ВИКОРИСТАННЯ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МОЛОЧНІЙ СИРОВИНІ

УДК:637.07

DOI:10.25140/2411-5363-2019-1(15)-181-188

Автор:

Буяльська Наталія Павлівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Купчик Олена Юріївна, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, 14013, Україна)

Денисова Наталя Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Одними з найсильніших за дією та найбільш поширених хімічних забруднювачів харчових продуктів, зокрема молочних, є важкі метали. На сьогодні є нагальна потреба у визначені їх вмісту та пошуку шляхів зменшення ризиків, викликаних споживанням забрудненої продукції.

Постановка проблеми. Перерозподіл важких металів у ході технологічних процесів не завжди забезпечує отримання продуктів із безпечним рівнем токсичних металів, тому необхідним є підбір сорбентів та пошук оптимальних технологічних режимів детоксикації вихідної молочної сировини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішенню наукових та практичних питань, повязаних із моніторингом важких металів у харчових продуктах та розробкою способів їх елімінації, присвячені роботи багатьох відомих учених та практиків.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У літературних джерелах практично відсутні відомості про вміст важких металів у сухому молоці. У роботах, присвячених вибору сорбентів для детоксикації вихідної молочної сировини, не завжди враховано їхній вплив на вміст у молоці кальцію, білку, жиру тощо.

Постановка завдання. Мета роботи – визначити вміст важких металів у сухому молоці, проаналізувати шляхи їх надходження та на основі отриманих результатів розробити технологічні режими та способи детоксикації важких металів.

Виклад основного матеріалу. Наведені результати аналізу вмісту важких металів у сухому молоці. Запропоновані методи зниження концентрації Pb та Cd в молочній сировині з використанням сорбентів. Досліджений вплив сорбентів на якість сировини. Встановлено, що застосування поліфаму не впливає на органолептичні та основні фізико-хімічні показники молока. Визначений ступінь очистки молока-сировини від важких металів. Встановлені оптимальні умови процесу детоксикації поліфамом (температура, час експозиції сорбенту та його концентрація).

Висновки відповідно до статті. Проведені дослідження дозволяють використовувати молоко-сировину з підвищеним вмістом важких металів в подальшому виробництві молочних продуктів.

Ключові слова:

забруднення харчових продуктів; важкі метали; сорбенти; детоксикація; вольтамперометричний аналіз.

Список використаних джерел:

1. Димань Т. М., Мазур Т. Н. Безпека продовольчої сировини: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2011. 520 с.

2. Федорук Р. С., Ковальчук І. І. Біологічна цінність і якість молока в контексті техногенного забруднення природного середовища та екологічної безпеки. Біологія тварин. 2007. Т. 9, № 1-2. С. 10–19.

3. Детергенти сучасності: монографія / за ред. В. А. Бурлаки. Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2012. 652 с.

4. Романов Л. Важкі метали в молоці та продуктах його переробки. Тваринництво України. 2000. № 7-8. С. 19.

5. Кравців Р. Й., Буцяк Г. А. Сумісний вплив важких металів на організм тварин. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. 2008. Т. 10, № 2 (37). C. 3–8.

6. Buialska N., Denisova N., Kupchik E. Problem of accumulation of heavy metals in medicinal plants. Canadian scientific journal. 2015. Issue 2. Р. 13–19.

7. Кравців Р. Й. Продуктивність та обмін речовин у лактуючих корів за різного вмісту важких металів у раціонах. Вісник аграрної науки. 2004. № 1. С. 29–31.

8. Тарасенко Л. О., Рудь В. І. Санітарно-гігієнічна оцінка якості молока та молочних продуктів у залежності від періоду лактації корів української червоної молочної породи. Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. 2014. Вип. 15. № 2-3. C. 179–182.

9. Журавлева Н. И., Бубнов А. Г., Гриневич В. И. Экологический контроль уровня загрязнения свинцом и кадмием мяса и молока крупного рогатого скота. Безопасность в техносфере. 2011. № 3. C. 13–19.

10. Забегалова Г. Н. Разработка технологических приемов детоксикации молока-сырья от солей тяжелых металлов: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.18.04 / ФГОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина». Углич, 2006. 22 с.

11. Потороко И. Ю., Забодалова Л. А. Влияние методов детоксикации на технологические свойства молочного сырья. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». 2011. № 2. URL: http://www.open-mechanics.com/journals.

12. Дослідження вмісту важких металів в молоці як елемент реалізації системи НАССР / Н. Буяльська [та ін.]. Технічні науки та технології. 2017. № 2 (8). С. 179–187.

13. ДСТУ 4273:2015 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови. [Чинний від 01.01.2016]. Київ: ДГІ «УкрНДНЦ», 2015. 15 с.

14. ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі. [Чинний від 01.07.2002]. Київ: Держстандарт України, 1997. 29 с.

15. ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб. [Чинний від 01.10.2003]. Київ: Держстандарт України, 2004. 35 с.

16. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів). МБТ и СН № 5061. [Чинний від 1989-08-01]. МОЗ СРСР, 1989.

Завантажити