ПАПЕРОТВІРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛОЗИ РІЗНИХ ВИДІВ ТА СТУПЕНІВ ПОМЕЛУ

УДК:676.15:676.248

DOI:10.25140/2411-5363-2019-1(15)-227-234

Автор:

Осика Віктор Анатолійович, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Коптюх Леонід Андрійович, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Комаха Володимир Олександрович, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Шульга Ольга Сергіївна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мостика Костянтин Вікторович , Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Існує значна кількість схем розмелювання целюлози, що впливає на властивості паперу. У будь-якому випадку характер і ступінь оброблення волокон у процесі розмелювання визначається насамперед їхньою зовнішньою поверхнею, а саме розмірами, морфологічною будовою та структурою волокна, а також його пластичністю та хімічною активністю.

Постановка проблеми. У виробничих умовах основні властивості паперової маси оцінюють з огляду на непрямі визначення її якості, а саме показника ступеня помелу та середньої довжини волокна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації щодо можливості отримання паперу із заданими властивостями шляхом розроблення целюлозних волокон на етапі розмелювання.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження паперотвірних властивостей целюлозного волокна різного походження в достатньо широкому діапазоні ступеня помелу являє собою актуальний науковий та практичний інтерес для прогнозування властивостей паперу із заданим комплексом споживних властивостей.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у встановленні залежностей між ступенем фібрилювання й укороченням целюлозного волокна та властивостями паперу, отриманого з нього.

Виклад основного матеріалу. Для встановлення залежностей було досліджено різні зразки паперу, що виготовлений із різних видів целюлози хвойної та листяної деревини за різних ступенів помелу.

Висновки відповідно до статті. Результати досліджень дозволяють констатувати, що оптимальний ступінь помелу целюлозних волокон знаходиться в діапазоні 55-65 °ШР. При цьому значну відмінність у показниках механічної міцності та повітропроникності паперу, виготовленого із різних видів целюлози, можна пояснити різною їхньою здатністю до розмелювання, тобто здатністю до укорочення волокна та його фібрилювання.

Ключові слова:

властивості паперу; хвойна целюлоза; листяна целюлоза; паперотвірні властивості; ступінь помелу; середня довжина волокна.

Список використаних джерел:

 1. Примаков П. С., В. А. Барабаш Технологія паперу і картону. Київ: ЕКМО, 2008. 425 с.
 2. Фляте Д. М. Бумагообразующие свойства волокнистих материалов. Москва: Лесная промышленность, 1990. 136 с.
 3. Коптюх Л. А. Разработка и организация производства жиронепроницаемой и влагопрочной упаковочной бумаги. Целлюлоза. Бумага. Картон. 1997. № 11-12. С. 28–30.
 4. Осика В. А., Коптюх Л. А. Паперові пакувальні матеріали: монографія. Київ: КНТЕУ, 2018. 464 с.
 5. Вураско А. В., Фролова Е. И. Влияние степени помола на сорбционные свойства целлюлозы из недревесного растительного сырья. Леса России и хозяйство в них. 2013. С. 123–126.
 6. Карпунин И. И., Кузьмич В. В., Балабанова Т. Ф. Технологические режимы переработки растительного сырья для производства упаковки. Наука и техника. 2011. № 3. С. 34–38.
 7. Мирзаева М. В., Бабаханова Х. А. Факторы, влияющие на специфические свойства бумаги конкретного назначения. Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2013. № 2. С. 13–17.
 8. Кулешов А. В., Смолин А. С. Бумагообразующие свойства вторичных растительных волокон. Химия растительного сырья. 2008. № 2. С. 110–112.
 9. Анализ влипния качества целюлозного сырья на прочностные и сорбционные свойства упаковочных видов картона / О. А. Мишурина и др. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 1–1. С. 9–13.
 10. Sahin H. T., Arslan M. B. A Studyon Physicaland Chemical Properties of Cellulose Paper Immerse din Various Solvent Mixtures. International Journal of Molecular Sciences. 2008. Vol. 9, Issue 1. P. 78–88.
 11. Исследование влияния химического состава целлюлозы на физико–механические свойства бумаги / Э. Р. Муллина и др. Современные наукоемкие технологии. 2015. № 9. С. 32–38.
 12. Hosoya T., Kawamoto H., Saka S. Cellulose–hemicellulose and cellulose–lignin interaction sin wood pyrolysis at gasification temperature. Journal of analytical and applied pyrolysis. 2007. Vol. 80, № 1. Р. 118–125.
 13. Iwamoto S., Abe K., Yano H. The effect of hemicellulose son wood pulp nanofibrillation and nanofiber network characteristics. Biomacromolecules. 2008. Vol. 9, № 3. Р. 1022–1026.
 14. Characteristics of hemicellulose, cellulose and ligninpyrolysis / Yang H. et al. Fuel. 2007. Vol. 86, № 12–13. Р. 1781–1788.
 15. Влияние русловий обработки древесины на молекулярно-массовое распределение целлюлозы в ее составе / Е. В. Калюта и др. Новые достижения в химии и химической технологи растительного сырья. 2009. С. 93–95.

Завантажити