми. Забезпечення захисту інтересів особи, суспільства та держави від зовнішніх і внутрішніх загроз, які стосуються питань кібербезпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток систем захисту інформації та забезпечення кібербезпеки загалом зробили провідні вітчизняні та закордонні науковці.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Значний обсяг накопичених у цій галузі знань, недостатньо дослідженою залишились проблеми захищеності інформаційного середовища.

Постановка завдання. Стратегія кібербезпеки України  має за мету створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства й держави.

Виклад основного матеріалу. Кіберпростір є інформаційним середовищем, яке функціонує за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, тобто сукупності інформаційних та телекомунікаційних систем, які в процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

Висновки відповідно до статті. Враховуючи існуючу останню аналітику щодо ризиків та загроз кібербезпеці, можна зробити висновок, що для забезпечення захисту інформації: за напрямками (технічний, інженерний, криптографічний та організаційний) та забезпечення захисту властивостей інформації (цілісність, конфіденційність, доступність), інструментальними оболонками ІС мають стати: апаратні, програмні, правові та апаратно-програмні засоби захисту інформації.

Ключові слова:

захищене інформаційне середовище; кібербезпека; захист інформації.

Список використаних джерел:

 1. Арский Ю. М., Гиляревский Р. С., Туров И. С., Черный А. И. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. Москва: ВИНИТИ, 1996. 489 с.
 2. ДСТУ 3396.2-97. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. [Чинний від 01.01.1998 р.]. URL: http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article? art_id=38934&cat_id=38836.
 3. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.
 4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-osnovnye-principy- obespecheniya-kiberbezopasnosti-ukrainy-prinyat-zakon.
 5. Про основи національної безпеки України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
 6. Інформаційне середовище. 2018. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.
 7. Петухова Л. Є., Співаковський О. В. До питання про трисуб’єктну дидактику. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2007. № 5 (61). С. 7–9.
 8. Селезньова О. М. Теоретико-методологічне трактування окремих засадничих категорій інформаційного права. 2019. URL: http://aphd.ua/publication-164.
 9. Стратегія кібербезпеки України: затверджена Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016.
 10. Cisco 2018. URL: https://www.cisco.com/c/uk_ua/products/security/security-reports.html.
 11. CSO from IDG. 2018. URL: https://www.csoonline.com/article/3153707/security/top-cybersecurity-facts-figures-and-statistics.html.
 12. ISO/IEC 27000. Серия стандартов. 2018. URL: https://intercert.com.ua/articles/regulatory-documents/210-iso-27000.
 13. PREY Nation. 2018. URL: https://preyproject.com/blog/en/24-cybersecurity-statistics-that-matter-in-2019.
 14. Varonis Global Data Risk. 2018. URL: https://info.varonis.com/hubfs/2018%20Varonis%20 Global%20Data%20Risk%20Report.pdf.

Завантажити