ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ НАПОВНЮВАЧІВ ТА ЧОХЛІВ ПОДУШОК ДЛЯ СНУ

УДК:005.336.3:687.268.1

DOI:10.25140/2411-5363-2019-1(15)-214-226

Автор:

Михайлова Галина Миколаївна , Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Осієвська Валентина Валеріївна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Галько Світлана Василівна , Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Озимок Галина Володимирівна, Львівський інститут економіки і туризму (вул. Менцинського, 8, м. Львів, 79007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Подушки забезпечують комфортність сну, тобто зберігають природне й ненапружене положення тіла людини, а також необхідний мікроклімат як у підковдровому просторі, так і в області голови та шиї. Це пояснюється вибагливістю сучасних споживачів і підвищенням вимог, які висуваються на досить конкурентному ринку постільних виробів.

Постановка проблеми. Якість та безпечність подушок для сну вченими практично не вивчалися. Особливо важливо досліджувати питання безпечності та якості як сировини, так і готового виробу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Приділяється значна увага якості та безпечності постільної білизни, тканин для її виготовлення, використання екологічного текстилю у виробах для дітей, зокрема, подушок.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження якості та безпечності подушок для сну з текстильними та пір’яно-пуховими наповнювачами мають фрагментарний характер та практично не вивчені.

Постановка завдання. Провести оцінювання якості та безпечності матеріалів наповнювачів та чохлів подушок для сну українського виробника.

Виклад основного матеріалу. З’ясовано, які нормативні документи визначають якість та безпечність подушок для сну з текстильними і пір’яно-пуховими наповнювачами. За допомогою стандартних та оригінальних методик досліджено якість та безпечність подушок для сну та їхніх наповнювачів і чохлів.

Висновки відповідно до статті. За органолептичними та фізико-хімічними показниками всі досліджувані зразки подушок із пір’яно-пуховими та текстильними наповнювачами відповідали вимогам нормативної документації. Результати державної санітарно-епідеміологічної експертизи досліджуваних подушок підтвердили їх відповідність вимогам діючого санітарного законодавства та можливість використання в заявленій сфері. Показано, що обробка наповнювачів подушок біоцидними препаратами дозволяє вважати їх грибостійкими до музейних штамів грибів. Рекомендовано на маркуванні наносити інформацію щодо біоцидної обробки.

Запропоновано нову назву різних видів запахів, які є типовими для подушок.

Ключові слова:

подушки; якість; безпечність; чохол; наповнювач.

Список використаних джерел:

 1. Пушкар Г. О., Семак Б. Д. Товарознавчі аспекти формування сучасного асортименту елітної білизни. Вісник ХНТУ. 2015. № 2 (25). С. 75–80.
 2. Михайлова Г. М., Осовіцька В. С. Зносостійкість постільної білизни. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (Київ, 23 травня 2018). Київ, 2018. С. 112–114.
 3. Супрун Н. П., Мархай М. А., Поліщук Л. В., Озимок Г. В. Екологічні тканини для постільної білизни. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2010. № 1 (46). С. 37–39.
 4. Озимок Г. В. Тканини для постільної білизни. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2013. Вип. 23.8. С. 166–171.
 5. Пушкар Г. О., Семак Б. Д. Шляхи оптимізації асортименту та підвищення екологічної безпечності інтер’єрних тканин для постільної та столової білизни. Вісник КНУТД. 2010. № 1. С. 140–146.
 6. Супрун Н. П., Горбачова Л. М., Безрукава М. М. Використання екологічного текстилю у виробах для дітей. Вісник ХНТУ. 2011. № 3. С. 77–80.
 7. Михайлова Г. М., Гілевіч Ю. В. Електрична безпечність постільних виробів з об’ємними наповнювачами. Технічні науки та технології: науковий журнал. 2015. № 2. С. 227–231.
 8. Михайлова Г. М., Комашевська О. Порівняльний аналіз якості подушок для сну різних виробників. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (27 листопада 2018 р.). Старобільськ, 2018. С. 145–149.
 9. Li, Tsung-yao & Wu, Fong-gong (2018). Pillow Design and Evaluation of Shoulder and Neck Surface Pressure to Sleep Quality. Chapter from book ‘Advances in Ergonomics in Design’ (pp. 786–795).
 10. Jin-Gang Her, Do-Heung Ko, Ji-Hae Woo, Young-Eun Choi. Development and Comparative Evaluation of New Shapes of Pillows. Journal of Physical Therapy Science. 2014 Mar., № 26 (3). Р. 377–380.
 11. Persson Liselott. Neck pain and pillows – A blinded study of the effect of pillows on non-specific neck pain, headache and sleep. Advances in Physiotherapy. 2009 July. № 8 (3). Р. 122–127.
 12. Михайлова Г., Платонова І., Бричка С. Біостійкість текстильних наповнювачів для постільних виробів. Товари і ринки. 2018. № 3. С. 37–49.
 13. Слізков А. М., Михайлова Г. М. Постільні вироби: проблеми термінології. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. Київ, 2018. С. 107–112.
 14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь. ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.
 15. ДСТУ EN 13186:2010. Білизна постільна, наповнена пером і пухом. Технічні умови. [Чинний від 2012-07-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2014. 10 с.
 16. ДСТУ EN 12935:2008. Пір’я й пух. Гігієна та вимоги чистоти. [Чинний від 2010-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2014. 3 с.
 17. ДСТУ EN 12130:2010. Перо та пух. Метод визначення об’єму наповнення. [Чинний від 2012-07-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2014. 7 с.
 18. ДСТУ 4609:2006. Сировина пір’яно-пухова. Технічні умови. [Чинний від 2007-07-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2017. 11 с.
 19. EN 12131:2018 Feather and down – Test methods – Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method). 14 p.
 20. ДСТУ ГОСТ 30332:2007. Вироби пір’яно-пухові. Загальні технічні умови. [Чинний від 2007-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 17 с.
 21. Технічний опис. Подушка для військовослужбовців Збройних Сил України. Київ, 2017. 13 с.
 22. ГОСТ 12088-77. Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости. [Введен 01-01-1979]. Москва: ИПК Издательство стандартов, 1979. 10 с.
 23. ДСТУ ГОСТ 3816:2006. Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и волоотталкивающих свойств. [Чинний від 01-12-2009]. Київ: Держспоживстандарт України, 2006. 15 с.
 24. ГОСТ 3811-72. Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей. [Введен 1973-01-01]. Москва: ИПК Издательство стандартов. 1973. 15 с.
 25. Юдин Б. В., Разумеев К. Э. Результаты экспериментального исследования одноцикловых характеристик компонентов деформации при сжатии массы волокон-наполнителей стеганых одеял и подушек. Швейная промышленность. 2009. № 2. С. 38-41.
 26. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»: Наказ М-ва охорони здоров’я України від 29.12.2012 р. № 1138. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13.
 27. ДСТУ 4239:2003. Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги. Київ: Держспоживстандарт, 2004. 17 с.
 28. Пехташева Е. Л. Биоповреждения непродовольственных товаров / под ред. проф. А. Н. Неверова. 2-е изд., перер. и доп. Москва: Дашков и К0, 2015. 332 с.

Завантажити